Kommunstyrelsen, 1 november 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 1 november 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Borgen för Ulricehamns Stadshus AB

I samband med omsättning av befintligt lån hos Kommuninvest, i Ulricehamns Stadshus AB, i september 2018 uppmärksammades att beslutsformuleringen i det senaste borgensbeslutet avseende Ulricehamns Stadshus AB (KF §104, 2011) inte är en så kallad proprieborgen (det vill säga ”såsom för egen skuld”).
Anledningen till att Kommuninvest ställer krav på just en proprieborgen är att om ett bolag skulle fallera kan de kräva borgensmannen (kommunen) direkt, det vill säga ”såsom för egen skuld”, vilket minimerar risken för kreditförlust. För att Ulricehamns Stadshus AB ska kunna fortsätta ta upp lån och omsätta lån hos Kommuninvest krävs därför ett förnyat beslut i kommunfullmäktige om kommunens borgensåtagande gentemot bolaget. Efter omsättning av lån i september 2018 uppgår bolagets låneskuld till 96 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2019

Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019. Taxorna består av taxor och beräkningsgrunder för Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens ansvarsområde inom miljö och samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö och byggnämndens ansvarsområde antas. Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun.
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021 antas.

Beslut om vindkraftsprojekt Boarp enligt MB 16:4

Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 17 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Boarp. För att ett tillstånd ska kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden som riksintresse för friluftsliv samt att risken för påverkan på Natura 2000-områden, naturvärden och skyddade arter kvarstår. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.
Beslut: Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Beslut om vindkraftsprojekt Stigared enligt MB 16:4

Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 6 vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Stigared. För att ett tillstånd ska kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden som riksintresse för friluftsliv och riskerna för negativ påverkan på Natura 2000-områden och arter med strikt skydd. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.
Beslut: Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Svar på motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till oktober 2017. Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra platsen en ny dimension. Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019.

Svar på motion om fler centrumnära parkeringsplatser

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/ näringsidkare, Ulricehamns cityförening och NUAB samt eventuellt andra berörda.
En parkeringsutredning pågår och beräknas vara färdig under hösten 2018. Den utredningen kommer visa på vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika kontrolltillfällen. Utredningen innefattar även dialog med berörda näringsidkare med flera.
När utredningen är klar blir det tydligare att påvisa var det finns ett behov att eventuellt tillskapa parkeringsplatser. I samband med byggandet av biblioteket så medger planen att det samtidigt kan byggas ett parkeringshus för att på så vis ersätta de parkeringsplatser som kommer att försvinna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående parkeringsutredningen.

Svar på motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna.
Förvaltningen arbetar med en pågående parkeringsutredning som beräknas vara klar hösten 2018. Utredningen kommer att visa vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika mättillfällen. En översyn av linjemarkeringar utförs en gång om året. Efter det görs en prioritering av vilka linjemarkeringar som anses viktiga att måla/lägga massa på ur säkerhetssynpunkt. När eventuella åtgärder är klara så sker en översyn av övriga markeringar som till exempel parkeringsrutor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida översyn.

Svar på motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun

Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar: att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och äldre, och att fritidsenheten tar fram ett regelverk liknande det som gäller åldersgruppen 7 till 20 år för detta.
Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre bedöms inte få den effekt som avses i motionen, att förbättra hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och motion. Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, skulle innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i bidrag. Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldres hälsa och vid nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna.
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag.

Svar på motion om tömningsstation och färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten. Förvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen inte ska ge förvaltningen ytterligare uppdrag att utreda frågan då stora delar av förslaget redan är utrett. Förvaltningen anser att kommunen har en tillräckligt hög ambitionsnivå idag med sina attraktiva och kostnadsfria ställplatser. Förvaltningen anser att kommunen istället bör fokusera på att lägga sina utredningsresurser på den ambitiösa investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige och de uppdrag som ligger i planprioriteringslistan. Förvaltningen kommer dock se över skyltningen och informationen för att se hur den går att förbättra.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget och att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.

Svar på motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet

Niclas Sunding (SD) lämnade 2018-06-16 en motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet. I motionen yrkar han att kommunfullmäktige beslutar att polismyndigheten omgående skall underrättas när det är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige (t. ex. där ett utvisningsbeslut trätt i kraft) samt att kommunfullmäktige beslutar att försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till sökande där ett utvisningsbeslut trätt i kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige). Båda yrkandena bedöms vara oförenliga med svensk lagstiftning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning.

Svar på motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral.
Vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg ansågs förbindelsen inte samhällsekonomiskt försvarbar. En ny förbindelse skulle uppskattningsvis komma att trafikeras av ca 500 fordon per dygn, trafik som i dag använder Rönnåsgatan och väg 1721. Förbindelsen skulle minska avståndet mellan centralorten och Övreskog men för den enskilde skulle besparingen vara marginell då det handlar om ett fåtal resor varje år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till att en ny förbindelse för att passera väg 40 är en betydande investering. Övreskogs återvinningscentral ger upphov till förhållandevis små trafikmängder och genomsnittsbesökaren gör ett fåtal besök varje år.

Riktlinjer för krisstödets arbete i Ulricehamns kommun

Krisstöd, tidigare kallat Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), bör enligt Socialstyrelsen finnas i varje kommun. Denna riktlinje klargör arbetsuppgifter, roller och organisation för kommunens krisstöd. Riktlinjen beskriver både planerings- och förberedelsearbetet samt den operativa fasen, vid en pågående händelse.
Beslut: Riktlinjer för krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser antas.

Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av lokaler 2018

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar vid Lassalyckan, Ulricehamns resurscenter, Ryttershov, Höjdgatan och Stadshuset 1,8 mnkr. Investeringen möjliggör att kunna leva upp till diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt, samt att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt VGR’s riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det inte är möjligt eller där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger miniminivå på tillgänglighet och användbarhet.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2018, 1,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Hester 5:6

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Hester 5:6 för 2,75 mnkr. Förvärvet är förenligt med gällande markförvärvspolicy för Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70). Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen säkerställer möjligheten att i framtiden vidareutveckla och förena industriområdena Hester och Rönnåsen. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i mark och exploateringsverksamhet. Förvaltningen har tidigare sökt medel om totalt
4 350 tkr. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägaren av Hester 5:6 inryms därför inte i befintlig investeringsbudget för 2018. Förvaltningen ansöker därför om 2 650 tkr ur investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 100 tkr för att finansiera hela förvärvet.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 så när som på 100 tkr – förvaltningen föreslår att 100 tkr anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Beräknade driftkostnader beräknas över tid täckas av avkastningen från skogen.
Beslut: Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Hester 5:6 enligt bifogat avtal ”Avtal om fastighetsreglering – Ulricehamn Hester 5:6”.
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Hester 5:6 för totalt 2,75 mnkr sker genom att 2 650 tkr finansieras via avsatta medel för mark och exploateringsverksamhet i 2018 års investeringsbudget. Resterande 100 tkr anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”.

Ansökan om investeringsmedel för belysning på gång- och cykelväg Vegby

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av gatubelysning utmed gång-och cykelväg genom Vegby. I investeringsbudget för 2018 finns 600 tkr avsatta för utbyggnad av gatubelysning utmed gång- och cykelvägen på banvallen genom Vegby. Eftersom det finns behov av att utöka belyst sträcka behöver ytterligare 350 tkr tillföras projektet som totalt beräknas uppgå till 950 tkr. Därav föreslås överskridande investeringsutgift lösas genom omfördelning av medel inom investeringsbudgeten. Förslaget till finansiering innebär att medel (350 tkr) omfördelas från anslagna medel, som har ombudgeterats till 2018, avseende utbyggnad av vägbelysning 2017, då utgifterna för det projektet blev lägre än förväntat.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Förslaget till finansiering innebär en omfördelning av medel inom antagen investeringsbudget. Eftersom det handlar om medel som avsatts för liknande ändamål bör ärendet kunna avgöras av kommunstyrelsen. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020 och hanteras i internbudgeten 2019.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av gatubelysning utmed gång- och cykelväg på banvallen genom Vegby, 950 tkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2018 (600 tkr) och genom omfördelning av 350 tkr från anslaget för utbyggnad av vägbelysning 2017. Driftanslag för belysning om 45 tkr/år beaktas i budgeten 2020 och hanteras i internbudgeten 2019.

Planprioriteringslista våren 2019

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen.
Beslut: Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Sanatorieskogen 1:31, Snipe 2:6 och Domherren 3 med inriktning bostäder och eventuellt kommunal service. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Tingslyckan 8 med inriktning att utöka förutsättningarna för kommunal service.
Miljö och samhällsbyggnad får även i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny brandstation, plats är ännu ej bestämd och lokaliseringsstudie pågår. Arbetet med detaljplanen startas först när lokaliseringen är bestämd. Planprogram för sanatorieskogen avslutas och frågorna får hanteras i kommande översiktsplan.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022

Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till Västra Götalandsregionen (VGR), Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och ta fram förslag på Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Revideringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från de tre ovan nämnda organisationerna. Förvaltningen har inga synpunkter på det föreslagna inriktningsdokumntet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner det.
Beslut: Ulricehamns kommun beslutar att godkänna Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022.

Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser för besökare till stadsparken och tennisbanor

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att parkeringsfickor anläggs i anslutning till tennisbanorna i stadsparken.
Förvaltningen har genomfört kontroller för att se över parkeringssituationen på Malmgrensgatan och funnit att det inte finns ett tillräckligt stort behov av att tillskapa ytterligare parkeringsplatser. Idag är det tillåtet att parkera utmed Malmgrensgatan och det finns en allmän parkeringsplats anlagd utmed gatan mellan hyreshusen som även kan användas vid besök till stadsparken. Kommunen kan införa tidsbegränsad parkering på denna plats om det finnas ett tydligt behov av det. En tidsbegränsning skulle kunna innebära att det blir enklare för besökare att finna en parkeringsplats när inte de boende i lika stor utsträckning använder den ytan.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen kompletterar med vägmärken som saknas och att förvaltningen i dagsläget inte ser att det finns ett tillräckligt stort behov av ytterligare parkeringsfickor.

Svar på medborgarförslag om att frigöra parkeringsplatser i centrum samt påverka luften i centrum

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att låta alla åka gratis med bussen som går i centralorten. För varje resa som görs med den allmänna kollektivtrafiken kräver Västtrafik att det finns ett giltigt färdbevis. Det är således inte möjligt att med nuvarande regler öppna en enskild linje för okontrollerat resande. Den möjlighet kommunen har är att dela ut fria eller till viss del subventionerade biljetter i form av t.ex. månadskort som omfattar minst en zon.
Att subventionera biljetter till fler trafikantgrupper är förenat med kostnader som i varje enskilt fall behöver vägas mot samhällsnyttan samt prioriteras mot andra angelägna kostnader i kommunens budgetarbete. Det finns i nuläget inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det med Västtrafiks nuvarande regler inte är möjligt att genomföra då varje resa ska ske med ett giltigt färdbevis. Det finns dessutom inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik enligt förslaget i kommunens budget.

Svar på medborgarförslag om att stänga av Utsiktsgatans övre del

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att en miljöfrämjande åtgärd vore att stänga av Utsiktsgatans övre del vid Villagatan och sätta upp en skylt (återvändsväg) vid Utsiktsgatans nedre del. Förvaltningen är medveten om att trafikmängden i området har ökat och att det skulle behöva göras en mätning av trafikmängden på gatan innan bedömning om eventuella åtgärder sker. Samtidigt är det viktigt att se till eventuella konsekvenser som en avstängning skulle kunna resultera i innan beslut fattas.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning genom att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en trafikmätning för att se över behovet av en eventuell avstängning.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-11-01

1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-09-14
2 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-09-21
3 Sammanträdestider 2019 för miljö- och byggnämnden 2018-10-02
4 Revidering av delegationsordning samverkansnämnden miljö och bygg 2018-10-02 5 Tertialuppföljning och verksamhetsuppföljning tertial 2, 2018 2018-10-02
Beslut: Informationen läggs till handlingarna.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 november 2018, senast ändrad den 2 november 2018