Kommunstyrelsens beslut i korthet 28 oktober

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 28 oktober. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Oförändrad skattesats inför 2022

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

21,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2021. Nu har kommunstyrelsen beslutat att samma skattesats ska gälla för 2022. Under året har Ulricehamns kommun totalt haft en 26 öre högre skattesats än riksgenomsnittet. Däremot har nivån jämfört med genomsnittet i regionen varit 33 öre lägre. Skattesatsen ska slutgiltigt fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november, då även budget och flerårsplan ska beslutas.

Budget för 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 vidare till kommunfullmäktige

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Under budgetutskottets möte den 5 oktober avslutades budgetarbetet inför kommunens förslag till budget för 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024. I förslaget budgeteras det ekonomiska resultatet för 2022 till 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av de totala skatteintäkterna som kommunen ska erhålla. Resultatet innebär att 130 miljoner kronor tillförs från den löpande verksamheten – ett tillskott som kan användas för att finansiera planerade investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2022 ligger på totalt 372 miljoner kronor. Utöver dessa 372 miljoner kronor beräknas det bli aktuellt att budgetera om 83 miljoner kronor från investeringsbudgeten för 2021 till 2022. Om så blir fallet kommer den totala investeringsbudgeten att landa på 455 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande överlämnar förslaget vidare för politisk hantering och beslut i nästa sammanträde för kommunfullmäktige, som äger rum i november.

Insektshotell i Ulricehamns kommun

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen ska placera ut insektshotell i kommunen – för att minska bostadsbristen för insekterna och öka den biologiska mångfalden. Kommunen ser positivt på förslaget, även om daglig verksamhet inte kan arbeta utifrån några krav gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Kommunens förslag är därmed att daglig verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen. Kommunstyrelsens ordförande ger som förslag till kommunfullmäktiges beslut att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell i kommunen. Beslut kommer att fattas under nästa möte för kommunfullmäktige, som äger rum i november.

Gåva som uppskattning för kommunanställdas insatser under pandemin

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ulricehamns kommun vill som tack för det gångna pandemiåret visa extra uppskattning genom en gåva till alla medarbetare inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade om att avsätta 2,5 miljoner kronor för extragåvan, vilket motsvarar 1 000 kronor per anställd. Finansieringen av gåvan sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.

Övriga saker som togs upp på mötet:

Underlag och handlingar för ärendena (pdf)

Ärenden som behandlas som ska vidare för beslut i kommunfullmäktige

 • Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
 • Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
 • Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
 • Svar på motion om näringslivsutveckling
 • Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
 • Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning
 • Motion om resursskola

Ärenden där kommunstyrelsen beslutar

 • Delegationsbeslut till kommunstyrelsen
 • Planbesked Bogesund 1:330 Dalgatan 14
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 • Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022
 • Svar på revisionsrapport – Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek
 • Förslag till nya renhållningsföreskrifter
 • Samverkansavtal – Reviderat gymnasiesamverkansavtal
 • Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin
 • Ansökan om investeringsmedel för att installera reservkraft
 • Initiativärende om ökad undervisningstid/lovskola
 • Initiativärende att kommunstyrelsen tar ett beslut om att fritids i Grönahög ska flyttas till Gällstad eller ej
 • Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta bedrivas
 • Medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är av plast
 • Medborgarförslag om bättre effektivitet på återvinningscentralen Övreskog
 • Initiativärende om extra tillskott till läromedel i grundskolan

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 oktober 2021, senast ändrad den 15 november 2021

Kontakt