Kommunfullmäktige 22 november 2018

Här kan läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte den 22 november. Du kan också se mötet i sin helhet eller varje ärende för sig via webb-tv. Om du är intresserad av se webb-tv från ett specifikt ärende så hittar du en direktlänk under varje rubrik.

Bild på kommunfullmäktiges församling

Webb-tv sändningen i sin helhet

Information

Se ärendet via webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se ärendet via via webb-tv

Medborgarförslag om busskur vid Timmele skola

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige belyses att föräldrar och barn i Timmele skola vill att det ska finnas en busskur för de elever som åker skolskjuts till och från Timmele skola. Det finns plats för en kur i nära anslutning till hållplatsen bakom gymnastiksalen. Det är ytterst orättvist att det finns skydd för väder och vind på andra skolor men inte i Timmele. Ett bra exempel på skydd finns i Hökerum, där får det plats många elever.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag till bättre trafikklimat i Ulricehamn

I ett medborgarförslag föreslås att del utav första Boråsvägen tas bort (gällande väg 1709 från Brunns skola in till Ulricehamn). I nuläget har vi alltså 3 st stora vägar ut från Ulricehamn till Borås och 2 st till Jönköping. Tror att det skulle spara på både snöröjning och underhåll men framförallt mycket bättre trafikklimat in i Ulricehamn.

Skickar här lite kartor på väg 1709 som kunde avkortas och 1712,1713 till o från 1704 som är motorväg nr 2 ut och in i Ulricehamn.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Förslag gällande införande av ”förskolebrevet” inom all förskoleverksamhet i Ulricehamns kommun

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige föreslås att Ulricehamns kommun tar steget att anta ”Förskolebrevet” från Tre ska bli noll, för alla våra barns trygghet och rättighet till en barndom utan sexuella övergrepp.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om Brunnsvägen

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige föreslås att Brunnsvägen stängs av vid lämplig plats för genomfart. Detta på grund av av all tung trafik oftast lastbilar med släp och bilar som kör i väldigt hög hastighet. Vi har barn som bor i hus längs denna gata och det är rent livsfarligt om en boll skulle åka ut på vägen eller någon som vinglar till på cykeln.

Det finns två parallella vägar jämte varandra, Brunnvägen och gamla R40 så nära varandra så detta skulle inte vara några problem att stänga av Brunnvägen för genomfart och leda om allt till gamla R40.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Svar på interpellation angående ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen

Se ärendet via webb-tv

Arne Fransson (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur han och majoriteten ställer sig till att detta system som ett kommunalt bolag tagit utan beslut i kommunfullmäktige vara demokrati? Han undrar också hur ni ser på rågången mellan vad kommunfullmäktige beslutar eller har att besluta och våra kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar fullmäktiges möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut? Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 18 oktober samt 25 oktober.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner att frågan ställs. Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Se svaret via webb-tv.

Svar på interpellation om attityder i skolan

Se ärendet via webb-tv

Evelina Karlsson (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Attityder i skolan. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner att frågan ställs. Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Se svaret via webb-tv.

Beslut om vindkraftsprojekt Boarp enligt MB 16:4

Se ärendet via webb-tv

Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 17 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Boarp. För att ett tillstånd ska kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden som riksintresse för friluftsliv samt att risken för påverkan på Natura 2000-områden, naturvärden och skyddade arter kvarstår.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att tillståndsansökan för vindkraftsprojektet Boarp avslås för att det inte kan anses vara ett undantag från grundregeln i vindkraftsplanen, när det gäller höjden över 170 meter.

Beslut om vindkraftsprojekt Stigared enligt MB 16:4

Se ärendet via webb-tv

Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 6 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Stigared. För att ett tillstånd ska kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden som riksintresse för friluftsliv och riskerna för negativ påverkan på Natura 2000-områden och arter med strikt skydd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att tillståndsansökan för vindkraftsprojekt Stigared avslås.

Ändring av valdistriktsindelning

Se ärendet via webb-tv

Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting behövde kommunen genomföra ganska omfattande förändringar av valdistriktsindelningen för att uppfylla vallagens krav och valmyndighetens riktlinjer. Därför behöver kommunen inför europaparlamentsvalet 2019 endast göra några mindre justeringar av valdistriktsindelningen. Dessa justeringar syftar till att inkludera områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna tillhörande valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna, så att dessa områden ska tillhöra respektive valdistrikt. Motiveringen till de föreslagna ändringarna är att de röstberättigade invånare som berörs, skulle få kortare avstånd till den vallokal de kan rösta i på valdagen. Därutöver föreslås några mindre ändringar av valdistriktens namn.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningens förslag på ändringar i valdistriktsindelningen antas, för att lämnas som kommunens förslag till länsstyrelsen.

Ändringarna består i att områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna för valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna inkluderas i respektive valdistrikt.

Följande 13 valdistrikt föreslås:
Gunnarshill/Borgmästarhagen
Blidsberg/Dalum/Trädet
Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs
Gällstad/Rånnaväg/Grönahög
Centrum/Tingsholm N.
Hökerum/Nitta
Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.
Hössna/Liared
Fridhem/Paradiset/Centrum S.
Timmele/Älmestad
Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp
Tvärred/Vegby
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna

Borgen för Ulricehamns Stadshus AB

Se ärendet via webb-tv

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2019

Se ärendet via webb-tv

Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras miljö och samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019.

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2019 inom miljö och byggnämndens ansvarsområde antas. Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2019 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Se ärendet via webb-tv

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 28 september. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Svar på motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till oktober 2017. Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra platsen en ny dimension. Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige anser motionen vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019.

Svar på motion om fler centrumnära parkeringsplatser

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/ näringsidkare, Ulricehamns cityförening och Näringsliv Ulricehamn AB samt eventuellt andra berörda.

Beslut: Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under utredning med hänvisning till den pågående parkeringsutredningen.

Svar på motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna.

Beslut: Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under utredning med hänvisning till den pågående parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida översyn.

Svar på motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun

Se ärendet via webb-tv

Jan-Olof Sundh (V) yrkar i en motion att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och äldre, och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20 år för detta.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna.

Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag.

Svar på motion om tömningsstation och färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget, samt att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.

Svar på motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige beslutar att polismyndigheten omgående ska underrättas när det är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige (t. ex. där ett utvisningsbeslut trätt i kraft) samt att kommunfullmäktige beslutar att försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till sökande där ett utvisningsbeslut trätt i kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige).

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning

Svar på motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral

Se ärendet via webb-tv 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Valärenden

Se ärendet via webb-tv

Val av presidium i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden den 18 oktober och 25 oktober.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ny revisor för Ulricehamns kommun

I skrivelse den 21 juni 2018 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdraget som Ulricehamns kommuns revisor.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden 27 september samt 25 oktober.

Beslut: Till ny revisor för Ulricehamns kommun utses Bengt-Olof Magnusson (C).

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Gert Kvarnstrand (SD)

I skrivelse 29 september 2018 (från länsstyrelsen har vi fått valbarhetshinder) avsäger sig Gert Kvarnstrand (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktiges beslutar att befria Gert Kvarnstrad (SD) från uppdraget.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank, Alf Flodin (SD)

I skrivelse 9 november 2018 avsäger sig Alf Flodin (SD) uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun samt sitt uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank.

Beslut: Kommunfullmäktiges beslutar att befria Alf Flodin (SD) från uppdragen.

Val av vigselförrättare

Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas på 4 kap 3 § äktenskapsbalken.

Beslut: För tiden 2019-2022 utses till vigselförrättare:

1. Roland Karlsson, Tvärred
2. Marianne Henningsson, Ulricehamn
3. Roger Wilhelmsson, Ulricehamn
4. Eva Grönbäck, Ulricehamn
5. Ingrid Isaksson, Dalum
6. Emma Magnusson, Tvärred
7. Ing-Britt Jonsson, Ulricehamn
8. Inga-Maj Larsson, Dalum

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 november 2018, senast ändrad den 13 november 2019