Beslut i korthet 19 november

Vill du ta del av hela mötet kan du titta på webb-sändningen eller läsa protokollet när det är justerat.

Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.

Ärenden

Interpellation om Brunnsnäs

Ärendet bordlades då frågeställaren inte var med på mötet.

Några höjda taxor för miljö och samhällsbyggnad år 2021

Från och med 1 januari höjs bland annat tillsynstaxorna för tobak, kemikalier och den rörliga tillsynsavgiften för alkoholservering från 984 kronor per timme till 1006 kronor per timme. Miljö och samhällsbyggnad har taxorna och beräkningsunderlag som ses över årligen för att följa kommunens kostnader och vara skäliga för kommunmedborgare och företagare. Förvaltningen har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021.

Ingen avgift för livsmedelskontroll hos pandemidrabbade verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras på grund av corona-pandemin behöver inte betala den årliga tillsynsavgiften för 2020. Detta gäller livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras med 700 000 kronor för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun. Fysiska tillsynsbesök har i vissa fall inte varit möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt länsstyrelsens uppmaning.

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbetet med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till handlingarna.

Årlig översyn av mål och uppdrag 2020

Fullmäktige beslutar att de mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns och avslutas enligt förslag.
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Arbetet har inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har gått att genomföra. Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna ska anses som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 60 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. Andra dokument som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket beroende på pandemin och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. För något dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras. Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta sker varje år.
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige

Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18 i sessionssalen i stadshuset.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att dessa sammanträdesdagar ska gälla för kommunfullmäktiges möten 2021: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 23 juni, (onsdag) 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Digital signering av protokoll blir möjlig

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktiges beslutar att möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens protokoll digitalt från och med 1 januari 2021 införs. Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.”
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att göra det möjligt att signera dokument digitalt, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. Eftersom systemet även gör det möjligt för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen.
Följande tillägg föreslås i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.”

Budgetförslag för 2021 blir verklighet

Det är kommunstyrelsens förslag ligger som ligger till grund för politiskt beslut. Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 antas tillsammans med en ändring i driftbudgeten:  Service Driftkostnad för offentlig förvaltning + 200 tkr. Kostnader till följd av investeringar – 200 tkr antas. I övrigt:

  • att förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp, vilka jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt stöd.
  • att förvaltningen ser över möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter Detta för att minska belastningen på kommunens investeringsbudget.
  • att förvaltningen tat fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, likväl för elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang.
  • att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd standard på underhållet i kommunens skolor.

.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 november 2020, senast ändrad den 24 november 2020