Om våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 (F-6). I kommunen finns två grundskolor med årskurs 7 till 9 – Ätradalsskolan i Timmele och Stenbocksskolan i Ulricehamn.

Det året ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet och är obligatorisk. Det innebär att närvaro kommer att föras och att ledighet ska sökas vid behov. Från 7 år börjar alla barn i grundskolan. Det är obligatoriskt i Sverige och kallas skolplikt. Grundskola räknas upp till årskurs nio.

Före och efter skoltid kan barn 6-12 år gå på fritidshem (fritids).

Fritidshem i Ulricehamns kommun

Övergripande målsättningar för Ulricehamns grundskolor

Alla elever ska:

  • trivas och vara trygga i skolan
  • nå kunskapskraven i samtliga ämnen
  • ha inflytande över sin utbildning

Ansökan om ledighet

Samtliga skolor i Ulricehamns kommun är mycket restriktiva i fråga om att bevilja ledighet för elever. Kortare ledighet beviljas för enskild angelägenhet. Längre ledighet under tid då skolan bedriver undervisning beviljas endast om det föreligger synnerliga skäl. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Ledighet under tid då nationella prov genomförs beviljas endast om synnerliga skäl föreligger.

Ansökan om ledighet görs digitalt på samma ställe som du anmäler frånvaro, InfoMentor/Skola24.

Policy för ledighet i grundskolan

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

På skolorna i kommunen finns elevråd med representanter från både elever och personal. Elevråden arbetar för att förbättra och anpassa skolans undervisning efter elevens behov. Elevrådet jobbar tillsammans med både lärare och elever för en bättre skola. Vissa skolor jobbar också särskilt med grupper för trygghet och mot mobbing och kränkande behandling.

Varje skola har sitt eget elevråd. Kontakta din mentor eller klassföreståndare för att veta vilka som är dina representanter.

Föräldrasamverkan

På skolorna i Ulricehamn jobbar vi med föräldrasamverkan bland annat genom brukarråd. I brukarrådet finns rektor, representanter för föräldrar, personal och elever. Vi möts regelbundet (en gång per termin) och tar upp frågor som kommit in från föräldrar, elever eller skolans representanter. Det förs minnesanteckningar från mötena. Om du vill veta vilka som finns i varje brukarråd och om du vill läsa minnesanteckningar, kontakta respektive skola.

Läroplaner och kursplaner

Grundskolans läroplan innehåller tre olika delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav.

Värdegrund

Skolans värdegrund handlar om att eleven ska lära sig demokratins grund. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande.

Övergripande mål

I de övergripande målen och riktlinjer finns de normer och värden samt kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.

Kursplaner

Kursplanerna innehåller vad eleven ska lära sig genom att till exempel läsa svenska. Kunskapskraven innehåller vad eleven ska kunna efter avslutad kurs.

Arbete mot mobbing

Skolorna i kommunen har planer mot mobbing och kränkande behandling. Personalen jobbar utifrån dessa planer som även revideras och följs upp regelbundet. Alla skolor jobbar också särskilt med grupper för trygghet och mot mobbing och kränkande behandling.

Alla som arbetar på skolan har enligt Skollagen skyldighet att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska anmäla till huvudman för att det sedan skyndsamt ska utredas.

Samtliga skolor i Ulricehamns kommun är mycket restriktiva i fråga om att bevilja ledighet för elever. Kortare ledighet beviljas för enskild angelägenhet. Längre ledighet under tid då skolan bedriver undervisning beviljas endast om det föreligger synnerliga skäl. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Ledighet under tid då nationella prov genomförs beviljas endast om synnerliga skäl föreligger.

Ansökan om ledighet görs digitalt på samma ställe som du anmäler frånvaro, InfoMentor/Skola24.

Policy för ledighet i grundskolan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?