Staket och plank

Ett staket eller ett plank avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt. 

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • planket eller staketet är högre än 1,1 meter 
 • planket eller staketet ska skydda en uteplats, men är högre än 1,8 meter, eller inte ligger inom 3,6 meter från bostadshuset 
 • om du inte kan få grannens skriftliga medgivande och vill placera planket eller staketet närmre tomtgräns än 4,5 meter 
 • planket eller staketet ska vara utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse, vara placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter och du inte kan få grannens skriftliga medgivande. 

Du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Staketet eller planket ska skydda en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet eller planket får då vara högst 1,8 meter. Det gäller om du placerar staketet eller planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera staketet eller planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande. 
 • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse och du placerar staketet eller planket minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne lämnar ett skriftligt medgivande kan du placera staketet eller planket närmare tomtgräns.   

Inom detaljplanelagt område

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering. 
Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område? 

Att tänka på 

Sikttriangeln i korsning. I en korsning får det inte finnas några siktskymmande föremål såsom murar, häckar eller staket högre än 0,8 meter. Det innebär att om du har tänkt placera ett staket på muren kan det innebära en trafikfara. Längden på sikttriangeln är 10m x 10m i en korsning och 2,5m x 2,5m vid in- och utfarter.

(klicka på bilden för att förstora)

Gör din ansökan

För att miljö- och byggnämnden ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.  

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100  
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)  

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 
Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.
Kontrollplaner 

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.
Beställ karta och mätuppdrag — Ulricehamns kommun 

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. 

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Exempel för ett staket eller plank på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus med en längd om cirka 10 meter som inte avviker från detaljplanens bestämmelser. Inräknat i avgiften är också ett grannehörande för 1–2 grannar kan avgiften hamna omkring 5 500–7 000 kr. 

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • planket eller staketet är högre än 1,1 meter 
 • planket eller staketet ska skydda en uteplats, men är högre än 1,8 meter, eller inte ligger inom 3,6 meter från bostadshuset 
 • om du inte kan få grannens skriftliga medgivande och vill placera planket eller staketet närmre tomtgräns än 4,5 meter 
 • planket eller staketet ska vara utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse, vara placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter och du inte kan få grannens skriftliga medgivande. 

Du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Staketet eller planket ska skydda en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet eller planket får då vara högst 1,8 meter. Det gäller om du placerar staketet eller planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera staketet eller planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande. 
 • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse och du placerar staketet eller planket minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne lämnar ett skriftligt medgivande kan du placera staketet eller planket närmare tomtgräns.   

Inom detaljplanelagt område

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering. 
Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område? 

Att tänka på 

Sikttriangeln i korsning. I en korsning får det inte finnas några siktskymmande föremål såsom murar, häckar eller staket högre än 0,8 meter. Det innebär att om du har tänkt placera ett staket på muren kan det innebära en trafikfara. Längden på sikttriangeln är 10m x 10m i en korsning och 2,5m x 2,5m vid in- och utfarter.

(klicka på bilden för att förstora)

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 19 oktober 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?