Kommunfullmäktigemöte, 13 december 2018

Här kan läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte den 13 december. Du kan också se mötet i sin helhet eller varje ärende för sig via webb-tv.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Se hela mötet via webb-tv

Information

Se informationen via webb-tv

Motioner

Vätgasstation, HRS

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Berg (SD) att kommunen utreder möjligheten för att bygga en vätgasstation, HRS.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Tilläggsdirektiv avseende den pågående skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att utredningen ska utreda fler än ett alternativ, att för och nackdelar spaltas upp för respektive förslag, att det görs en uppskattning över kostnaderna, att det som utreds kopplas till relevant forskning och att man gör en uppskattning av hur de olika förslagen kan komma att påverka kommunens utveckling.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftbidrag skyndsamt utreds, att frågan gällande anläggningens skick utreds, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med kommunen och om kommunen anser det möjligt att tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal ägo.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

Se medborgarförslag via webb-tv

Prioritera sandning vid busstationen när det är halt

I ett medborgarförslag föreslås att man vid halt väglag prioriterar att sanda vid busstationen då det ofta är mycket folk i rörelse där.
Beslut: medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Se ärendet via webb-tv

Överlåtelse av aktier 2018/782

Se ärendet via webb-tv
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) äger 51 procent, motsvarande 140 250 aktier, i Vist Fastighets AB (556741-1672 nedan nämnt Bolaget) och New Wave Group AB, (556350-0916 nedan nämnt NWG) äger 49 procent, motsvarande 134 750 aktier. NWG har enligt optionsavtal rätt att förvärva NUAB:s samtliga aktier i bolaget. Efter förhandlingar har parterna enats om ett avtal för överlåtelse av aktierna. Styrelsen i NUAB har beslutat att sälja samtliga aktier i Bolaget till NWG enligt upprättat aktieöverlåtelseavtal. I enlighet med bolagsordning och ägardirektiv överlämnar styrelsen i NUAB frågan om avyttring av aktierna i Bolaget till kommunfullmäktige för ställningstagande. Frågan är sedan tidigare hanterad i Ulricehamns Stadshus AB då det beslutades att lämna stöd till NUAB i denna process.

Beslut: Försäljningen av Näringsliv Ulricehamn AB:s samtliga aktier i Vist Fastighets AB till New Wave Group AB, för en köpeskilling uppgående till 14 025 000 kronor, godkänns enligt upprättat aktieöverlåtelseavtal.

Luciauppträdande

Se uppträdandet via webb-tv

Utdelning av stipendier och priser

Se utdelning av stipendier och priser via webb-tv

Förslag om att avveckla gemensam nämnd för gemensamma frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga

Se ärendet via webb-tv
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas.
Beslut: Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas.

Revidering av krisledningsnämndens reglemente

Se ärendet via webb-tv
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder. Reglementet revideras inför ny mandatperiod.
Beslut: Krisledningsnämndens reglemente antas.

Arbetsmiljöpolicy

Se ärendet via webb-tv
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda. Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn. I förslaget till ny policy redovisas Ulricehamns kommuns syn på arbetsmiljöarbete, vilka arbetsmiljöförhållanden som eftersträvas samt hur vi når dit. Innehållet i policyn har diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna via central samverkansgrupp
Beslut: Anta ny Arbetsmiljöpolicy. Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, § 23.

Förvaltningens yttrande över strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2016/20

Se ärendet via webb-tv
En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. Den föreslagna strategin är genomförbar. Inga formuleringar är tveksamma ur laglighetssynpunkt. Strategin är mycket omfattande och innebär en kraftig ambitionshöjning av miljöarbetet i kommunen. Det behövs en kartläggning av miljötillståndet i kommunen. Kartläggningen bör tillsammans med strategin och de nationella miljömålen ligga till grund för ett förslag till handlingsplan så att kostnadseffektiva åtgärder med största miljönyttan kan prioriteras inom respektive strategiområde. Detta kommer att tydliggöra ambitionsnivån i den övergripande strategiska målbilden. Ett genomförande av strategin bedöms inte vara möjlig att hantera inom befintlig ram och verksamhet. Genomförande av miljöstrategin i en sådan handlingsplan kräver att kommunens miljöarbete ges samma dignitet och resurser samt inkluderas i budgetarbetet på samma sätt som andra basala delar av verksamheten. Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. Förvaltningen föreslår att strategin antas. Vidare föreslås att en nödvändig kartläggning av miljötillståndet i kommunen genomförs och att denna tillsammans med strategin och nationella miljömål ligger till grund för att producera ett förslag till handlingsplan.
Beslut: Beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor, med beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska kostnad och miljönytta framgå.

Förändrat uppdrag gällande nytt stadsbibliotek 2016/761

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och referensgrupper (§ 156/2018). Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna till en bra tävling. Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänkt arkitekttävling. Förvaltningen har haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar.
Beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek.

Upphörande av gällande bidrag, Kostnadskrävande projekt för föreningar över 500 000 kronor 2018/675

Se ärendet via webb-tv
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr. Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår.
Beslut: Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera eftersom medel i budget saknas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med beslut. De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare skall fortsätta att handläggas.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 2018/611

Se ärendet via webb-tv
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.
Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Valärenden

Se valärenden via webb-tv

Val av presidium i kommunfullmäktig

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden 2018-10-18, 2018-10-25 och 2018-11-22.

Beslut: För mandatperioden 2018-2022 utses Dario Mihajlovic (NU) tillordförande i kommunfullmäktige och Sören Johansson (M) till vice ordförande i kommunfullmäktige.

Avsägelse av uppdrag som ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

Beslut: Catharina Ståhl Lind (S) befrias från uppdraget som kommunfullmäktigeledamot.

Beslut: Gert Kvarnstrand (SD) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: befria Alf Flodin (SD) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för kommunens verksamheter

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet ska för mandatperioden fem revisorer utses för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser,
nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Kommunfullmäktige ska vidare välja en ordförande och en vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer.
Beslut: Marianne Henningsson (C), Ingrid Isaksson (S), Lars-Erik Josefsson (M), Bengt-Olof Magnusson (C) och Börje Enander (S). Lars-Erik Josefsson (M) väljs till ordförande och Marianne Henningsson (C) väljs till vice ordförande.

Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Mandatperioden för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande fastställs till ett år. Förändringar görs i ”Politisk organisation i Ulricehamns kommun mandatperioden 2019-2022” på:
– punkt 8.3 ”Kommunstyrelsens arbetsformer” 3:e och 4:e stycket: Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (oppositionsråd) samt biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd utgör samtalsledare och vice samtalsledare i arbetsgrupperna samhällsutveckling och lärande/välfärd. I dessa sina uppdrag företräder de naturligt kommunen i dessa frågor.
– punkt 8.4 ”Kommunala råd för äldrefrågor och funktionsnedsättningsfrågor” 2:a stycket ”I råden representeras kommunen av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor inom välfärdsområdet”.

I ”Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden
2019-2022”:
– §20 ”Heltids-, deltids, och begränsade månadsarvoden” tillförs ytterligare ett uppdrag
Biträdande oppositionsråd 60 procent (totalt två biträdande oppositionsråd)

Den ökade kostnaden för politisk organisation hanteras inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2019-2022 utses

Ledamöter:
1. Roland Karlsson (C)
2. Klas Redin (S)
3. Wiktor Öberg (M)
4. Mikael Dahl (C)
5. Celso Silva Gonçalves (S)
6. Niclas Sunding (SD)
7. Mikael Levander (NU)
8. Sebastian Gustavsson (M)
9. Lisa Åkesson (NU)
10. Inga-Kersti Skarland (S)
11. Kerstin Berggren (MP)
12. Dario Mihajlovic (NU)
13. Eva B Arnesson (KD)
14. Adela Brkic Carlsson (L)
15. Aila Kiviharju (SD)

Ersättare:
1. Armel Hombessa (NU)
2. Emma Magnusson (S)
3. Katrin Lorentzon (M)
4. Hanna Brunnegård (C)
5. Leif Dahl (S)
6. Martin Berg (SD)
7. Tobias Torsborn (NU)
8. Catharina Örtendal Rylid (M)
9. Anders Andersson (C)
10. Tommy Mårtensson (S)
11. Evelina Karlsson (V)
12. Viktor Sundh (C)
13. Frida Edberg (KD)
14. Birgit Andersson (L)
15. Bengt Bogren (SD)

För år 2019 utses Roland Karlsson (C) till ordförande, Mikael Levander (NU) till 1:e vice ordförande och Wiktor Öberg (M) till 2:e vice ordförande.

 

Val av miljö och byggnämnd samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består miljö och byggnämnden av 7 ledamöter och lika många ersättare. På grund av jäv kan nämndens
ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Ledamöter:
1. Börje Eckerlid (C)
2. Bengt Klasson (S)
3. Kenneth Johansson (M)
4. Ann Stockzelius (C)
5. Per Gustavsson (S)
6. Mattias Bengtsson (SD)
7. Johan Helmroth (NU)
Ersättare:
1. Ziad Makrous (C)
2. Torbjörn Brandhill (L)
3. Ingvar Ideström (M)
4. Terese Westman (NU)
5. Daniel Claesson (S)
6. Peter Nilsson (SD)
7. Pernilla Udnaes (MP)
För samma tid utses Börje Eckerlid (C) till ordförande och Kenneth Johansson (M) till vice ordförande.

Val av individnämnd samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består individnämnden av 3 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Ledamöter:
1. Liselotte Andersson (C)
2. Inga-Kersti Skarland (S)
3. Margaretha Juliusson (M)
Ersättare:
1. Annie Faundes (NU)
2. Aira Eriksson (S)
3. Anette Hellkvist (M)

För samma tid utses Liselotte Andersson (C) till ordförande och Margareta Juliusson (M) till vice ordförande.

Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består krisledningsnämnden av 5 ledamöter. Inga ersättare ska utses. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Ledamöter:
1. Roland Karlsson (C)
2. Mikael Levander (NU)
3. Wiktor Öberg (M)
4. Biträdande kommunalråd
5. Biträdande oppositionsråd
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Wiktor Öberg (M) till vice ordförande.

Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består valnämnden av 7 ledamöter och lika många ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Ledamöter:
1. Björn Andén (C)
2. Mattias Remar (S)
3. Jan Holmin (M)
4. Johan Helmroth (NU)
5. Amke Hektor (S)
6. Bengt Bogren (SD)
7. Nils Werner Claesson (NU)

Ersättare:

1. Lars Neuman (C)
2. Mattias Green Andersson (S)
3. Per Bergman (M)
4. Tommy Johansson (C)
5. Irene Wolter (L)
6. Elisabeth Nilsson (SD)
7. Annie Faundes (NU)
För samma tid utses Björn Andén (C) till ordförande och Jan Holmin (M) till vice ordförande.

Val av gemensam nämnd IT samt ordförande och vice ordförande

Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen består den gemensamma nämnden IT av 4 ledamöter och 4 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare nomineras från Tranemo. En ordförande och en vice ordförande utses.

Ledamöter
1. Roland Karlsson (C)
2. Wiktor Öberg (M)

Ersättare

1. Mikael Levander (NU)
2. Biträdande oppositionsråd
Två ledamöter och två ersättare utses av Tranemo kommun. För samma tid utses Roland Karlsson (C), Ulricehamn, till ordförande och Tony Hansen (S), Tranemo, till vice ordförande.
Valet av andre ersättare lämnas till kommunstyrelsens första möte då biträdande oppositionsråd kommer att väljas.

Val av överförmyndare och ersättare

Enligt bestämmelserna i 19 kap föräldrabalken ska kommunfullmäktige antingen välja en överförmyndare och en ersättare.

Beslut: För tiden 2019-2022 utses Katarina Claesson och Sofia Petersmo väljs till ersättare.

Val till Ulricehamns Stadshus AB

Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Stadshus AB ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem ersättare. Ledamöter, ersättare, ordföranden och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor. Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur kretsen av kommunens valda revisorer.

Beslut: För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utses följande till styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB

Ledamöter

1. Roland Karlsson (C)
2. Klas Redin (S)
3. Wiktor Öberg (M)
4. Mikael Levander (NU)
5. Adela Brkic Carlsson (L)
6. Niclas Sunding (SD)
7. Mikael Dahl (C)

Ersättare

1. Armel Hombessa (NU)
2. Ing-Britt Jonsson

För samma tid utses till Roland Karlsson (C) och Wiktor Öberg (M) till vice ordförande. För perioden 2019-2022 utses Dario Mihajlovic (NU) till kommunens ombud vid bolagsstämman med Ulricehamns Stadshus AB och Sören Johansson (M) till ersättare. För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för Ulricehamns Stadshus AB och Lars-Erik Josefsson (M) till ersättare.

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för Ulricehamns Stadshus AB och Lars-Erik Josefson (M) Marbäck, till ersättare.

Val till Stubo

Enligt bolagsordningen för Stubo ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Ledamöter, ordföranden och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor. Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur kretsen av kommunens valda revisorer.

Beslut: För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse följande personer till styrelsen för Stubo:

1. Dario Mihajlovic (NU)
2. Per-Ola Johansson (S)
3. Leif Lemke (M)
4. Gunnar Andersson (C)
5. Mattias Bengtsson (SD)
För samma tid utses Dario Mihajlovic (NU) till ordförande och Leif Lemke (M) till vice ordförande.
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, utse Marianne Henningsson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Lars-Erik Josefson (M) till ersättare.

Val till Ulricehamns Energi

Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet. Förslaget från Val- och arvodesberedningen är att de ledamöter som utses från näringslivet väljs under våren 2019. Ledamöter, ordföranden och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.

Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor.
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur kretsen av kommunens valda revisorer.

Beslut: För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse följande personer till styrelsen för UEAB.

1. Pernilla Nimmermark (NU)
2. Leif Dahl (S)
3. Lars Holmin (M)
4. Emma-Klara Arnell (C)
5. representant från näringslivet
6. representant från näringslivet

För samma tid utses Pernilla Nimmermark (NU) till ordförande och Lars Holmin (M) till vice ordförande.
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, utse Lars-Erik Josefson (M) till lekmannarevisor för UEAB och Ingrid Isaksson (S) till ersättare. De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2019.

Val till Näringsliv Ulricehamn AB

Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet. Förslaget från Val- och arvodesberedningen är att de ledamöter som utses från näringslivet väljs under våren 2019.

Ledamöter, ordföranden och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. Därutöver ska utses ombud som företräder kommunen vid bolagets bolagsstämmor. Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur kretsen av kommunens valda revisorer.

Beslut: För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intil slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse följande personer till styrelsen för NUAB

1. Erik Öhlund (C)
2. Celso Silva Gonçalves (S)
3. David Molarin (M)
4. representant från näringslivet
5. representant från näringslivet
6. representant från näringslivet

För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och David Molarin (M) till vice ordförande.

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, utse Marianne Henningsson (C) till lekmannarevisor för NUAB och Börje Enander (S) till ersättare. De representanter som utses från näringslivet väljs under våren 2019.

Val av ledamöter, ersättare samt revisorer till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Enligt förbundsordningen för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund ska kommunen utse en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor och ersättare.

Beslut: Till ledamot och ersättare, revisorer och revisorsersättare i förbundsdirektionen för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2019-2022 utses:
Ledamot
Roland Karlsson (C)
Ersättare
Wiktor Öberg (M)
Revisor
Ingrid Isaksson (S)
Revisorsersättare
Lars-Erik Josefson (M)

Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Enligt förbundsordningen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska kommunen utse en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor.
Beslut: Räddningstjänstförbund för perioden 2019-2022 utses:
Ledamot
Börje Eckerlid (C)
Ersättare
Ingvar Ideström (M)
Revisor
Bengt-Olof Magnusson (C)

Val av representant i styrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund

Enligt förbundsordningen för Sjuhärads Samordningsförbund ska kommunen utse en representant i styrelsen (som av styrelsen utses till ledamot eller ersättare). Enligt förbundsordningen ska kommunerna utse en gemensam revisor i samråd med Västra Götalandsregionen.

Beslut:

För perioden 2019-2022 utses Liselotte Andersson (C) till representant i styrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund.

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank

Ulricehamns Sparbank redovisar i en skrivelse 2018-11-14 att kommunfullmäktige har att utse 6 huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2023. Av skrivelsen framgår Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman. Förslaget är att ledamöterna utses under våren.

Beslut: Huvudmän i Ulricehamns Sparbank utses under våren 2019.

Val av representant i föreningen Europakorridoren

Enligt stadgarna för föreningen Europakorridoren ska styrelsen bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlem.

Beslut: Till representant och ersättare i föreningen Europakorridoren för perioden 2019-2022 utses

Representant: Roland Karlsson (C)
Ersättare: Wiktor Öberg (M)

Val av ombud och ersättare vid föreningsstämma med KommunInvest

Kommunen är medlem i KommunInvest ideell förening och ska utse ombud och ersättare till föreningsstämman.

Beslut: Till ombud och ersättare vid föreningsstämma med KommunInvest utses:
Ombud: Roland Karlsson (C)
Ersättare: Wiktor Öberg (M)

Val av styrelse för stiftelsen Gerda Stombergs Minne

Enligt stadgarna för stiftelsen Gerda Stombergs Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. 3 ledamöter och 3 ersättare ska vara folkbokförda inom Liareds församling och utses på förslag Liared Hembygdsförening St.Stergerhult.

Beslut: Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Gerda Stombergs Minne för åren 2019-2022 utses

Ledamöter:
1. Anders Andersson (C)
2. Inga-Kersti Skarland (S)
3. Lennart Nilsson
4. Kay Strålin
5. John Engström

Ersättare:
1. Anette Hellqvist (M)
2. Tommy Mårtensson (S)
3. Rolf Johansson
4. Michael Johansson
5. Gunnar Lind

Val av styrelse för stiftelsen Adolf Molanders Minne

Enligt stadgarna för stiftelsen Adolf Molanders Minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare – alla boende och folkbokförda inom Timmele församling. Minst 2 av ledamöterna och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige ska också utse 2 revisorer och ersättare.

Beslut: Till ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Adolf Molanders Minne för perioden 2019-2022 utses

Ledamöter
1. Doris Johansson (C)
2. Åke Karlsson (C)
3. Rolf Davidsson (S)
4. Tomas Landström (M)
5. (NU)

Ersättare
1. Börje Brostorp (C)
2 Claes-Göran Johansson (C)
Revisorer
1. Ingrid Isaksson (S)
2. Anders Neuman (C)
Revisorsersättare
1. Lars-Erik Josefsson (M)
2. Börje Enander (S)

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen

Enligt bestämmelser i 4 kap fastighetsbildningslagen ska gode män ingå i lantmäterimyndigheten vid vissa fastighetsbildningsförrättningar. Länsstyrelsen har 2018-10-10 beslutat att det i Ulricehamns kommun ska finnas tre gode män som är sakkunniga i tätortsförhållanden och tre gode män som är sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor.

Beslut:

Följande utses till gode män för tiden 2019-2022

Sakkunniga i tätortsförhållanden:
1. Jan-Åke Claesson (C)
2. Bengt Klasson (S)
3. Anneli Öberg (M)

Sakkunniga i jordbruks- och skogsbruksfrågor:
1. Harald Gradén (C)
2. Jan Forsman (S)
3. Ingvar Ideström (M)

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för bostadsrättsföreningen Parkgården

Till ledamöter och ersättare för bostadsrättsföreningen Parkgården för perioden 2019-2022 utses:

Ledamöter:
1. Dario Mihajlovic (NU)
2. Tommy Mårtensson (S)

Ersättare:
1. Agneta Nilsson (C)
2. Jan Brobjer (S)

Val av företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Parkgården

Till företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, Parkgården för perioden 2019-2022 utses:

Ledamot:
Anders Andersson (C)
Sören Johansson (M)

Val av representant till styrelsen för Coompanion – Kooperativ Utveckling i Sjuhärad

Coompanion arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Ulricehamns kommun är medlem och ska därför utse en representant i styrelsen.

Beslut: Sebastian Gustavsson (M) utses till kommunens representant i styrelsen för Coompanion – Kooperativ Utveckling i Sjuhärad för tiden 2019-2022.

Val av revisorer Hemgården Vilan

Beslut: För tiden 2019-2022 utses Lars-Erik Josefson (M) till revisor i Hemgården Vilan.

Val till Tolkförmedling Väst

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Tolkföreningen Väst och ska utse en ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Enligt skrivelse från Tolkförmedlingen ska dessa vara ledamöter i kommunfullmäktige.

Beslut: Till ledamot och ersättare i Tolkförmedling Väst utses
Ledamot: Elisabeth Stålbrand (NU)
Ersättare: Sebastian Gustavsson (M)

Ombud i begravningsfrågor

Kommunen ska till länsstyrelsen föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud för tiden 2019-2022.

Beslut: För tiden 2019-2022 utses Berit Frändås (S) till begravningsombud.

Val av representant vid årsmöte för Övre Åsundens fiskevårdsområde

Beslut:  Roland Eriksson (L) utses till kommunens representant till årsmöte för Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening för åren 2019-2022.

Val av representant i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

Till ledamot och ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 2019-2022 utses

Beslut: Till ledamot och ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren
2019-2022 utses:
Ledamot: Inger Broberg (C)
Ersättare: Mats Alfredsson (KD)

Val av representant i Tidans vattenvårdförbund

Beslut: Till ledamot och ersättare i Tidans vattenförbund för åren 2019-2022 utses:
Ledamot: Inger Broberg (C)
Ersättare: Tommy Mårtensson (S)

Val av representant till årsmöte med Vist – Timmele fiskevårdsförening

Till representant och ersättare på årsmöte med Vist – Timmele fiskevårdsförening för åren 2019-2022 utses:
Representant: Emma-Klara Arnell (C)
Ersättare: Tommy Mårtensson (S)

Val av representant i Viskans vattenråd

Till representant och ersättare i Viskans vattenråd för åren 2019-2022 utses:
Representant: Emma-Klara Arnell (C)
Ersättare: Eduard Piper (M)

Val av representant i Ätrans vattenråd

Till representant och ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2019-2022 utses:
Representant: Anders Andersson (C)
Ersättare: Roland Eriksson (L)

Val av representant i Luft i Väst

Till representant och ersättare i Luft i Väst för åren 2019-2022 utses:
Representant: Börje Eckerlid (C)
Ersättare: Kenneth Johansson (M)

Val av representant i vägsamfällighetsföreningar

Jan-Åke Claesson (C) utses till kommunens representant i vägsamfällighetsföreningar för tiden 2019-2022.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 december 2018, senast ändrad den 17 december 2018