Kommunstyrelsen 6 april

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 6 april 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på en grusväg med gräs i mitten i solnedgång väg.Foto: Francesco Gallarotti/Unsplash

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Beslut: Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2019. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 49,5 mnkr).

Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande
poster uppgår till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr).

Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper avseende hur investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och med 2019 kommer dessa bidrag och ersättningar att intäktsföras det året som de erhålls. Tidigare års bokförda medel har korrigerats i bokföringen mot eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018 omräknade enligt nuvarande regler och den delen påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr.

Investeringarna under 2019 uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).

Det ekonomiska resultatet 2019 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt.

Av 2019 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 mkr.

Beslut: Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen 2019. Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering

Kommunstyrelsen beslutade om policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun 2014-05-05. Denna policy har nu reviderats med förslag att antas som en riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering.

Beslut: Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering i Ulricehamns kommun antas och ersätter policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar

Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Syftet med dessa regler är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler som ska följas.

Det finns tre typer av bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar. I de reviderade riktlinjerna har endast texten kring ansökan och utbetalning ändrats, då kommunen nu erbjuder en e-tjänst istället för blankett.

Beslut: Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas.

Ansökan om investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice. Investeringen möjliggör upprustning av AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal med 532 tkr. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.

Ansökan om investeringsmedel ombyggnad av Vegby skolgård

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr. Investeringen möjliggör en betydande standardhöjning av utemiljön vid skolan. Skolgården i Vegby består idag till stor del av en oplanerad yta. Det finns i stort sett bara gungor. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklass och
fritidshem sedan länge finns integrerade på skolan.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Upprustning skolgård Vegby i investeringsbudgeten för 2020.

Ansökan om investeringsmedel för e-arkiv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för införande av e-arkiv, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor arbetsinsats. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i jämförelse med att bygga nya arkivlokaler samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga eventuella driftskostnadskonsekvenser för licenser, beaktas i budget 2022. Det handlar årligen om 0,168 mnkr. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat
om utökade lokalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för införande av e-arkiv om 0,6 mnkr kan finansieras via avsatta medel för
E-arkiv i investeringsbudgeten för 2020.

Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr
beaktas i budget 2022.

Ansökan om medel ur KS oförutsett för flytt av centralarkiv

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om medel för ombyggnad inom Ulricehamns resurscenter till centralarkiv. Ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler färdigställs under våren 2020. Cirka 650 hyllmeter ska flyttas från före detta tingshuset och stadshuset till Ulricehamns resurscenter.

Beslut: Ansökan om medel för flytt av centralarkiv beviljas från KS oförutsett med 120 tkr.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 7 april 2020, senast ändrad den 28 maj 2020 av Ulrika Emtervall