Första utvärdering av heltid som norm genomförd

Efter att kommunen gjort en första utvärdering av heltid som norm finns verktyg för att vidareutveckla arbetssättet. De flesta är nöjda med kommunikationen och flytt av ansvar för schema. Produktionsplanering och delaktighet pekas däremot ut som förbättringsområden.

Heltid som norm, nytt arbetssättUtvärdering av arbetssättet heltid som norm utförd.

– Nu ska analysera resultatet grundligt och bestämma hur vi ska gå vidare, säger Susanne Åhman, planeringschef i Ulricehamns kommun.

Flera bra saker har lyfts i utvärderingen, bland annat kommunikationen kring syftet med heltid som norm. Att schemaansvaret har flyttats tillbaka till ledningen och cheferna uppfattas som positivt och en förutsättning för en välfungerande bemanningsplanering. Införandet av hälsosamma scheman har väckt reaktioner men lyfts fram i rapporten som positivt och viktigt för ett hållbart arbetsliv. Det som behöver göras framåt är att jobba med en bredare förankring.

Det som kan göras bättre är exempelvis behovsanalys och produktionsplanering. Genom det kan bemanningen anpassas ännu bättre utifrån verksamhetens egenskaper och behov. Här finns också en stor möjlighet att få en bredare delaktighet vilket också är ett förbättringsområde som lyfts fram.
– Vi behöver arbeta mer med förutsättningar och gå från ”vi måste” till ”vi vill”. Här har medarbetarna skickat med förslag på hur vi kan arbeta vidare, säger Susanne Åhman.

Heltid som norm är en förutsättning för att kunna leverera välfärdstjänster i framtiden – även när tillgången på personalresurser är mindre. Delar av våra verksamheter behöver rekrytera många nya medarbetare de närmast åren. Dels för att ersätta de som går i pension, dels för att behovet inom äldreomsorg, förskola och skola ökar. När fler medarbetare arbetar heltid, minskar rekryteringsbehovet samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.
– Klokt hanterat kan heltid som norm innebära att resurser omfördelas till rätt behov på ett effektivt sätt, men det krävs i de flesta fall ett omfattande förändringsarbete och en långsiktig strategi.

För mer information kontakta:
Susanne Åhman
susannehelene.ahman@ulricehamn.se
Telefon: 0766-43 67 54

Publicerat av Anette Westerlund den 21 januari 2021, senast ändrad den 21 januari 2021