Kommunstyrelsen 3 september, beslut i korthet

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 3 september 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.Stadshuset. Foto: Ulricehamns kommun

Ärenden som ska vidare till beslut i kommunfullmäktige

Svar på motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs

Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) har föreslagit att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar för att omvandla till ängsmark respektive högväxta gräsytor. De vill också att lämpliga ytor också omvandlas till ängsmark respektive höggräsmark i enligt inventeringen.
Förvaltningen har ett budgetuppdrag att ”Värna om den biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda om delar av de kommunala gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga insekter som behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att producera näringsrik mat.*
Kommunstyrelsen beslutar därför att motionen är under utredning då dessa delar utreds i samband med budgetuppdraget. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Svar på motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen

Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har motionerat om att Ulricehamn ska ställa sig bakom International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) upprop om ett förbud mot kärnvapen. Enligt kommunallagen, 2 kap. §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, regionen eller en annan kommun, har hand om.
Kommunstyrelsen beslutar att motionen avslås med hänvisning till ovanstående. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns kommun

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har i en motion yrkat för att Ulricehamns kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att flaskvatten slopas i verksamheterna.
Kommunstyrelsen beslutar att anta motionen genom att delar av kommunen kranmärks. Det Samtliga verksamheter och bolag förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att kommunen i alla upphandlingar: – alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer – använder Livscykelanalys själv där det är möjligt – alltid lägger ett Livscykelperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen och går på förvaltningens förslag vad gäller hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram och testats metoder för livscykelanalyser som både är enkla och tillförlitliga innan de börjar användas i Ulricehamns kommun. Detta för att inte i förlängningen försvåra för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst

Lag om riksfärdtjänst reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. Den nu gällande riktlinjen för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 5 oktober 2016 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare. Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2020 för att kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjen för riksfärdtjänst. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Tillfällig förändring av stöd och bidrag

I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av kommunfullmäktige 28 mars 2019. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband med Covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla för att minimera de ekonomiska skador som nu blir för föreningslivet. De stöd som främst berörs är: aktivitetsstöd, driftsbidrag, grundbidrag, lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang, stöd till studieförbund. Den tillfälliga förändringen gäller för 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den tillfälliga förändringen. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders minne

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamheten år 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 20 mars 2020 att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna den till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.
Kommunstyrelsen beslutar att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 beslutat att översända förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för beslut. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet” och hänvisning till gällande lagstiftningar har uppdaterats. Förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att en ny förbundsordning fastställs. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2019 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 27 mars 2020 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att skicka den till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ansvarsfrihet. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2021. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ny förbundsordning. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Ärenden där kommunstyrelsen fattar beslut på delegation

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst har skickat förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för samråd innan beslut av förbundets direktion. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Det innebär en beräknad snitthöjning om 2,6% för att nå en budget i balans. Motsvarande höjning för år 2020 var 2%.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst. Förbundets mål om att öka distanstolkning bör om möjligt effektueras tidigare än vad som anges i verksamhetsplan för att använda tolkens tid mer effektivt till tolkning och därmed minska medlemskommunernas tolkkostnader.

Regler för direktupphandling

Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. De nu gällande föreskrifterna för Ulricehamns kommuns regler för direktupphandling antogs av kommunstyrelsen 2014. Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare. Jämfört med nuvarande regler föreslås endast mindre justeringar med utgångspunkt ur ny lagstiftning inom området.
Kommunstyrelsen antar regler för direktupphandling. De börjar gälla från och med 1 oktober 2020 och ersätter tidigare regler för direktupphandling.

Riktlinjer för upphandling 2020/392

Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. De nu gällande föreskrifterna för Ulricehamns kommuns riktlinjer för upphandling antogs av kommunfullmäktige 2015. Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare. Jämfört med nuvarande riktlinjer föreslås endast mindre justeringar med utgångspunkt ur ny lagstiftning inom området och nya EU-direktiv samt förtydligande av ansvar.
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för upphandling och att det börjar gälla från och med 1 oktober 2020 och ersätter tidigare riktlinjer för upphandling.

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 september 2020, senast ändrad den 3 september 2020