Grundsärskola

Barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i särskola. Särskolan i Ulricehamns kommun är en del av ordinarie skolverksamhet.

Pussel. Foto: Anna SiggePussel. Foto: Anna Sigge

Att gå i särskolan kan se olika ut. Särskoleklassen är mindre och har tillgång till flera vuxna jämfört med en klass i grundskolan. Vissa elever kan gå integrerade i samma klass som grundskolans elever.

Eleverna har också rätt till fritidsverksamhet. Det söks på respektive skola.

Läs mer om grundsärskolan i flikarna nedan.

Var finns särskolan?

Särskolan har verksamhet på dessa skolor:

Marbäcks skola
Ulrikaskolan

Stenbocksskolan
Tingsholmsgymnasiet

Vad lär sig eleverna?

Grundsärskolan har en egen kursplan med kunskapskrav. De elever som inte kan klara kunskapskraven har möjlighet att gå träningsskola. Läs mer om träningsskolan nedan.

Utbildningen inom grundsärskolan består av samma ämnen som grundskolan med undantag för moderna språk.

Utbildningen kan också omfatta ett eller flera ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven bedöms ha förutsättningar att klara kunskapskraven i det aktuella ämnet.

På samma sätt som grundskolan är grundsärskolan obligatorisk upp till årskurs nio. Antalet utbildningstimmar är samma som i grundskolan.

Vad innebär det att få särskoletillhörighet?

Då ett barn har svårigheter att klara kunskapskraven i skolan är det skolans ansvar att utreda varför. Skolan ska anpassa undervisningen efter elevens behov.

Att gå i särskola kan vara ett alternativ när andra insatser har prövats – till exempel att skolan gjort särskilda anpassningar i undervisningen.

Utredning i fyra delar

För att ta reda på om en elev har rätt till särskola gör kommunen en utredning. Vårdnadshavare har rätt att tacka nej till ett erbjudande om att eleven ska utredas för ett mottagande i särskola. Då får barnet fortsätta i den skola hon eller han tillhör.

Om vårdnadshavare tackar ja gör kommunen en utredning inom fyra områden:

  • Pedagogiskt
  • Psykologiskt
  • Medicinskt
  • Socialt

Bedömningarna utförs av professionella inom varje område.

Den pedagogiska utredningen svarar på frågan om barnet har förutsättningar att erövra kunskaper motsvarande kunskapskraven i grundskolan.

Den psykologiska utredningen beskriver barnets intellektuella förmågor och avgör om barnet har någon utvecklingstörning.

Den medicinska utredningen ger en bild av barnets hälsa.

Den sociala utredningen ska komplettera de andra delarna. Den visar om det finns förhållanden utanför skolan som påverkar barnets möjlighet att klara av skolarbetet.

Beslut och ändringar

Det är kommunens verksamhetschef för Barn- och elevhälsa som på delegation fattar beslut om eleven har rätt till särskola eller inte. När ett beslut om elevens rätt till särskola har fattats har eleven rätt att börja i särskolan omgående.

Om barnet inte erbjuds särskola, trots att vårdnadshavare önskat det, kan beslutet överklagas till Skolväsendets överklagande nämnd.

När som helst under barnets skolgång kan vårdnadshavarna själva bestämma om barnet ska gå över till grundskolan. Även särskolans personal kan uppmärksamma om särskolan är fortsatt rätt skolform.

Hur påverkas elevens framtid om eleven går på särskola?

Särskolan kan ge eleverna stora möjligheter att utvecklas men att gå i särskolan innebär begränsningar när det gäller framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Därför behövs en noggrann utredning och bedömning innan ett barn börjar på särskolan. Det är viktigt att bara de barn som är i behov av denna skolform får en plats.

Med betyg från grundsärskolan har eleven möjlighet att söka till ett program inom gymnasiesärskolan. För elever inom träningsskolan finns särskilda program på gymnasiesärskolan.

Sätts betyg i grundsärskolan?

Alla elever får ett intyg när de avslutar utbildningen. Om eleven eller elevens vårdnadshavare vill så kan eleven också få ett studieomdöme som beskriver elevens möjlighet att studera.

Betyg och slutbetyg

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan också begära att betyg sätts i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9. Slutbetyg sätts vårterminen år 9. I grundsärskolan kan inte betyg F sättas, däremot kan elev bli utan betyg i ämne då elevens kunskaper inte motsvarar lägsta nivå E.

Elever som läst något ämne enligt grundskolans kursplan har rätt att få grundskolebetyg i det ämnet. Det betyder att eleven kan få två betygsdokument, ett med enstaka ämnen i grundskolan och ett med övriga ämnen i grundsärskolan.

Vad är träningsskola?

Inom grundsärskolan finns grenen träningsskola som är en skolform för barn och ungdomar som bedöms inte ha förutsättningar att klara kunskapskraven inom grundsärskolan.

I träningsskolan är undervisningen mer praktiskt inriktad än i grundsärskolan.

Kursplan

Träningsskolans kursplan består av fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktivitet
  • Verklighetsuppfattning

I kursplanen finns kunskapskraven beskrivna i två nivåer inom varje ämnesområde; grundläggande samt fördjupade kunskaper. Elever i träningsskolan bedöms efter individuella förmågor och kan inte bli icke godkända. Det sätts inte betyg i träningsskolan.

Särskolan har verksamhet på dessa skolor:

Marbäcks skola
Ulrikaskolan

Stenbocksskolan
Tingsholmsgymnasiet


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 14 januari 2020 av Anette Westerlund