Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem.

Flicka som sitter och målar

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Vi tar även hänsyn till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

 

Ansökan om plats på fritids

Du kan ansöka om plats på fritids genom att använda vår e-tjänst. I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritids.

Uppdatera dina uppgifter

Ändra uppgifter för barn på fritids

I vår e-tjänst kan du ändra dina kontaktuppgifter och uppgifter om inkomst. Du kan också göra ändringar i schema och säga upp plats.

E-tjänst: Ändra uppgifter för barn på fritids

Ändringarna du behöver anmäla till kommunen:

 • När du får ändrade arbetstider
 • När du ändrar inkomst
 • Om du och din partner flyttar isär
 • När du flyttar ihop med någon
 • När du vill säga upp plats

Gör också ändringar i schemat i god tid så att personalen är förberedd och får information innan ändringarna börjar gälla.

Uppsägningstiden för fritids är två månader. Du betalar avgiften under hela uppsägningstiden även om ditt barn inte använder fritidsplatsen. Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då sägs barnet upp från sin plats på fritidshem omgående.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

Vad kostar förskola och fritids

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg. Avgifterna gäller för både enskild och kommunal regi.

Din kostnad beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten före skatt för ditt hushåll. Kostnaden beror också på hur många barn i hushållet som har plats i förskola.

Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för maxtaxan gällande förskola och fritidshem höjs till 49 280 kronor från och med den 1 januari 2020. (Tidigare maxtaxa, fram till 31 december 2019, 47 490 kronor).

Detta innebär att högsta avgift per månad för en förskoleplats blir 1 478 kronor och för en fritidshemsplats 986 kronor. I fortsättningen kommer taxan att indexeras.

Avgifter

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Du betalar för 12 månader per år.

Från och med augusti det året barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 procent samtliga månader under året. Det gäller till och med juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshems­taxa.

Från och med 1 januari 2020 gäller nedanstående taxor:

Avgift för förskoleverksamhet
(procent av bruttoinkomsten)

Avgift för barn 1: 3 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxan är 1 478 kronor per månad

Avgift för barn 2: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 986 kronor per månad

Avgift för barn 3: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 493 kronor per månad

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Avgift för fritidshem (fritids)

Avgift för barn 1: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 986 kronor

Avgift för barn 2 och 3: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 493 kronor

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Beräkning av avgift, exempel

Om du har två barn i förskolan blir kostnaden 1 478 kronor för barn 1 och 986 kronor för barn två. Totalt blir kostnaden 2 464 kronor per månad.

Om du har ett barn i förskolan och ett barn på fritidshem (fritids) blir kostnaden
1 478 kronor och 493 kronor, vilket totalt blir 1 971 kronor per månad.

Om du har ett barn på fyra år i förskolan minskas grundavgiften (1 478 kronor) med 30,5 procent. Kostnaden blir då 1 027 kronor per månad.

Avgiftspliktiga personer

Avgiftspliktiga personer är:

 • Ensamförälder
 • Familjehemsförälder
 • Gift/sammanboende förälder

Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer. I de fall den ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

Varierande inkomst

Om föräldrar har varierande inkomster räknas avgiften utifrån inkomsterna under en period om minst tre månader.

Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomster?

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt). Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension (ej barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Detta räknas inte som inkomst:

 • Barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd
 • Försörjningsstöd
 • Bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Inkomst av kapital
 • Kommunalt vårdnadsbidrag

Vårdnadshavare är skyldiga att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften.

De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll.

Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats.

Avgift vid frånvaro

Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, sommarferier, semester eller annan frånvaro.

Om barnet är frånvarande mer än 30 dagar på grund av sjukdom, reduceras avgiften till hälften från och med den 31 dagen. Detta gäller vid sammanhängande frånvaro. Sjukfrånvaron ska styrkas med läkarintyg som intygar att barnet inte kan vara i omsorg.

För barn som placerats enligt skollagen reduceras placeringstiden med 15 timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 timmar per vecka tas en avgift för överskjutande tid. Avgiften reduceras med 30,5 procent samtliga månader under året.

Fritidshem och lovplats

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också erbjudas plats på fritidshem.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Fritidshem kan också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Elever kan också gå på fritidshem under lov och kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder beställer detta och kostnaden är 75 kronor per dag.

Information om fritidshem

Ansökan och placering

När vårdnadshavare ansöker om plats till fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg placeras barnet i kö efter det datum då ansökan kommit in.

Ulricehamns kommun erbjuder plats inom fyra månader (enligt Skollagen 8 kap. 14 §).

För placering och val av verksamhet tar kommunen skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål. Vid placering tar vi även hänsyn till barngruppens sammansättning och storlek. Vid önskemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart placeringsassistenten kontaktat ansvarig rektor.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om plats när ni har en fast adress i kommunen.

Kontroll av barnomsorgsavgift

Ulricehamns kommun har beslutat (i likhet med andra kommuner) att varje år göra en kontroll av de avgifter som betalats för barnomsorg. Det innebär att vi jämför ditt hushålls deklarerade inkomster hos Skatteverket mot de uppgifter om inkomst du lämnat till kommunen. Du kan läsa mer på sidan Kontroll av barnomsorgsavgift.

När behöver jag inte säg upp platsen?

Du ska inte säga upp barnets plats när:

 • Placeringstiden är tidsbegränsad
 • Barnet ska omplaceras
 • Barnet går över från en avgiftsbelagd omsorgsform till en annan (till exempel förskola till fritidshem)

Avgift tas ut för den mellanliggande tiden om det är mindre än fyra månader från sista betalningsmånad och till nästa placeringstillfälle.

Lovplats på fritidshem

Om du vill att ditt barn ska vara på fritidshem endast under lov eller kompetensutvecklingsdagar kan du beställa det. Varje dag kostar 75 kronor.

Barn från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller tretton år har rätt till plats på fritidshem under lov.

Anmäl senast tio dagar i förväg på särskild blankett om du vill ha lovplats. Blanketten finns på varje fritidshem och under Bilagor på denna sida.

Tid på fritids

Du som vårdnadshavare ska lämna in schema för varje barn via kommunens e-tjänst.

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet eller studierna samt kontakttid. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarens arbetstidsschema varierar mellan olika veckor, beräknas placeringstiden på ett veckogenomsnitt.

Uppgifter om inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Om du inte lämnar in uppgifter om din inkomst får du betala den högsta avgiften enligt maxtaxan. Kommunen har rätt att kontrollera de uppgifter du lämnat om inkomst och anställningsförhållanden.

Familjeförhållanden

Du är skyldig att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden. Inkomstkontroll görs varje år mot taxerad inkomst. Om du har betalat för mycket kan du få avgiften återbetald, har du betalat för lite är du skyldig att betala retroaktivt.

Grundschema och tillfälliga förändringar

Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg. När du beräknar genomsnittlig placeringstid ska du inte räkna med uppehåll i vistelsetiden som beror på semester, lov och helgdagar.

Tillfälligt behov av extratid

Om du är i tillfälligt behov av extratid ska du anmäla det senast tre dagar i förväg. Tiden ska godkännas av personalen.

Vistelse vid ledighet

När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet från arbete/studier kan barnet vistas i barnomsorgen under högst fem dagar per år och per familj enligt schema.

Uppsägning av plats

Du kan säga upp en plats på fritidshem via kommunens e-tjänst.

Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då sägs barnet upp från sin plats på fritidshem omgående.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

När ska jag betala avgiften?

Du får en faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista vardagen i månaden.

Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Om avgiften för två må­nader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickar kommunen med­delande till dig som räkningsmottagare och till den berörda rektorn.

Rektor tar beslut om avstängning av omsorgsplatsen. Beslutet tas med fjorton dagars varsel.

Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

Hur behandlar kommunen mina personuppgifter

Uppgifter om barnomsorgsplatsen kommer att föras in i en databas för att kommunen ska kunna använda dina uppgifter vid placering och avgiftsdebitering.

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Du kan ansöka om plats på fritids genom att använda vår e-tjänst. I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritids.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 19 mars 2020 av Anette Westerlund