Kommunstyrelsen 29 november 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 29 november 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på Ulricehamns rådhus, en gul träbyggnad som är stadens äldsta byggnad. I bakgrunden stadshuset i rött tegel.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Förslag om att avveckla gemensam nämnd för gemensamma frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga

Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas.

Revidering av krisledningsnämndens reglemente

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att krisledningsnämndens reglemente antas.

Arbetsmiljöpolicy

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda.

Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att ny arbetsmiljöpolicy antas.

Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, § 23.

Förvaltningens yttrande över strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor, med beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska kostnad och miljönytta framgå.

Förvaltningens yttrande över kulturstrategi

I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Förändrat uppdrag gällande nytt stadsbibliotek

Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek.

I september beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och referensgrupper (§ 156/2018). Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna till en bra tävling.

Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänkt arkitekttävling. Förvaltningen har haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek.

Upphörande av gällande bidrag, kostnadskrävande projekt för föreningar över 500 000 kronor

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 000 kronor utgår då den inte bedöms fungera eftersom medel i budget saknas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med beslut.

De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare ska fortsätta att handläggas.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset

I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån. Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en lämplig plats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Svar på motion om Taveniiminne – kandelabern på Stora torget

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärenden som beslutades av kommunstyrelsen

Budgetuppföljning oktober 2018

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2018

Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +33,7 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till +30,7 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 3 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -0,8 miljoner kronor.

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 2,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna förväntas bli 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat med utgångspunkt från den senaste skatteunderlagsprognosen. Utfallet avseende budgeterade avskrivningar och kapitalkostnader förväntas bli cirka 3,2 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna från reavinster i samband med försäljning av exploateringsmark mm uppgår till 2,8 miljoner kronor. Förvaltningen av pensionsmedel prognostiseras innebära reavinster med 4,7 mnkr.

Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till 63,2 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-01 § 39, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar följande,

Öppnande och avslutande av konton
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.

Administrera bankkonton och banktjänster
Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och ekonom Rasmus Gustafsson. Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens internetbankssystem.

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Ingela Eriksson. Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.

Överföring av medel mellan kommunens konton
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Ingela Eriksson. Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom centralkonto (s.k. koncernkonto).

Ansökan om avgångsersättning

Mattias Josefsson (S) har lämnat in en ansökan om avgångsersättning enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).

Beslut: Mattias Josefssons (S) ansökan om avgångsersättning beviljas med hänvisning till gällande regelverk.

Ansökan om pension, Inga-Kersti Skarland

Inga-Kersti Skarland (S) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).

Beslut: Inga-Kersti Skarlands (S) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande regelverk.

Ansökan om pension, Roger Wilhelmsson

Roger Wilhelmsson (M) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).

Beslut: Roger Wilhelmssons (M) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande regelverk.

Handlingsplan för strategi Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar

Kommunfullmäktige beslutade 26 januari 2017 att anta strategin Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Förslag till handlingsplan är framtagen av Näringsliv Ulricehamn AB i samverkan med förvaltningen.

Handlingsplanen utgår ifrån tre övergripande strategiområden; kommunen och infrastruktur, kommunen som samarbetspartner och boende.

Beslut: Handlingsplan för strategin Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas.

Ansökan om investeringsmedel för nytt intranät

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 000 kronor. Investeringen möjliggör ett intranät som stödjer en effektiv arbetsvardag i en hållbar teknisk lösning. Framtagandet sker i samarbete med Tranemo kommun.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (ombudgeterade medel).

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga ekonomiska driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 000 kronor, kan finansieras via avsatta medel för nytt intranät i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2018 och 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 m.fl. ”Handelsträdgården”, 3 miljoner kronor inom 2018 års investeringsbudget. Dessutom ansöker förvaltningen om 0,7 miljoner för genomförandet av samma detaljplan inom 2019 års investeringsbudget, totalt 3,7 miljoner kronor.

Investeringsanslaget ska täcka utgifter för utbyggnad av lokalgata, gång- och cykelväg, belysning samt lantmäterikostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 m.fl. ”Handelsträdgården”, 3,7 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för år 2018 med 3 miljoner kronor och för år 2019 med 0,7 miljoner kronor. Under förutsättning att medel finns under 2019 års budget.

Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 000 per år, beaktas i budget 2020.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor, 0,9 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal och lärmiljön för elever.

För Hössna, Vegby och Marbäcks skolor genomförs projektering av ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever.

För Timmele skola genomförs projektering gällande tillskapande av 4 toaletter. I varje projekt behöver projektörer anlitas inom arkitektur, ventilation, el, brand, värme och sanitet. Ofta krävs även hjälp med konstruktion, landskapsarkitekt och kalkylarbete. Tre av projekten i denna ansökan bedöms innebära utgifter på minst en miljon kronor. Blir tillbyggnad nödvändig så blir investeringsutgifterna högre.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor, 0,9 miljoner kronor, kan delvis finansieras (0,2 mnkr) genom omfördelning av avsatta medel för altantak vid Ängsgårdens förskola i Timmele. Finansiering i övrigt (0,7 mnkr) kan ske via avsatta medel för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018.

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet har tagits fram för att budgivningsförfarandet vid köp av fastigheter ska hanteras likvärdigt vid alla budgivningar som kommunen är delaktig i. Riktlinjerna är ämnade för budgivningar där sektor miljö och samhällsbyggnad eller Sektor service är part i. Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd samt säkerställa politisk förankring i processen. Syftet är också att kunna säkerställa en effektiv budgivningsprocess för att inte kommunen ska gå miste om en intressant fastighet.

Beslut: Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet antas.

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

För att tydliggöra bidragsreglerna och bidragshanteringen för vägbidrag till enskilda vägar har ett förslag till nya regler tagits fram för ändamålet i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument. Reglerna omfattar tre bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar. Utgångspunkten för reglerna har varit de tidigare beslut som funnits, dessa har förtydligats och specificerats för att bidragshanteringen ska bli tydlig för vägsamfälligheter, fastighetsägare etc.

Beslut: Regler för vägbidrag till enskilda vägar antas och ersätter alla tidigare fattade beslut inom området.

Regler rörande tomträttsavgäld

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag avseende regler rörande tomträttsavgäld, som reglerar hur kommunen ska gå tillväga vid bestämmande av tomträttsavgälden när det gäller tecknande av nya tomträttsavtal, men även i de fall då tomträttsavgälden ska omregleras vid utgången av avgäldsperioden.

Reglerna ska säkerställa att kommunen erhåller en skälig avkastning på markkapitalet. Kommunens regler för att beräkna tomträttsavgälden ska därför vara anpassade till jordabalken och gällande rättspraxis.

Beslut: Regler rörande tomträttsavgäld antas och börjar gälla omgående.

Upplåtelse av mark till Ulricehamnsbygdens Ridklubb rörande fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16, 8:37 och Vist 10:25

Beslut: Ulricehamns kommun upplåter hela fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:37 till Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett tomträttsavtal om 20 år, enligt bifogat avtal ”Tomträttsavtal”.

Ulricehamns kommun upplåter del av fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 till Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år, enligt bifogat avtal ”Jordbruksarrende”.

Svar på ansökan om driftsbidrag, Ulricehamnsbygdens ridklubb, UBRK

Beslut: Extra tilläggsbidrag om 300 000 beviljas till Ulricehamnsbygdens ridklubb.

Svar på ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, UBRK

Beslut: Ulricehamnsbygdens Ridklubbs ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 000 avslås med hänvisning till föreningens ekonomiskt svåra läge.

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Ulricehamns kommun äger idag (2018) 1116 hektar (ha) mark varav 725 ha produktiv skogsmark. Många människor nyttjar skogen på olika sätt, och ser olika värden i skogen. För en kommun, som en offentlig ägare av skogsmark, är det viktigt att ta hänsyn till alla dessa intressen och värden i skogen.

Syftet med detta program är att skapa ett bra underlag för att fatta välgrundade beslut om skötseln av kommunens skogar med en god avvägning mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Beslut: Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav antas.

Kulturpris 2018

Beslut: Ulricehamns kulturpris 2018 tilldelas Lena Björling.

Kulturstipendium 2018

Beslut: Ulricehamns kulturpris 2018 tilldelas Robin Lundahl

Ungdomsledarstipendium 2018

Beslut: Ulricehamns kommuns ungdomsledarstipendium 2018 tilldelas Johanna Henningsson Ulricehamns IFK och Ola Claesson Tvärred/Vegby FC – Vegby SK.

Initiativärende LSS resor

Cristina Bernevång (KD) lämnade i september 2018 ett initiativärende till kommunstyrelsen gällande avgifter för resor som genomför med personal för personer som har beslut om boende med särskild service eller korttidsvistelse enligt LSS.

Beslut: Initiativärendets första yrkande avslås med hänvisning till att den taxa som tas ut bedöms vara skälig och inte överstiga verksamhetens självkostnad. Det är också likvärdigt med hur man betalar på andra jämförbara transportsätt samt ur ett likabehandlingsperspektiv.

Initiativärendets andra yrkande avslås då det inte bedöms finnas behov att ändra taxan.

Revidering av riktlinje för anhörigstöd

Den 25 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. Riktlinjerna gäller till och med 2018. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Beslut: Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas.

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riksdagen fattade 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. Kommunen måste då ta fram riktlinjer som tar ställning till vilken ålder som ska gälla, vilka insatser som ska ingå samt i vilken omfattning insatserna ska erbjudas.

Beslut: Riktlinjen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre antas och Ulricehamns kommun inför förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från och med 1 september 2019.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre införs på prov under 1 år och en utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen senast september 2020 med förslag på fortsatt hantering.

Taxan fastställs till socialstyrelsens maxtaxa/8,69

Skolchef enligt skollagen

Beslut: Funktionen barn- och utbildningschef, utses till att fullgöra funktionen skolchef enligt skollagen 2kap. 8a§.

Beslut om delegation avseende bidrag till fristående verksamheter

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar delegation till barn- och utbildningschef, med kommunchef som ersättare, att fatta beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och pedagogisk omsorg enligt bestämmelserna i skollagen.

Delegationsbeslutet ska tillföras kommunstyrelsens delegationsordning.

Initiativärende över situationen på våra grundskolor

Sebastian Gustavsson (M) har inkommit med ett initiativärende avseende lärarsituationen på flera av Ulricehamns kommuns grundskolor.

Enligt Sebastian Gustavsson (M) råder det brist på vikarier som kan gå in och tjänstgöra vid exempelvis sjukskrivningar, vilket får till följd att det blir för få vuxna i verksamheten och därmed ökar stressen och arbetsbelastningen på kvarvarande lärare. Sebastian Gustavsson (M) ser också svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. Situationen förbättras inte, utan tvärtom så eskalerar problemet.

Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över situationen och återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder förvaltningen vidtar för att komma till rätta med problemen. Uppgifterna ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2018.

Förvaltningen har sett över situationen och redovisar i en PM uppgifter om nuläget och de åtgärder som har vidtagits, eller kommer att vidtas.

Beslut: Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Styrdokument – Val av skola-placering i skola

Det har under senare år blivit allt mer vanligt att vårdnadshavare önskar att deras barn får byta skola inom Ulricehamns kommun, utan att det finns särskilda skäl kopplade till elevens skolsituation eller ändrade hemförhållanden. För att kunna hantera önskemål om skolbyte inom Ulricehamns kommun så att ett byte i första hand blir bra för den enskilda eleven, men även för att beakta förutsättningarna för verksamheten, behöver en rutin för hur dessa frågor ska hanteras tas fram.

Beslut: Riktlinjerna, val av skola – placering i skola, antas.

Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018

Beslut: Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 läggs till handlingarna.

Svar på medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulrika Eli att en väntsal vid Ulricehamns busstation ordnas.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att ansvariga parter, Västtrafik AB och Welands Stål AB, förväntas komma överens och öppna väntsalen under hösten.

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om att asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek

I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Harald Wiman att kommunen ska förhandla med markägaren om att asfaltera vägen ner från parkeringen vid Skotteksbadet. Åtgärden skulle främst underlätta för rullstolsbundna personer och göra badet mer tillgängligt. Som ett led i arbetet med Åsundens utveckling har medel avsatts för att tillgänglighetsanpassa badplatser och kommunen har snart fyra stycken tillgänglighetsanpassade badplatser. Vid en genomgång av Åsundens badplatser har förvaltningen funnit att badplatsen vid Skottek inte lämpar sig för tillgänglighetsanpassning.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen under 2019 kommer att ha fyra stycken tillgänglighetsanpassade badplatser samt att förvaltningens bedömning är att Skotteksbadet inte lämpar sig för en tillgänglighetsanpassning på grund av den branta terrängen.

Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar invånarna

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen ska ändra i vindkraftsplanen och införa ett avstånd från närmsta hus till vindkraftverken som är tio gånger verkens höjd.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan, vilket inkluderar att omarbeta översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraften.

Svar på medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att alla boende som får problem med ljudet från vindkraftverk ska ersättas och lösas in av kommunen med det som bostaden var värd innan vindkraftverken etablerades.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ersättningsanspråket som åsyftas ska riktas mot det bolag som givits tillstånd och inte mot kommunen.

Svar på medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över och omarbetas

Jonas Engström har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Han anser att kommunens vindkraftsplan bör ses över och omarbetas omgående innan fler beslut tas om vindkraftsutbyggnad med tanke på kommunens och landsbygdens framtida förutsättningar. Kommunfullmäktige har gett miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I översiktsplanearbetet ingår även att revidera vindkraftsplanen som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Med hänvisning till förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så snabbt som möjligt. Kommunen har därför en skyldighet att hantera inkomna ansökningar enligt den vid tidpunkten gällande vindkraftsplanen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 9 § förvaltningslagen som föreskriver att ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt. Därmed är kommunen skyldig att behandla inkomna ansökningar om vindkraftsetablering enligt den vid tidpunkten gällande vindkraftsplanen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 29 november 2018, senast ändrad den 13 november 2019