Beslut i korthet kommunfullmäktige, 23 september 2021

Här kan du kortfattat läsa om beslut som tagits. Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så snart det är justerat.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

webb-tv-sändning

Inkomna motioner

Handlingar för inkomna motioner och medborgarförslag (PDF)

 • Förslag på riktlinjer på antalet träd som ska planteras för de som huggs ned och inom vilken tidsram. Motion av Richard Halifax (M).
 • Förslag om att införa en marknadsanpassad avgift för husbilsägare som vill använda kommunens ställplatser. Motion av Richard Halifax och Wiktor Öberg (M).
 • Förslag på att samarbete med nyföretagarcentrum ska inledas och att samarbetet utvärderas minst en gång per år. Motion av Wiktor Öberg (M).

Inkomna medborgarförslag

 • Förslag på att den borttagna lekplatsen på Karlsätt ersätts med en mysig oas med lite blommor och bänkar så att äldre skulle kunna koppla av.
 • Förslag på att bänkar sätts ut vid dammen vid Åsunda sjöstad samt en timvisare till soluret som tidigare fanns där.
 • Förslag på att hela Tre Rosors väg för samma hastighet som övriga centralorten, 40 km/timman.
 • Förslag på att kommunen ska bygga en löparbana på 400 meter, förslagsvis runt någon av fotbollsplanerna på Lassalyckan.
 • Förslag på att sänka hastigheten genom Torsbo till 40 km/h före en allvarlig olycka sker.
 • Förslag på att utöka strandremsan vid Sturebadet, ta bort stenarna och fylla på med vit sand.
 • Förslag på att sätta ett slutdatum då verksamheter får sälja gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med bensin. Helst 31 december 2021.

Beslut

Fyra miljoner till utbyggnad av gång- och cykelvägar i Vegby och Rånnaväg

Handlingar till ärendet (PDF)

Fyra miljoner kronor godkändes för att möjliggöra utbyggnad av cirka 500 meter gång- och cykelväg i Vegby som kommer utföras under året. Pengarna går också till 900 meter gång- och cykelväg i Rånnaväg som planeras utföras under 2022.

11 miljoner till Bergsätersområdet

Förvaltningen fick totalt 11 miljoner kronor till området Bergsäter. 9, 5 miljoner kronor ska användas till utbyggnad av park-, lek-, och naturytor inom området och kommer påbörjas under våren 2022. 1, 5 miljoner kronor ska användas för fortsatt utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar och belysning.

6,4 miljoner för ny ventilation i Tvärred skola och förskola

Handlingar till ärendet (PDF)

Pengar godkändes för att installera mekanisk till- och frånluft i samtliga byggnader. Det kommer innebära minskad energiförbrukning och att den uppfyller dagens krav på luftomsättning. Det blir en helhetslösning för samtliga byggnader och man får modern och enhetlig teknik i samtliga byggnader. Arbetet är stort och kan därför inte bara utföras under sommarlovet. Det kommer delvis att göras då verksamhet är i gång i lokalerna. Lokalerna behöver få en godkänd ventilationskontroll under 2021–2022 så inom denna tiden ska arbetet utföras.

10 miljoner kronor för förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör till nya f-6-skolan

Handlingar till ärendet (PDF)

För tio miljoner kan ett förfrågningsunderlag tas fram inför upphandling av entreprenör. Dessa preciserar kommunens krav och önskemål om den blivande byggnaden och kartlägger förutsättningar och villkor. Underlaget kan vara klart hösten 2021 och därefter kan anbudsförfrågan ske med byggstart först hösten 2022. Bygglov kan inte sökas förrän detaljplanen är klar. Kommunfullmäktige tog också beslut om att projektet ska hålla miljöstandard Miljöbyggnad Silver. Detta för att kraven ökar på att bygga hållbart och klimatsmart. Verksamhet fastighet har denna ambitionen i sina verksamhetsmål. Man vill med certifieringen höja miljöambitionen och att få en kvalitetsstämpel på att byggnaden är bra, både för miljön och för människorna som vistas i den.
Man beräknar att certifieringen kommer också att ge en energibesparing över tid då kravet på Miljöbyggnad Silver är tjugo procent lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler.

Övriga ärenden det också togs beslut kring

Ärendehandlingarna i sin helhet (PDF)

 • Två repliker var tillåts i kommunfullmäktige efter beslut om tillägg i Kommunfullmäktiges arbetsordning § 23.
 • Två repliker var tillåts i kommunstyrelsen efter beslut om tillägg i Kommunstyrelsens arbetsordning § 15.
 • Årligt driftbidrag på 310 000 kronor beviljas Åsundsholms Golfklubb från och med 2022 för föreningens drift av arrenderad golfbana.
 • Allmänhetens frågestund ses som en del av den pågående demokratiberedningens uppdrag och kommer hanteras där.
 • Ingen livscykelanalys i samtliga upphandlingar med hänvisning till att nyttan inte kan motiveras av kostnaden.
 • Ingen kartläggning om kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal med då det skulle innebära ett omfattande arbete för en begränsad vinst då företag i Sverige ska följa som minimum svensk lagstiftning.
 • Förvaltningen ska utreda frågan om man i upphandlingar ska ange hur många lärlingar varje företag ska ta emot i byggprojekt. Återkoppling till Kommunfullmäktige ska ske under våren 2022.
 • Redan framtagen skogsstrategi anses fylla behovet om förändring i program för långsiktigt och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav. Förslaget om information till privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk avslås då det inte är en kommunal uppgift.

Valärenden

Beslut om att Pelle Hellqvist (M) befrias från sin plats som ordinarie ledamot i demokratiberedningen samt som dess vice beredningsledare. Lars Holmin (M) beslutas ta över båda posterna. Pelle Hellqvist beslutas istället bli ersättare på båda posterna.

Beslut om att Catharina Ståhl Lind (S) befrias från sitt uppdrag som huvudman inom Ulricehamns sparbank. Anna-Karin Antilla Sellberg (S) beslutas bli hennes ersättare på posten.

Beslut om att Evelina Karlsson (V) befrias från sitt uppdrag som kommunfullmäktigeledamot.

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 september 2021, senast ändrad den 24 september 2021