Kommunstyrelsen 7 maj

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 7 maj 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadsvy över Ulricehamn och Åsunden

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att diagonalgången på Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den markstensbelagda gången utmed Storgatan. 2019-09-26 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ”Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beräkning av kostnaden att bifalla motionen innan beslut fattas”

Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns alternativ väg att välja. En kostnadsberäkning finns nu bilagd ärendet. Förvaltningens bedömning är att kostnaderna överstiger nyttan med ombyggnationen. Bedömningen är att det finns andra tillgänglighetsåtgärder som är mer angelägna att åtgärda före denna insats i relation till nyttan och kostnaden.

Beslut: Kommunstyrelsens beslut blev att bifalla motionen.

Partistöd 2020

I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29 – 32. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att partierna årligen redovisar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar.
Partistödet utgörs av

  • Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för
    2020 = 47 300 kr)
  • Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat och år (för 2020 = 14 190 kr x antalet mandat)

Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige.
Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för. Har sådan redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för innevarande år.

För 2020 har redovisning och granskningsrapport avseende partistöd för 2019 lämnats in från samtliga partistödsberättigade partier till utsatt datum, 1 april.

Partistöd utbetalas för 2020 med totalt 1 121 010 kr. Utbetalningen verkställs under juni
2020.

Beslut: Partistöd 2020 betalas ut enligt följande:
S
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat):  (10) 141 900 kr

NU
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat):  (9) 127 710 kr

C
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (8) 113 520 kr

M
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (8) 113 520 kr

SD
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (6) 85 140 kr

MP
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr

V
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr

L
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr

KD
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr

Summa grundstöd 425 700 kr
Summa mandatstöd 695 310 kr
Totalt 1 121 010 kr

Ansökan om investeringsmedel för upprustning av bryggor

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr. Medlen ska användas till att rusta upp bryggor i anslutning till de renoverade järnvägsbroarna och avser en sträcka på cirka 230 meter vid Fiskestugan. Behovet av att rusta upp bryggorna är stort och genomförs inte detta kommer bryggorna behöva rivas.

Beslut fattas av kommunfullmäktige då medlen från början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen innebär inga förändrande driftskostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringen för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr, kan finansieras i investeringsbudgeten för 2020 via ombudgetering av medel från projektet Järnvägsbroar, projektnummer 41263, enligt 2019 års investeringsbudget.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2020

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2020, 13,5 mnkr. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 13,5 mnkr avsatt i investeringsbudgeten 2020 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av komponenter som ingår i underhållsplanen. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll 2020, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2020.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen.

Fördelning av kommunbidrag om 460 800 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2020 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden.

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Försäljning av fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 (Tolsgården)

Kommunens upphandlade mäklare, Svensk Fastighetsförmedling i Ulricehamn, fick i uppdrag att sälja den kommunägda fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 (Tolsgården) för utgångspriset 695 000 kronor eller högsta bud efter budgivning. Flera bud lades på fastigheten, vilket ledde till ett vinnande bud om 1,65 mnkr.

Kommunen och köparen undertecknade 20 februari 2020 respektive 19 februari 2020 ett köpekontrakt rörande försäljning av fastigheten Gällstad 1:155 för köpeskillingen 1,65 mnkr.

Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna kontraktet och att beslutet vinner laga kraft.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 för köpeskillingen 1,65 mnkr.

Rättelse i antagen detaljplan för Vist 10:2

En rättelse behöver göras i detaljplanen för Vist 10:2 med flera (UBAB), vilken antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2018. Rättelsen avser två ändringar där en del av en egenskapsgräns ändras till en administrativ gräns, som anger upphävandet av strandskydd.

Beslut: Justeringen av den felaktiga gränslinjen i antagen detaljplan för Vist 10:2 med flera godkänns.

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till extra resurser till simhallen

Medborgarförslag om att investera i en ny vattenrutschkana i sim- och sporthallen. Under slutet av förra året inspekterades rutschkanan och bedömdes då som farlig att åka i. Den stängdes av i och med inspektionen. Förvaltningen har tittat över möjligheten att renovera nuvarande konstruktion, men den bedöms som utsliten och inte möjlig att renovera. En ny konstruktion är inte heller möjlig att göra då en ny vattenrutschkana kräver en egen landningsbassäng för att godkännas. Det innebär ombyggnation av nuvarande lokal för att klara kraven. Bedömningen är, med tanke på att frågan om renovering av badhus eller byggnation av nytt bad, att det inte är en långsiktig och hållbar investering.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte anses vara en hållbar och långsiktig investering med tanke på diskussion om renovering av nuvarande simhall alternativ nybyggnation.

Svar på medborgarförslag om att tekniksupporten i biblioteket ska lämna en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet

Medborgarförslag har inkommit till kommunen från Nils-Werner Claesson. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att tekniksupporten på onsdagar i biblioteket ska lämna ut en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet med RUT-avdrag i samband med besöket.

Kommunen får inte konkurrera med privata aktörer. Tekniksupporten på biblioteket är en del i det digitala arbete som föreskrivs i Bibliotekslagen och som även är ett uppdrag i den kommunala biblioteksplanen. Att sammanställa en lista med aktörer som kan göra RUT-avdrag i samband med besök bedöms inte vara möjlig att upprätta. En sådan lista kan snabbt bli inaktuell och biblioteket har inte möjlighet att uppdatera och den kan då bli missvisande, men också att nya aktörer missgynnas. Det ingår inte heller i bibliotekets uppdrag att upprätta listor på kommersiella företag som använder sig av RUT avdrag.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte ligger i bibliotekets uppdrag att upprätta en sådan lista, samt att det finns risker med att den skulle vara missvisande och inaktuell, samt att nya aktörer riskeras att missgynnas.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2020

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2020.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 maj 2020, senast ändrad den 13 maj 2020