Tidsbegränsade och periodiska bygglov

Utöver ett permanent bygglov finns det möjlighet att söka tidsbegränsat eller periodiskt bygglov. Nedan förklarar vi skillnaderna samt vad det är som gäller för de olika typerna.

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Det ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. Det ska ges om det finns bestämmelser i en detaljplan om tillfällig användning av byggnader eller mark. Detta gäller under förutsättning att åtgärden överensstämmer med planbestämmelserna.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som är tidsbegränsad bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. Nämnden kan då besluta om ett åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite.

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte.

Periodiskt bygglov

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk eller uteservering som ska tas bort och återuppföras varje år. Andra exempel är att ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang eller att uppföra skyltar som sitter uppe under endast en del av året.

Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs. Det krävs inte rivningslov varje år när åtgärden ska avvecklas.

I ansökan om bygglov för ändamål av säsongskaraktär ska det framgå under vilken period åtgärden ska vara på platsen. Det måste tydligt framgå av lovbeslutet att det är att det gäller en åtgärd av säsongskaraktär och under vilken tid på året som bygglovet gäller. Det är även lämpligt att det framgår i beslutet att åtgärden får vidtas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutats utan att bygglov krävs på nytt.

Ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett sådant lov kan antingen vara ett permanent bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov.

Permanent bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett permanent bygglov är uppfyllda ska permanent bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Åtgärden kan då upprepas under samma tid på året i ett obegränsat antal år.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. För tidsbegränsade bygglov för åtgärder av säsongskaraktär finns ingen begränsning för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas. Sådana tidsbegränsade bygglov får alltså förlängas till längre än 15 år om det är lämpligt.

Giltighetstid

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Detta gäller enbart första gången en åtgärd med säsongskaraktär ska utföras och inte när åtgärden ska upprepas. Det beror på att ett lov för åtgärder som har säsongskaraktär medger att åtgärden får upprepas årligen, under förutsättning att åtgärden upprepas inom ett år från att det att åtgärden senast avslutades. Bygglov för åtgärder av säsongskaraktär gäller enbart under den tidsperiod som framgår av lovbeslutet.

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som har säsongskaraktär bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. Om åtgärden uppförs innan eller finns kvar efter den tid på året som lovet gäller för är åtgärden olovlig. Byggnadsnämnden ska i så fall ingripa genom tillsyn. Nämnden kan besluta om ett åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite.

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Det ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. Det ska ges om det finns bestämmelser i en detaljplan om tillfällig användning av byggnader eller mark. Detta gäller under förutsättning att åtgärden överensstämmer med planbestämmelserna.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som är tidsbegränsad bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. Nämnden kan då besluta om ett åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite.

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte.

Publicerat av Emma Magnusson den 16 oktober 2019, senast ändrad den 23 juni 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?