Kommunfullmäktigemöte 17 juni 2020

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen från kommunfullmäktige den 17 juni i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslg via webb-tv

Motioner

Barnrättsombud

Miljöpartiet har via Arne Fransson och Ingmar Basth lämnat en motion om barnrättsombud. Den så kallade barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Det betyder att vi som kommun har ett helt annat ansvar i att försvara barnens rätt i allt vi företar oss än vi är vana vid. Vi kommer dessutom att bli granskade i detta. Miljöpartiet anser att vi behöver rigga vår organisation så att vi säkrar upp att vi verkligen följer barnkonventionen. Miljöpartiet föreslår att kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från Simrishamn. För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer så föreslår Miljöpartiet att inrätta ett nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av barnrättsombudet. Att upprätta årliga kommunana barnbokslut och att alla kommunana beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en barnkonsekvensanalys föreslås också av Miljöpartiet.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

Att vägrenarna klipps senare på cykelvägen

En medborgare har lämnat förslag om att klippa vägrenarna senare vid cykelvägen på hösten. Detta för att växterna ska kunna blomma färdigt och att insekter ska få tag på mer näring och fåglarna i sin tur ska kunna få tillgång till insekter.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Se interpellationer och frågor via webb-tv

Interpellationer

Våld och sexuellt våld i nära relationer 

Adela Brkic Carlsson (Liberalerna) ställer tre frågor som riktar sig mot våld och sexuellt våld i nära relationer inriktat mot äldre.

Hur arbetar Ulricehamns kommun för att upptäcka våld och sexuellt våld i nära relationer hos kommunens äldre?

Finns det någon återkommande utbildning för kommunens vårdpersonal i att upptäcka våld och känna igen dess olika uttryck?

Finns det några fasta rutiner för personal vid upptäckande av våld hos kommunens brukare?

Beslut: Bordläggs till nästa kommunfullmäktigemöte.

Svar på interpellation angående solceller

Se svar på interpellation via webb-tv

Arne Fransson (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om solceller. Det verkar bli mer och mer ifrågasättande till använda solceller i tätortsmiljö? Hur många sökande i kommunen har de sista fem åren fått avslag på att installera solceller på grund av risk för reflexer i tätortsmiljö eller någon annan anledning? Ärendet bordlades på
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-28.

Roland Karlsson (C) svarar på frågan. Angående frågan om det verkar bli mer och mer ifrågasättande till att använda solceller i tätortsmiljö så menar Roland Karlsson (C) att enligt beslutet i kommunfullmäktige ska man alltid utreda möjligheten till att installera solceller vid nybyggnation och större renoveringar. Hans bild är att en sådan utredning görs. Ibland kan ett kulturhistoriskt värde av fastigheten försvårar möjligheten för installation.

På frågan hur många sökande i kommunen har de sista fem åren fått avslag på att installera solceller på grund av risk för reflexer i tätortsmiljö eller någon annan anledning? svarar Roland Karlsson (C) att det inkommit totalt två bygglovsärenden berörande solceller under de senaste fem åren. Det ena har fått bifall och det andra är under handläggning.

Beslut: Interpellationsdebatten läggs till handlingarna.

Ärenden

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS

Se ärendet via webb-TV

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa  funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid Marknadsplatsen

Se ärendet via webb-TV

Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras.

Enligt beräkningar  som har utförts visar att befintligt trafiksystem kommer att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand eftermiddagarna. Problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna bedöms vara akuta omkring år 2027-2028.

För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack var de extra svängfälten.

För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik planeras för en planskild passage av väg 157 mellan de båda cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig för att knyta ihop centrum med området Bronäs som enligt framtaget planprogram ska omvandlas från industriområde till attraktiva centrum- och kollektivtrafiknära bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och övrig samhällsservice.

Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan.

Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas som statlig medfinansiering.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid Marknadsplatsen utifrån beskrivning.

Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31.

Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.

Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig medfinansiering, för att genomföra projektet.

Ansökan om investeringsmedel till förvärv av fastigheten Gällstad 1:46 före detta Stickeriet

Se ärendet via webb-TV

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, 3,6 mnkr. Investeringen möjliggör att museisamlingen i Röshult kan flyttas till andra lokaler.

Fastigheten ligger i bra läge på Boråsvägen i Gällstad. Den har en areal om 3 339 kvm och är bebyggd med en industrilokal, med en lokalyta om 1 800 kvm. Plan 2 har en yta om 900 kvm
och skall användas för museisamlingen. Det finns utöver lokalytan källare om 700 kvm, som också skall användas för museisamlingen.

Lokalen för museisamlingen behöver efter genomfört köp byggas om för ett uppskattat belopp på cirka 6 mnkr för att anpassas till verksamhetens behov.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd.

Beslut: Ärendet återremitteras.

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad

Se ärendet via webb-TV

Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet.

Beslut: Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad antas.

Budget och verksamhetsuppföljning april 2020

Se ärendet via webb-TV

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020.

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till +1,6 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 är
följaktligen 16,4 mnkr sämre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 3,3 mnkr vid årets slut.

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 19,7 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till återförda orealiserade reavinster från förvaltningen av pensionsmedel.

Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 58,6 mnkr (2019: 20,9 mnkr).

Beslut: Rapporten per april 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor godkänns.

Revidering av riktlinjer för färdtjänst

Se ärendet via webb-TV

Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 257 och behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de nya riktlinjerna är formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli tydligare och bättre anpassat till rådande lagstiftning.

Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller
färdtjänstområdet och arbetsresor.

Beslut: Riktlinjer för färdtjänst antas.

Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst

Se ärendet via webb-TV

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare.

Beslut: Ärendet återremitteras.

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

Se ärendet via webb-TV

Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner.

I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt vara medie- och informationskompetenta.

Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.

Beslut: Kommunfullmäktige antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.

Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

Se ärendet via webb-TV

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet – både verksamheternas enskilda och det sektorsövergripande – har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden
som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska kvalitetsarbetet:

  • Digitalisering
  • Inkludering
  • Övergångar

Sju faktorer som påverkar måluppfyllelse har identifierats. Därmed är dessa prioriterade inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektornivå. De sju faktorerna är:

  • Betyg
  • Kön
  • Åtgärdsprogram
  • Nyanländas lärande
  • Skolnärvaro
  • Trygghet och studiero
  • Lärarbehörighet

Som stöd i arbetet har sektor lärande utarbetat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för alla elever 2020 – 2021. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Handlingsplan –
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021.

Beslut: Kommunstyrelsen antar Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021.

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Se ärendet via webb-TV

Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.

I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024.

Beslut: Kommunfullmäktige antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024.

Valärenden

Se valärenden via webb-TV

Avsägelse av ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga politiska uppdrag

Eva Brännström (KD) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.

Frida Edberg (KD) utsätts till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Cristina Bernevång (KD) utsätts till ersättare i kommunstyrelsen.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnd

Torbjörn Brandhill (L) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.

Roland Eriksson (L) utsätts som ersättare i miljö- och byggnämnden.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Bengt Bogren (SD) befrias från uppdraget.

Ärendet om att utsätta en ny ersättare bordläggs till nästa sammanträde.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt övriga politiska uppdrag

Martin Berg (SD) är befriad från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, Ulricehamns stadshus AB, styrelsen, kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande samt som ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde om att utsätta någon för övriga politiska uppdrag.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Evelina Karlsson (V) befrias av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Dan Ljung (V) utsätts som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns Sparbank

Stefan Höglund (V) befrias av uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Ärendet överlämnas vidare till val- och arvodesberedningen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 juni 2020, senast ändrad den 18 juni 2020