Beslut i korthet på kommunstyrelsen 4 mars

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 4 mars i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Ärenden som ska vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Kvartalsrapporten om vårdbeslut läggs till handlingarna

Om en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte utförts inom tre månader ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Nytt inriktningsbeslut föreslås för högstadieskolor

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera (skicka tillbaka) ärendet om kommunens nya högstadieskolor (årskurs 7-9) och att ta fram ett nytt förslag.

Det nya förslaget innebär att förvaltningen får i uppdrag att:

 • Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i Timmele.
 • Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna.
 • Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande Stenbocksskolan.
 • Att utreda behovet av en resursskola/skolakut.
 • Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det nya inriktningsbeslutet.

Godkänd: budget och verksamhetsplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund antog budget och verksamhetsplan för 2021 den 11 december 2020. Nu är det medlemskommunernas tur att godkänna planen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplanen.

Svar på motion om kommunala aktivitetsstödet: tillgodosett och under genomförande

I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg (M) och Katrin Lorentzon (M) att det lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd ska användas och har fem yrkanden (förslag).

 1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall användas. Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021.
 2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med ungefär lika stort stöd som 2019. Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021.
 3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar krisen som varit/är. Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur och fritid gör avvägningar från fall till fall.
 4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på bred front till föreningslivet. Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.
 5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar. Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: motionens förslag är tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Regler för bidrag till bullerskydd antas

Kommunstyrelsen antog åtgärdsplanen mot buller 2020–2025 1 juni 2020. En av åtgärderna som beskrivs i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastigheter som utsätts för hög bullernivå bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter kan komma i fråga för bidraget. Reglerna fastställer även nivån på det bidrag kommunen erbjuder. Kommunstyrelsen antar reglerna för bidrag till bullerskyddsåtgärder.

Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplan

Enligt kommunfullmäktiges arkivreglemente ska det finnas en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen byter namn till informationshanteringsplan för att bättre kunna uppfylla de kraven i arkivlagen, arkivreglementet och för att effektivisera kommunens dokumenthantering. Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut för den information som redovisas i planen. Kommunstyrelsen beslutar också att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut.

Investeringspengar överförs från 2020 till 2021 års budget

Pengar i kommunens investeringsplan som inte har använts, till exempel där projekten inte har slutförts, ska flyttas till investeringsplanen för 2021, föreslår förvaltningen. Det gäller totalt 67,9 miljoner kronor till 2021 års investeringsbudget. I investeringsbudgeten för 2021 ligger sedan tidigare 284,2 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgeteringen av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag.

Ökat bidrag till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022

Från 2022 får Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) krav på sig att ha en kontinuerlig övergripande ledning.
Ulricehamns kommun föreslår därför att SÄRF kompenseras för det utökade ansvaret för kontinuerlig ledning från och med 2022 när lagen träder ikraft och att de då ges en extra kompensation motsvarande fyra kronor per invånare eller totalt cirka 100 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutar att Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare.

Överenskommelsen för samverkan för barn och ungas hälsa antas

VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta beslut om överenskommelsen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 11 december 2020. Kommunstyrelsen antar Överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa.

Prislista på utbildningar för barn som inte har Ulricehamn som hemkommun

Enligt skollagen ska en kommun som har barn eller elever i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som inte bor i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ersättas för sina kostnader av barnet eller elevens hemkommun. Detta gäller utbildningar med offentlig huvudman.

Skollagen säger också att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat utanför skollagen, ska ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. Förvaltningen har beräknat kostnaderna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista.

Kommunstyrelsens fastställer prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021.

Positivt planbesked för Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn

Bygg Arvid AB har begärt planbesked för Bronäs 3. Den samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje med översiktsplanens och planprogrammet ”Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré” om att skapa förutsättningar för en stadsomvandling från industri till bostäder kontor och service. Avgiften för planbesked för detaljplanprocess handlagt genom standardförfarande är 13 950 kr, enligt gällande taxa. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3. Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område.

Investeringsmedel till gruppbostad på Nillas Väg

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad på Nillas Väg till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på Nillas Väg, vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och regler avseende storlek och planlösning på bostäderna.  Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

Pengar till solavskärmning på Dalums skola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola till en kostnad av 700 000 kronor. Investeringen skapar en bättre arbetsmiljö för personal och en bättre lärandemiljö för barnen. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

En miljon kronor till utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar till en kostnad av 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela kommunen.

Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar:

 • Tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde, 225 000 kronor.
 • Komplettering befintlig hinderbana på uppvärmningsområdet, 150 000 kronor.
 • Ny vandringsled i Hökerum, 50 000 kronor.
 • Täckmatta till sporthallen, 325 000 kronor.
 • Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i simhallen, 250 000 kronor.

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

Disc-golfbanor utreds

Det har den senaste tiden kommit ett flertal medborgarförslag som vill att kommunen anlägger en eller flera disc-golfbanor i Ulricehamn. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att bland annat utreda eventuell placering, drift och kostnad.

Avslag för medborgarförslag om kostnad för enskilt avlopp

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att avgiften för all administrativ handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun gällande enskilt avlopp ska betalas av kommunen. Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet med besiktning av enskilda avlopp anser förslagsställaren att administrativa avgifter ska tas via den redan inbetalda fastighetsavgiften. Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för tillsynsarbetet. Det är ingenting som ingår i fastighetsavgiften.

Medborgarförslag om basketplan redan tillgodosett

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en riktig basketplan i Ulricehamns tätort. Under ärendets beredning har förvaltningen gått igenom de basketplaner som finns i centralorten. Förvaltningens bedömning är att de fyra basketplaner som redovisats får anses vara centralt belägna och därmed tillgodose det behov som Gabriel beskriver. Kommunstyrelsen anser att förslaget är tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet basketplaner i Ulricehamns tätort.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2021, senast ändrad den 10 mars 2021

Kontakt