Beslut i korthet, kommunstyrelsen 25 november

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 25 november. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut

Nya gemensam avfallsplan 2021 – 2030 antagen

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta den gemensamma avfallsplan, framtagen för alla åtta medlemskommunerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Avfallsplanen är en viktig del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete, något som både Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun har högt på agendan.

Samordning av arbetet för barns rättigheter

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en samordnande tjänst samt en arbetsgrupp för att säkra att barns rättigheter tillvaratas inom kommunen med anledning av FN:s barnkonvention. Efter en utredning har det nu föreslagits och i kommunstyrelsen beslutats att skapa en samordnande funktion och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska bestå av minst en representant från varje sektor och gärna någon representant för de kommunala bolagen, en barnkonventionsgrupp. Gruppen kan samordna utbildningsinsatser och ta fram metoder och arbetssätt för att bättre leva upp till barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen ansvarar även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga barnbilagan som bifogas årsredovisningen. Den samordnande rollen kommer att finnas inom befintliga tjänster inom kanslifunktionen så det innebär inga ytterligare medel. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Inriktningsbeslut kring energi- och miljöcenter vid skidbacken 2030

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att bygga ett nytt avloppsreningsverk på Vist 10:58 (nedanför skidbacken) som ska står klart 2030. Projektet innehåller flera delar och kommer utföras under många år:

 • Byggnation av nytt avloppsreningsverk
 • Byggnation av två parallella ledningar från nuvarande avloppsreningsverk i Ulricehamn, en ledning från Timmele avloppsreningsverk och en utloppsledning från det nya avloppsreningsverket till Åsunden
 • Två nya pumpstationer, en vid det nuvarande avloppsreningsverket i Ulricehamn och en vid Timmeles avloppsreningsverk
 • Förberedelse för en framtida ledning för anslutningar västerifrån
 • Rivning, sanering och återställande av det gamla avloppsreningsverket i Ulricehamn och Timmele.

Först är det tillståndsprocess samt projekteringsfas. Investeringsbeslut och upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Totala investeringskostnaden beräknas till 590 miljoner kronor. För att kunna betala denna investering, planerar Ulricehamns Energi att höja VA-taxan för kommunens invånare med förslagsvis drygt 5 procent i genomsnitt per år utöver den årliga höjningen. Kommunstyrelsen gav Ulricehamns Energi i uppgift att också utreda alternativa finansieringsformer för att undvika för höga VA-taxebelopp under 2021-2030.

Musikskolan byter namn till kulturskola

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att musikskolan byter namn till kulturskolan efter en motion från Richard Halifax ( M)). Bakgrunden är att kulturskola bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet som nu innefattar förutom musik, även andra konst- och kulturformer som sång, teater/drama, bild/form, film och show.

Övriga ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

 • Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 godkändes
 • Budgetuppföljning per oktober 2021 godkändes
 • Motion om att stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas av flera sektorer avslogs.
 • Motionen gällande att förvaltningen utreder möjligheten att bygga små och billiga hyresrätter avslås. med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder.
 • Motion om att skapa ett parkeringsbolag och att man ska använda p-skiva vid parkering i centralorten anses vara i behov av omfattande utredning.
 • Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan avslås med hänvisning till hastighetsplanen.
 • Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun avslås med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare beslut om klimatlöften inom ramen för Klimat 2030.
 • Motion om att kommunen ska dra upp riktlinjer för hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla funktionalitet och värde, inte uppnås.
 • Ställplatsparkeringar ska utredas ytterligare
 • Motion om att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda detta. utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas.
 • Motionen ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer antogs. Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.

Ärenden där kommunstyrelsen är högsta beslutande organ

 • Reviderade riktlinjer för måltider antas
 • Kommunens nya grafiska regler antas
 • Kommunens nya riktlinjer för kommunikation antas
 • Den uppdaterade handlingsplanen för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2025 antas
 • Planprioriteringslista våren 2022 antas
 • Kommunstyrelsen godkänner avtalet om intrapenad, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia centrum under perioden 2022-2023
 • Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och år från och med 2022 till och med 2025. Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 31 december 2021.
 • Ny IKT-plan 2022 för sektor lärande antogs
 • Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 läggs till handlingarna.
 • Initiativärendes förslag om återvändande IS-terrorister antas inte med hänvisning till att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns kommuns del i det är att bistå rättsväsendet att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism
 • 1,5 miljoner som engångsumma till grundskolan för att använda till läromedelinsköp.

Beslut för inkomna medborgarförslag

 • Ulricehamns Fritidsfiskare får inte företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde då kommunen själva vill företräda sin intressen inom dessa områden.
 • Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo anser vara under utredning i och med arbetet att utreda frågan om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun.
 • Inget övergångsställe med refug på Grönahögsvägen då det inte anses motiverat på föreslagen plats.
 • Inget gräs på fotbollsplanen nedre fredriksberg med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ användning vintertid.
 • Nya dörrar och lås med tidstyrning vid toalett i Sjöparken i Vegby har beställts av kommunen. Installation genomförs under 2021.
 • Då det redan pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i Ulricehamns kommun anser man medborgarförslaget besvarat.
 • Ingen pulkalift i pulkabacken på golfbanan med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den korta säsong med natursnö som råder i kommunen.
 • Ingen brygga eller hopptorn vid Marbäcksvägen med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området.
 • Ingen utbyggnad av iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken då kommunen erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar.
 • Förslaget att hägna in parkering vid butiken Dollarstore avslogs då kommunen inte har befogenhet att utföra föreslagna åtgärder på privatägd mark
 • Inget ytterligare övergångsställe på Grönahögsvägen, delen stadsparken – gamla Götaplatsens kiosk då antagen hastighetsplan bidragit till sänkt hastighet och säkrare passage.
 • Ingen sänkt hastighet på Tre Rosors väg med hänvisning till antagen hastighetsplan.
 • Förslaget om dygnsavgift för husbil på parkeringsplatsen vid Ulrikaparken anses vara i behov av en mer omfattande utredning som ska utföras av förvaltningen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 november 2021, senast ändrad den 26 november 2021

Kontakt