Kommunstyrelsen 2 december 2019

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 2 december 2019. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Ärenden som går till kommunfullmäktige för beslut

Budgetuppföljning oktober 2019

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 38,6 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är ca 11 mnkr högre än budgeterat.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 4,5 mnkr.

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,6 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet för finansförvaltningen är några större så kallade jämförelsestörande poster.
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 101 mnkr.

I samband med kommunstyrelsens behandling av budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 (§ 229/2019) beslutades att det skulle lämnas en skriftlig redogörelse om underskotten i sektor lärande och sektor välfärd. I ett initiativärende från Wiktor Öberg finns ett yrkande med liknande innebörd som kommunstyrelsens beslut.

I bilaga till budgetuppföljningsrapporten per oktober 2019 lämnas en skriftlig redogörelse med utgångspunkt från både uppdraget från kommunstyrelsen och initiativärendet från Wiktor Öberg.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten. Redovisningen av åtgärder för att minimera underskotten i sektor lärande och sektor välfärd godkänns.

Avsiktsförklaring avseende utveckling av området Marknadsplatsen

Förvaltningen har skrivit fram ett förslag till en avsiktsförklaring mellan Ulricehamns kommun, ägare till fastigheten Bogesund 1:86, och Ulricehamns Sparbank, ägare till fastigheten Tullen 10.

Avsiktsförklaringens innebörd är att Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank tillsammans ska verka för att de ovan angivna fastigheterna ska ges förutsättningar genom detaljplaneläggning för ny bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och parkering. Parterna ska se sina fastigheter i ett helhetsperspektiv för att åstadkomma de bästa förutsättningarna för området. Innebörden är också att tydliggöra vilka skyldigheter och åtaganden respektive part förbinder sig till i detaljplaneprocessen samt för att åskådliggöra de kostnader som uppkommer vid framtagandet av en detaljplan samt genomförandet av den.

Under planprocessen avser Ulricehamns Kommun att genomföra en markanvisningstävling och därefter teckna avtal med vinnande part. Ulricehamns Sparbanks fastighet ska ingå i tävlingen men inte för avsikt att sälja, utan för att utveckla sin egen fastighet genom nybyggnation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaring avseende utveckling av området Marknadsplatsen.

Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har inkommit med förslag till ny förbundsordning. Direktionen beslutade 2019-09-25 att godkänna förslag till ny förbundsordning och att översända densamma till medlemskommunernas fullmäktige för att fastställas. Förbundsordningen har omarbetats med hänsyn till ny lagstiftning och innehåller även en förändrad ekonomisk  fördelningsmodell.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa den nya förbundsordningen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Inriktningsbeslut ny F-6 skola i centralorten

Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra delutredningar beroende av varandra för beslut. Ny F-6 skola i centralorten är den första delen i förvaltningens förslag till tillväxtplan för grundskolan i centralorten. Flera kriterier har ställts upp för placeringen av en F-6 skola i centralorten. Med stöd av utredningen bedömer förvaltningen att Sanatorieskogen 1:3 är den fastighet som uppfyller satta kriterier för en ny F-6 skola. Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen avseende grundskolan i centralorten.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för byggnation av en ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola på fastigheten Sanatorieskogen 1:3.

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, KL (2017:725) eller annan författning om kommunfullmäktiges uppgifter regleras dessa i fullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordningen reviderades senast i början av 2019 med bland annat laghänvisningar till den nya kommunallagen. Den revidering som nu är aktuell rör främst arbetssätt och några förtydliganden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta Kommunfullmäktiges arbetsordning och gäller från och med 1 januari 2020. § 13 från nuvarande arbetsordning ska inte förändras. Ersättare ska även fortsättningsvis kallas från kansliet.

Tidigare arbetsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 10, upphävs från och med 1 januari 2020.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunallagen (2017:725) KL, anger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Kommunstyrelsens reglemente reglerar kommunstyrelsens
ansvar och beslutanderätt.

Förvaltningen har uppmärksammat att vissa tillägg och revideringar behöver göras i reglementet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att reglementet antas och gäller från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 11, upphävs från och med 1 januari 2020.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare.

Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) enligt förslag från SKL, med tillägg i § 4, 2 stycket och 4 stycket i pensionsbestämmelserna att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten.

Tidigare Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14) upphör därmed att gälla.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 SoL och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion angående ett cykelprogram för ökad cykling i kommunen

Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 15 januari 2017 att Ulricehamns kommun tar fram ett cykelprogram och riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor. Som exempel lyfts Jönköpings kommuns cykelprogram.

I dokumentet Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor, antaget av Kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, slås fast under strategiområde Infrastruktur och bebyggd miljö att cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara Sveriges bästa, det ska finnas säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor.

Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar med prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen.

Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenresurser ska användas. I översiktsplanen tas ställning till cykelinfrastrukturens utveckling på övergripande nivå.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att inventera det befintliga cykelvägnätet för att identifiera dess brister vilket kommer ligga till grund för nästa revidering av utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar. Inom denna revidering är det också möjligt att inkludera ytterligare insatsområden, i likhet med Jönköpings cykelprogram, för att stimulera till ökat cyklande i
Ulricehamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionens förslag vara under utredning med hänvisning till kommunens arbete med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan samt kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Svar på motion om att öka ungdomars delaktighet

Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) har tillsammans lämnat in en motion om att  öka ungdomars delaktighet 2019-03-25. Motionärerna vill att Ulricehamns kommun inför ett liknande koncept som finns i Falköpings kommun ”Unga tar ordet”.

Beslut: Kommunstyrelsen förslår till kommunfullmäktige att anse motionens förslag om anställning av kommunutvecklare vara tillgodosett via den verksamhet kallad Unga ledare som bedrivs inom enheten Ungas fritid.

Motionens förslag om införande av en fördelningspott om 50 000 kr avslås med hänvisning till att det finns andra möjligheter för ungdomar att söka bidrag hos Ulricehamns kommun.

Motionens förslag om inköp av licens till applikationen SpeakApp anses vara tillgodosett genom användandet av bland annat kostnadsfri sms-tjänst.

Svar på motion gällande tillgång till möteshandlingar för besökande till kommunfullmäktiges möten

Ingemar Basth (MP) har 2019-05-22 inkommit med en motion gällande tillgång till möteshandlingar för besökanden vid kommunfullmäktiges möten. Motionären föreslår att kommunen utreder hur besökare, som saknar digitala hjälpmedel, kan ta del av möteshandlingarna, till exempel med hjälp av en lånad surfplatta eller utskrift av handlingar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens förslag avseende inköp av enkla surfplattor för utlåning, med hänvisning till de riktlinjer kommunen har avseende konton och användandet av kommunens IT-utrustning.

Motionen bifalles gällande möjlighet för begränsad utskrift genom att föredragningslista/dagordning tillhandahålls på papper till de besökare som saknar tillgång till eget digitalt hjälpmedel.

Svar på motion om att bilda vattengrupp

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har lämnat in en motion där de yrkar att förvaltningen får i uppdrag att bilda en vattengrupp där kommunens vattenrådsrepresentanter samt andra relevanta aktörer stöttas och förankras på ett bättre sätt i kommunen.

Det kan finnas positiva effekter av att öka kunskapen och informationsutbytet om lokala vattenfrågor i en bredare krets. Det skulle i så fall ligga i linje med intentionerna i EU:s så kallade vattendirektiv. Förslag till beslut blir därför att inrätta ett informationsforum för vattenfrågor i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen antas genom att förvaltningen inrättar ett informationsforum om lokala vattenfrågor. Sammankallande och ordförande är chefen för miljöenheten.

Förtroendevalda deltagare är kommunens ordinarie representanter i Ätrans vattenråd, Viskans vattenråd, Tidans vattenvårdsförbund och vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. Arvode för medverkan på dessa informationsmöten betalas ut enligt gängse regelverk.

Från förvaltningen deltar representanter från miljöenheten, planenheten och kommunens miljöstrateg. UEAB representeras via VA-chef eller någon denne utser. Andra deltagare från förvaltningen kan bjudas in vid behov.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Ansökan om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Marbäcks skola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Marbäcks skola, 1,3 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta befintlig pelletsanläggning med en bergvärmeanläggning. Pelletspannan är gammal och i behov av att bytas ut.

Den totala utgiften för åtgärden beräknas uppgå till 2,8 mnkr. Av investeringen i bergvärmeanläggningen utnyttjas 1,5 mnkr av underhållsmedel för komponenter. Ytterligare medel om 1,3 mnkr kan finansieras med avsatta medel för energieffektiviseringar.

Om pelletspannan skulle bytas ut mot en ny så skulle den beräknade utgiften uppgå till cirka 1 mnkr, men då uppstår heller ingen energieffektivisering och besparingseffekt. En besparing om ca 100 tkr per år beräknas vid utbyte till en bergvärmeanläggning.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för det tillkommande behovet av finansiering, 1,3 mnkr, finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Beräknade positiva effekter (100 tkr) på driftkostnaderna kommer att beaktas i internbudgeten 2020 och i de ekonomiska ramarna för 2021.

Kommunstyrelsen beslutar: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Tillkommande behov av investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Marbäcks skola, 1,3 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2019.

Vidare beredd ansökan om investeringsmedel gällande utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för vidare beredd Ansökan om investeringsmedel gällande utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och driftoptimering inom Lassalyckans friluftsområde. Kommunstyrelsen beslutade § 164/2019, att nu aktuella delinvesteringar skulle beredas vidare.

Investeringen är uppdelad i tre delinvesteringar:
– Ljusarmaturer till Väggenpartiet, WC banorna (0,2 mnkr)
– Inköp av fyrhjuling inkl. klippaggregat (0,2 mnkr)
– Ny anslutning till spårcentralen från Idrottsgatan (0,2 mnkr)

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via återstående investeringsmedel (0,8 mnkr) för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan.

Kompensation för ökade kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen förväntas leda till något lägre årliga driftkostnader netto på spår och leder, ca 20 tkr, genom ett minskat behov av entreprenadinsatser. I beräkningen av driftkonsekvenser har ökade driftkostnader för ny belysning beaktats. Förväntade driftkonsekvenser beaktas i internbudgeten 2020.

Kommunstyrelsen beslutar: Ansökan om investeringsmedel för inköp av fyrhjuling inklusive klippaggregat 0,2 mnkr beviljas.

Ansökan om ljusarmaturer till väggenpartiet, WC-banorna avslås. Uppdrag ges att utreda möjlighet och kostnad för att sektionera belysningen på Lassalyckan.

Ansökan om ny anslutning till spårcentral från idrottsgatan avslås.

Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 0,2 mnkr kan finansieras via återstående anslagna medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2019.

Revidering av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden

Förvaltningen har uppmärksammat behov av förtydliganden i riktlinjerna samt behov av ytterligare ett beslutsalternativ.

Förtydliganden har gjorts i checklistan för handläggningsprocessen, bland annat gällande vikten av tydliga beslutsförslag.

När det gäller ytterligare ett beslutsalternativ föreslår förvaltningen att i ärenden där en omfattande utredning behöver göras, ska svaret innehålla en beskrivning av det utredningsarbete som krävs, samt beräknad resursåtgång för detta. Bedömningen av utredningsbehovet ska göras i samråd med närmast överordnad chef. Om förslaget innebär att utredningen ska genomföras, ska det åtföljas av förslag på ett tids- och resurssatt uppdrag till kommunstyrelsen, eller förvaltningen, att genomföra den. Om förslaget är att utredningen inte ska göras innebär det ett avslag på ärendet.

Beslut: Reviderade Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden antas.
Tidigare version av Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, antagen av kommunstyrelsen 2017-06-21, § 114 upphävs.

Revidering av Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort

Parkeringsnormen är kommunens sätt att styra tillgången på parkering för både bil och cykel. Normen sätter gräns för det minst antal parkeringsplatser som ska tillhandahållas. Det finns även möjlighet att reducera parkeringstalet. I de reviderade riktlinjerna finns förtydligande information kring vad som gäller för de olika avstegen. I samband med revideringen av dokumentet föreslås även att styrdokumentet ändrar namn till Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun för att styrdokumentet ska gälla i hela kommunen.

Beslut: Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun antas och ersätter tidigare parkeringsnorm för Ulricehamns tätort.

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark i Ulricehamns kommun

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och på övriga allmänna platser innebär ofta störningar och säkerhetsrisker för den personal som utför arbetet, men även för dem som färdas på gator och vägar. Arbete inom kommunal mark skall alltid anmälas och det behövs i regel alltid tillstånd av kommunen.

Idag finns det två styrdokument att förhålla sig till, allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark samt regler för grävning i allmän platsmark. I samband med revidering föreslås att dess två styrdokument slås ihop till ett dokument.

Beslut: Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark i Ulricehamns kommun antas och ersätter tidigare två styrdokument.

Planprioriteringslistan våren 2020

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen.

Beslut: Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Tingslyckan 10 ”Markuslyckedreven” med inriktning att anpassa befintlig plan till utbyggnadsbehov. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 ”Timmele förskola” med inriktning att anpassa befintlig plan till utbyggnadsbehov. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen.

Planuppdraget för Vegby 4:100 avslutas och tas bort från planprioriteringslistan.

Handlingsplan till kulturstrategi 2019-2021

Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att ta fram en kulturstrategi för Ulricehamns kommun, den framtagna strategin antogs av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 14. I samband med detta beslutades även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciseras vad som ska göras.

Beslut: Handlingsplan till kulturstrategi 2019–2021 antas.

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad

I ett medborgarförslag av den 6 september 2019 föreslår Henrik Rytterås att det byggs en gång- och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad eller att det anläggs en grusgång på samma sträcka.

Väg 157 genom Gällstad är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. I kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet är aktuell  sträcka utpekad som den mest angelägna att bygga ut. Kommunens ambition är att sträckan ska byggas ut med fullgod standard, så snart som möjligt.

Att enbart anlägga en grusgång på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter under en stor del av året har svårt att använda grusgången och även fortsättningsvis kommer att vara hänvisade till körbanan. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter sträckan ska därför, trots den högre anläggningskostnaden, prioriteras framför en grusgång.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser byggandet av en gång- och cykelväg då objektet finns med i kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggandet av en grusgång utmed sträckan med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg prioriteras före utbyggnad
av en grusgång.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 december 2019, senast ändrad den 13 januari 2020