Beslut i korthet, kommunfullmäktigemöte 16 december 2021

Här kan du kortfattat läsa om beslut som tagits. Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så snart det är justerat.

Stadshuset med adventsljusstakar i fönstren

Nya gemensam avfallsplan 2021 – 2030 är antagen

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Kommunfullmäktige antar den gemensamma avfallsplanen, framtagen för alla åtta medlemskommunerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Avfallsplanen är en viktig del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete, något som både Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun har högt på agendan.

Samordning av arbetet för barns rättigheter

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Efter beslut i kommunfullmäktige ska en samordnande tjänst inrättas samt en arbetsgrupp för att säkra att barns rättigheter tillvaratas inom kommunen med anledning av FN:s barnkonvention. Detta efter en utredning i förvaltningen. Arbetsgruppen ska bestå av minst en representant från varje sektor och gärna någon representant för de kommunala bolagen, en barnkonventionsgrupp. Gruppen kan samordna utbildningsinsatser och ta fram metoder och arbetssätt för att bättre leva upp till barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen ansvarar även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga barnbilagan som bifogas årsredovisningen. Den samordnande rollen kommer att finnas inom befintliga tjänster inom kanslifunktionen så det innebär inga ytterligare medel.

Inriktningsbeslut kring energi- och miljöcenter vid skidbacken 2030

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att bygga ett nytt avloppsreningsverk på Vist 10:58 (nedanför skidbacken) som ska står klart 2030. Projektet innehåller flera delar och kommer utföras under många år:

• Byggnation av nytt avloppsreningsverk
• Byggnation av två parallella ledningar från nuvarande avloppsreningsverk i Ulricehamn, en ledning från Timmele avloppsreningsverk och en utloppsledning från det nya avloppsreningsverket till Åsunden
• Två nya pumpstationer, en vid det nuvarande avloppsreningsverket i Ulricehamn och en vid Timmeles avloppsreningsverk
• Förberedelse för en framtida ledning för anslutningar västerifrån
• Rivning, sanering och återställande av det gamla avloppsreningsverket i Ulricehamn och Timmele.
Först är det tillståndsprocess samt projekteringsfas. Investeringsbeslut och upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Totala investeringskostnaden beräknas till 590 miljoner kronor. För att kunna betala denna investering, planerar Ulricehamns Energi att höja VA-taxan för kommunens invånare med förslagsvis drygt 5 procent i genomsnitt per år utöver den årliga höjningen. Kommunstyrelsen gav Ulricehamns Energi i uppgift att också utreda alternativa finansieringsformer för att undvika för höga VA-taxebelopp under 2021-2030.

Musikskolan byter namn till kulturskola

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Musikskolan ska byta namn till kulturskolan efter en motion från Richard Halifax ( M). Bakgrunden är att kulturskola bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet som nu innefattar förutom musik, även andra konst- och kulturformer som sång, teater/drama, bild/form, film och show.

Övriga beslut i kommunfullmäktige

 • Demokratiberedningens slutrapport lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 • Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 godkändes
 • Budgetuppföljning per oktober 2021 godkändes
 • Motion om att stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas av flera sektorer avslogs.
 • Motionen gällande att förvaltningen utreder möjligheten att bygga små och billiga hyresrätter avslås. med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder.
 • Motion om att skapa ett parkeringsbolag och att man ska använda p-skiva vid parkering i centralorten anses vara i behov av omfattande utredning.
 • Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan avslås med hänvisning till hastighetsplanen.
 • Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun avslås med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare beslut om klimatlöften inom ramen för Klimat 2030.
 • Motion om att kommunen ska dra upp riktlinjer för hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla funktionalitet och värde, inte uppnås.
 • Motion om att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda detta. utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas.
 • Motionen ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer antogs. Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.
 • Svar på motion angående projektet Åsundenöring

Inkomna motioner och medborgarförslag

Handlingar  för inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

 • Mobil återvinningstation – Arne Fransson (MP) vill att Ulricehamns kommun inför en mobil återvinningstation som anpassas efter vår kommuns förhållanden. Inspiration är tagen från Borås stads lösning med en flyttbar station som kan placeras ut på olika platser för dem som inte har möjlighet att ta sig ut till återvinningsstationen. Här får boråsarna möjlighet att sortera allt från elektronik, metallskrot och brännbart avfall. Motionen lämnas till förvaltningen för beredning.
 • Ökat arbetsmiljöfokus för vård- och omsorgspersonal – Med anledning av det ökade trycket på vård- och omsorgspersonal i samband med coronapandemin vill Inge-Kersti Skarland och Per- Ola Johansson ( S) ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en särskild arbetsmiljöutredning som visar om/hur personalen påverkats av pandemins verkningar, ta fram och genomföra aktiviteter om arbetsmiljöutredningen påvisar att det finns behov av det, aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor som kan motverka pandemitrötthet, kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen i de delar som berörs av motionen och med kraft fortsätta arbetet med att minimera personalomsättningen i de hårdast drabbade verksamheterna. Motionen lämnas till förvaltningen för beredning.
 • Gratis busskort från 65 – Sänk åldern på gratis busskort inom Västtrafik från 75 till 65 år som många andra kommuner har tycker en medborgare. Medborgarförslaget lämnas till förvaltningen för beredning.
 • Avgiftsbelägg elbilsladdning – Utred om laddning av elbilar ska avgiftsbeläggas. Har man ek0nomi att äga en elbil kan man också stå för laddningen själv. Det är ingen kommuninvånarna ska bekosta anser en medborgare. Medborgarförslaget lämnas till förvaltningen för beredning.

Inkommen fråga

Arne Fransson (MP) ställde fråga till kommunstyrelsens ordförande kring om utredningen kring en eventuell solcellspark kommit i gång som enligt tidigare beslut skulle göras 2021-2022. Roland Karlsson (C) besvarar frågan.

Se svar via webb-tv-sändning

Publicerat av Elin Ohlsson den 17 december 2021, senast ändrad den 17 december 2021