Kommunstyrelsen 1 juni

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 1 juni 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid Marknadsplatsen

Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras.

Enligt beräkningar  som har utförts visar att befintligt trafiksystem kommer att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand eftermiddagarna. Problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna bedöms vara akuta omkring år 2027-2028.

För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack var de extra svängfälten.

För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik planeras för en planskild passage av väg 157 mellan de båda cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig för att knyta ihop centrum med området Bronäs som enligt framtaget planprogram ska omvandlas från industriområde till attraktiva centrum- och kollektivtrafiknära bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och övrig samhällsservice.

Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan.

Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas som statlig medfinansiering.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid
Marknadsplatsen utifrån beskrivning.

Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31. Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.

Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig medfinansiering, för att genomföra projektet.

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad

Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet.

Beslut: Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan
kommuner inom Sjuhärad antas.

Revidering av riktlinjer för färdtjänst

Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 257 och behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de nya riktlinjerna är formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli tydligare och bättre anpassat till rådande lagstiftning.

Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller
färdtjänstområdet och arbetsresor.

Beslut: Riktlinjer för färdtjänst antas.

Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare.

Beslut: Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner.

I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt vara medie- och informationskompetenta.

Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.

Beslut: Kommunfullmäktige antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.

I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024.

Beslut: Kommunfullmäktige antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik
2020 – 2024.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande

Beslut:  Ziad Makrous (C) valdes in istället för Anders Andersson.

Antagande detaljplan Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 8, Ulricehamn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gruppbostad. Nuvarande detaljplan tillåter inte en expansion inom fastigheten då stora delar av fastigheten utgörs av prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad.

Beslut: Detaljplanen Tingslyckan 10, Markuslyckedreven antas.

Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 Bergsäter

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Avsikten är att omvandla ett skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Norra Fredriksberg till ett område med bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende.

Beslut: Detaljplanen för del av Bogesund 1:230 Bergsäter antas.

Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen.

Fördelning av kommunbidrag om 460 800 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2020 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden

Beslut:  Bevilja bidrag om totalt 460 800 kr till studieförbund för 2020 enligt förvaltningens förslag
om fördelning.

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Kommunen genomförde under 2018 en bullerkartläggning av hela kommunen som visar att cirka 12 procent av invånarna (ca 3 000 personer) exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) vid sin bostadsfasad. Nära hälften av invånarna i kommunen beräknas ha över 70 dB(A) maximal ljudnivå vid sin bostadsfasad. Av de som är utsatta för höga bullernivåer störs de flesta av kommunal infrastruktur.

Med utgångspunkt från resultaten i bullerkartläggningen har förvaltningen arbetat fram förslag till Åtgärdsplan mot buller 2020-2025. Åtgärdsplanens syfte är att minska trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre boendemiljö för invånarna i Ulricehamns kommun. Åtgärdsplanen omfattar endast buller från den kommunala infrastrukturen och inriktas enbart på bostäder.

Åtgärder som genomförs inom ramen för åtgärdsplanen fokuserar etappvis på de mest bullerutsatta befintliga boendemiljöerna i enlighet med Infrastrukturinriktning för framtida transporter i syfte att begränsa trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa. I ett första skede åtgärdas de fastigheter där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dB(A), vilket förbättrar boendemiljön för cirka 5o personer.
För genomförande av åtgärdsplanen bedöms kostnaden uppgå till ca 200 000 kronor årligen
varav 50 procent kan täckas av statlig medfinansiering.

Beslut: Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 antas. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för Bidragssystem till fönsterbyte och byte av ventilationsdon i enlighet med åtgärdsplanen. Medel för genomförande av åtgärdsplanen, 200 000 kr per år varav 50 % söks i statlig medfinansiering, hanteras i budget för 2021.

Intern kontrollplan för 2020

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2020 utifrån genomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2020 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.

Beslut: Intern kontrollplan 2020 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet.

Rättelse i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl, i Marbäck, Ulricehamns kommun

En rättelse behöver göras i detaljplanen för Näsboholm1:1 med flera vilken antogs av kommunstyrelsen den 24 september 2012. Rättelsen avser en ändring där en planbestämmelse om utnyttjandegrad där indelning i antal fastigheter regleras. I det aktuella kvarteret har indelningen bestämts till fyra fastigheter medan syftet med planen måste avse fem fastigheter.

Beslut: Justeringen av den felaktiga planbestämmelsen i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 med flera godkänns.

Planprioriteringslistan hösten 2020

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen.

Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet.

Beslut: Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta
planarbete.

Detaljplanerna Skansen 1 och 2 och Vist 10:24 m.fl. ”Nytt reningsverk mm” återinförs på listan eftersom dom inte ännu vunnit laga kraft.

Planuppdragen Järnvägsomr delområde mellan, söder och norr avslutas, för att kunna göra bedömningen av antal detaljplaner som behövs när planprogrammet för området är klart. Detaljplanen Tegelbruket 2 och 5 ”Erik Larsson” avslutas då detta område ingår i en större detaljplan: Tegelbruket Daltorp ”ByggArvid”.

Planuppdraget Kina 14 ”Nämndhuset” avslutas på grund av fem års inaktivitet och på grund av att intentionerna med Nämndhuset inte fastställts.

Planuppdragen gällande Delområde uppdatering 1–5 Dpl 1934 avslutas på grund av att finansiering för att driva planerna saknas och de förväntas inte heller kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser.

Lokaliseringsutredningar tas bort från planprioriteringslistan då syftet med planprioriteringslistan är att prioritera beslutade detaljplaner med en placering.

Ett tilläggsyrkande från Wiktor Öberg (M) lades till om: att planen Brunnsnäs 2:1 mfl prioriteras upp så att byggnaderna på fastigheten så snart som möjligt avyttras.

Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven i form av intraprenad

Emilia centrum har under drygt åtta år bedrivit de tre förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor och Åsundavy i form av intraprenad.

I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal (överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut.

Emilia centrum är nu inne på det tredje och sista året på den nuvarande överenskommelsen som löper ut den 31 december 2020. Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har således lämnat in en begäran om en ny överenskommelsetid på ett år, från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

Ett tilläggsyrkande från Klas Redin (S) lades till: att förvaltningen får i uppdrag att göra en utvärdering av intraprenaden Emilia centrum. Utvärderingen ska inkludera både intraprenaden och kommunens perspektiv.

Återrapportering sektionering av spårbelysning, Lassalyckan

I samband med förvaltningens investeringsansökan gällande, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 2019/686, har uppdrag från kommunstyrelsen att lämna en redovisning om möjligheterna till sektionering av spårbelysningen inom Lassalyckans friluftsområde. Ulricehamns energi har utrett frågan och konstaterat att belysningsanläggningen är kopplad så att man inte kan styra delar av hela anläggningen, utan omfattande åtgärder som innebär stora merkostnader, cirka 400 tusen kronor exklusive moms. Därutöver kan tillkommande anpassningsåtgärder krävas med nya matningar, som är svåra att beräkna innan en projektering påbörjas. Belysningen är tidsstyrd med skymningständare och belyst klockan 06.00-22.00 under normal drift.

Beslut: Informationen läggs till handlingarna.

Ansökan om ombudgeterade investeringsmedel till underhåll simhallen

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till underhåll simhallen, 0,8 mnkr. Investeringen möjliggör att åtgärda underhåll som behöver utföras under 2020. Hit hör upprustning av kök i café för att kunna erbjuda bättre service tills ny simhall har färdigställts. Anläggningen är gammal, det är omöjligt att förutse om och när någon komponent går sönder. Inträffar något oförutsett utöver ovanstående hanteras det som löpande underhåll eller eventuellt som planerat underhåll med förkortad avskrivningstid.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel till underhåll simhallen, 0,8 mnkr, kan finansieras med ombudgeterade medel till 2020 för ombyggnad sim- och sporthall. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.

Förvaltningen har beviljats medel till tillgänglighetsanpassningar i stadshuset i beslut KS 2018-11-01, § 30. Delar av planerade arbeten har utförts men arbeten och utredningar kring tillgänglighet för sessionssalen har utökats i omfattning mot tidigare bedömning, vilket har föranlett ökade utgifter. Ytterligare 0,9 mnkr behövs för att åtgärda brister i och kring sessionssalen, det är en bedömning eftersom projektering och omfattning av utförandet pågår.

För åtgärder av allmän tillgänglighet för Bogesundsskolan i enlighet med inventering ansöks
om 0,6 mnkr av tillgänglighetsmedel 2020.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020, 1,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2020 på totalt 3,0 mnkr. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,97 mnkr. Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den bidrar också till att öka delaktigheten för våra vårdtagare, få hjälp med rehabilitering och öka deras välbefinnande.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020 och genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,97 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 1,5 mnkr för välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2020 och genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus på 0,47 mnkr. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 juni 2020, senast ändrad den 2 juni 2020