Beslut i korthet, kommunstyrelsen 3 juni

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 3 juni i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ej ännu justerat.

Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS

Kommunstyrelsens beslutar att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

Budget och verksamhetsuppföljning april 2021

Kommunstyrelsen beslutar att Rapporten till och med april 2021 för budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor godkänns. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Tilläggsbudget 2021

Kommunstyrelsen beslutar att den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 miljoner kronor för 2021. Detta efter att Migrationsverket avvecklat asylboenden i Ulricehamns kommun med kort varsel och det har fått en omfattande påverkan på sektor lärandes verksamhet. Summan motsvarar det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat med i sin budget för 2021. På så sätt möjliggörs en lugnare takt gällande de nödvändiga anpassningar verksamheterna behöver genomföra utifrån nya förutsättningar. Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2021 avseende finansiella intäkter. Noteras att det budgeterade resultatet för 2021 därför är oförändrat. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i Boråsregionens kommuner

Kommunstyrelsen vill att Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85 procent av kostnaderna i biblioteksklustret delas utifrån befolkningsmängd och 15 procent delas lika mellan deltagande kommuner. Bakgrunden är att de kommersiella biblioteksdatasystem som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett och samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år. För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i kommunalförbundet kommer att dela fler resurser med varandra och på så sätt kunna stötta varandra och utveckla biblioteken tillsammans. Då alla ändå måste byta system är det här ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt bibliotekskluster.

Ansökan om investeringsmedel till projektering nybyggnad boendedelar Ryttershov

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov med 10 miljoner kronor. Detta kan finansieras via avsatta medel för i investeringsbudgeten för 2021. Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. Investeringen möjliggör att projektera fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren). Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra etapper och med en byggtid på fyra till fem år. Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för övriga boenden i kommunen där personer med demens bor. Nivån på investeringen innebär att slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4

Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4 på 6 miljoner kronor som kan finansieras via avsatta medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag. Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. För att kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och arbetsmiljökrav som finns behöver följande delar tillskapas: Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare, snickeri och förråd för snickare, lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer, förråd- och verkstadslokaler för park och skog, stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. Nivån på investeringen innebär att slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

VA-översikt strategisk VA-plan antas

Kommunstyrelsen beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt – Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun. VA-översikten beskriver nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. I översikten är den kunskap sammanställd som finns i kommunen gällande VA-frågor och vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens nya översiktsplan. VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning. Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor.
Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 Delplaner strategisk VA-plan antas

Kommunstyrelsen beslutar att anta strategidokumentet för strategisk VA-plan i Ulricehamns kommun. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen avslås
Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen från Arne Sjögren (V) som ville att revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen. Kommunstyrelsen hänvisar sitt beslut till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska organisationen och man hänvisar också till demokratiberedningens pågående arbete. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Motion om att sänka partistödet avslås

Kommunstyrelsen avslår Niclas Sundings (SD) motion att sänka det kommunala partistödet med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort. Grundstödet föreslogs att sänkas med 10 procent och mandatstödet sänkas utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens ekonomi. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Svar på motion om psykiatriboende

Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen från Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist (M) som vill att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. Motionens avslås med motiveringen att det befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för målgruppen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Ärenden där kommunstyrelsens beslutar

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Intern kontrollplan för 2021 antas

Kommunstyrelsen antar den Interna kontrollplanen 2021 och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet.

Planprioriteringslista hösten 2021

Kommunstyrelsen antar föreslagen planprioriteringslista med tillägget att detaljplanen för Brunnsnäs 2:10 läggs till på listan för pågående planer på plats 21. Planprioriteringslistan ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Listan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om en 5 procent befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut.

Följande detaljplaner får miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram detaljplaner för:
Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder.
Hester 5:7 ”Hester etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.
Bogesund 1:40 m.fl. ”Del av Handelsträdgården”. Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter marknadens behov.
Följande planuppdrag avslutas
Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum”.
Bogesund 1:86 m.fl. ”Entré Ulricehamn” avslutas då planerade ändringar i gatunätet omhändertas i andra detaljplaner.
Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts.
Ubbarp 8:23 m.fl. ”Återvinningsstation Övreskog” avslutas på grund av att det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär att det då varit inaktivt i fem år.

Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen antas

Kommunstyrelsen beslutar att anta Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 16 april 2021 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 samt att ge förbundskansliet i uppdrag att utreda formerna för genomförandet av strategin.

Samråd detaljplan för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2”

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på samråd. Detaljplanens huvudsyfte är säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till en utvidgning av det befintliga industriområdet Rönnåsens industriområde med industrier, lager, verksamheter och volymhandel öster ut. Befintliga naturvärden inom sumpskogsområdet säkerställs i detaljplanen och ett område för en framtida förbifart som förbinder väg 157 med riksväg avsätts.

Planbesked Timmele 9:37 Vist 904 Gunnagården Timmele

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37 med hänvisning till att byggnaden står på mark som är avsedd för kontor och utställning för industri. Ansökan går inte i linje med varken gällande eller granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040, där området är utpekat som industri. Den samlade bedömningen är att det är olämpligt att upphäva den del av detaljplan på Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar, då bostäder inte är lämpligt i nära anslutning till industriverksamhet. Enligt länsstyrelsens upphävande av del av detaljplan för Timmele 9:38, Prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att använda Prästegården som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37, som är granne med Prästegården, är därmed lika olämplig som bostad. Att endast upphäva del av planen för Timmele 9:37 gör inte fastigheten lämplig som bostad, utan detta behöver utredas i ett planarbete. I ett planarbete behöver industriverksamheten tas om hand och även kulturmiljön i området säkerställas. Detta innefattar, utöver Timmele 9:37, troligen fastigheterna Timmele 2:22 (industriverksamheten öster om Ätran), Timmele 9:38 (Prästegården), Timmele 17:1 och 23:1 (kyrkan). För att en ny detaljplan ska kunna upprättas behövs en ny begäran om planbesked lämnas in från samtliga berörda fastighetsägare. Det är dock inte troligt att det kommer resultera i att bostäder anses som lämpligt då industriverksamheten är väl placerad i relation till Timmele och i kommunen. Vid eventuell planering av ny detaljplan krävs en konsekvensanalys av området med en djupare analys om industrins betydelse för samhället.

Planbesked Arnabo 1:20, Vings backa 154, Hökerum

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt beslut om planbesked för att skapa en ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och ingår i granskningsförslaget till kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 som sammanhållen bebyggelse, vilket är i linje med ansökan om bostadsändamål. Förvaltningens samlade bedömning är att det finns speciella omständigheter på platsen som måste utredas vidare men ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att starta ett planärende. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt inkommen begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen.

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 från Kvinnojouren och Tjejjouren

Kommunstyrelsens beslutar att Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd.

Inget flerbostadshus/trygghetsboende i Hökerum

Kommunstyrelsens beslutar att avslå förslaget om detaljplaneläggning av trygghetsboende i Hökerum med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan tillgodose behovet. Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger marken. Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.

Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny översiktsplan för Ulricehamn 2040 avslås

Kommunstyrelsens antar förslaget om att utreda om lämpliga platser finns för enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. Delen i förslaget att rymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen avslås med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete.

Nya bryggor vid Stora Björken

Dan Ljung (V) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen vid Stora Björken. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till förvaltningen för beredning.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 10 juni 2021, senast ändrad den 10 juni 2021

Kontakt