Om- och tillbyggnad

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en om- eller tillbyggnad krävs oftast bygglov. Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Vad är en om- eller tillbyggnad?

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att göra en tillbyggnad kräver bygglov. Kontrollera så detaljplanen tillåter den tillbyggnad du planerar göra före du sätter i gång med dina planer.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen.

Rivningslov

Var och vad ska du bygga

Inom detaljplanelagt område

Om din tomt tillhör en detaljplan bestämmer denna vilket avstånd till tomtgräns och hur stor byggnaden får vara i området i förhållande till tomten. Detaljplanen reglerar ofta även tillåten höjd och taklutning, ibland även fasadmaterial och kulör. Detaljplanen bestämmer även om det är tillåtet med fler byggnader än en på tomten. Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse krävs alltid ansökan om lov vid till- och ombyggnad.

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Fasadändring

Om du vill ge byggnaden ett nytt utseende samtidigt som byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du ansöka om bygglov för att ändra utseendet på byggnaden. Det gäller om du ska:

 • byta kulör, till exempel från gul till röd färg
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Takkupor

Om du planerat att bygga takkupor på ditt hus så kontrollera:

 • Om ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Om detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

Några första steg

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannmedgivande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta och mätningsuppdrag

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Blanketter och exempelritningar

Lovbefriade åtgärder

Avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (plan- och bygglagen kap. 9 § 6). Med lovbefrielsen följer ett stort ansvar för den enskilde byggherren att följa kraven i lagstiftningen.

 • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50% av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2.
 • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovsbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshuset omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov.
 • Mur och plank kräver inte lov.

Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 meter gäller endast efter berörda grannars medgivande.

Inom detaljplanelagt område

Om din tomt tillhör en detaljplan bestämmer denna vilket avstånd till tomtgräns och hur stor byggnaden får vara i området i förhållande till tomten. Detaljplanen reglerar ofta även tillåten höjd och taklutning, ibland även fasadmaterial och kulör. Detaljplanen bestämmer även om det är tillåtet med fler byggnader än en på tomten. Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse krävs alltid ansökan om lov vid till- och ombyggnad.

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Fasadändring

Om du vill ge byggnaden ett nytt utseende samtidigt som byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du ansöka om bygglov för att ändra utseendet på byggnaden. Det gäller om du ska:

 • byta kulör, till exempel från gul till röd färg
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Takkupor

Om du planerat att bygga takkupor på ditt hus så kontrollera:

 • Om ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Om detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

Publicerat av Elin Ohlsson den 28 september 2018, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?