Bidrag till kostnadskrävande projekt för fritids- och hembygdsföreningar för år 2020

Ansökan om bidrag till kostnadskrävande projekt för fritids- och hembygdsföreningar för år 2020 är öppen.

Illustration på en spargris

Fritidsföreningar och allmänna samlingslokaler/bygdegårdar kan söka bidraget för

  • inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal eller anläggning som ägs eller under längre tid hyrs av föreningen.
  • att stödja uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning, lokal eller utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Detta gäller för kostnader över 20 000 kr. De föreningar som är bidragsberättigade enligt Ulricehamns kommuns riktlinjer för föreningsbidrag kan söka bidraget.

Hembygdsföreningar kan söka bidraget för

  • stöd vid t ex renoveringar av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar.
  • vårdinsatser för lokaler som förvaltas av ideella organisationer och representerar lokal byggnadskultur som används i publik verksamhet och gäller för kostnader över 20 000 kr.

Ansökningar gäller för

  • helt nya projekt
  • projekt som beviljats igångsättningstillstånd under år 2019 (komplett ansökan krävs)
  • projekt som har prövats men inte beviljats bidrag för ändamålet från år 2017 (ny ansökan krävs) 

Ansökan ska göras på särskild blankett som lämnas till Ulricehamns kommun, kultur och fritid 523 86 Ulricehamn 30 november 2019

Förening som önskar påbörja projekt innan beslut om kommunalt bidrag har tagits ska söka igångsättningstillstånd för detta hos kultur och fritid.

Regler och ansökan till bidraget finns att hämta på ulricehamn.se/foreningsbidrag eller hos kultur och fritid, kulturochfritid@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 november 2019, senast ändrad den 1 mars 2021