Ombyggnation av gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan

Ulricehamns kommun bygger tillsammans med Ulricehamns Energi AB om gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan. Målet är att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Skiss över gång- och cykelbanan utmed BogesundsgatanSkiss över gång- och cykelbanan utmed Bogesundsgatan

Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelvägen kommer bytas ut. Detta görs för att skapa en säkrare och tryggare miljö.

För att skapa mer utrymme för gående och cyklister kommer den befintliga trädraden tas bort och ersättas av nya träd som planteras i ytterkanten av gång- och cykelvägen. Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddet för projektet.

Busshållplatserna utanför stadshuset tillgänglighetsanpassas och busshållplatsen vid Sparbanken flyttas till ett nytt läge söder om cirkulationsplatsen. Även den kommer tillgänglighetsanpassas.
I samband med ombyggnationen kommer även gatan vid Lilla torget, mellan Bogesundsgatan och Grodparken att göras om till gång- och cykelväg. Det innebär att vägen stängs för framtida fordonstrafik och på sikt att området utvecklas till en trevligare miljö.

Byggstart

Arbetet med den östra sidan, stadshuset, planeras att starta under vecka 16 och pågå i cirka två månader.
Arbetet med den västra sidan, Lilla torget och rådhuset, förväntas starta i slutet av maj och färdigställas under hösten 2023.

Begränsad framkomlighet

Ombyggnationen kommer inledningsvis att utföras utan att trafiken leds om, vilket innebär att vi kommer utföra arbetet i etapper med ett körfält sträckvis avstängt.
Fastigheter och verksamheter utmed sträckan kommer att påverkas under byggtiden, men vi jobbar för att underlätta framkomligheten och uppdaterar information kring projektet löpande.

För mer information kontakta:
David Hylander, projektledare
david.hylander@ulricehamn.se
0321-59 52 07

Publicerat av Ellen Haglund den 11 april 2023, senast ändrad den 11 april 2023

Kontakt