En- och tvåbostadshus

En- eller tvåbostadshus innehåller maximalt två bostäder som till vardags kan kallas för villa, parhus, radhus eller kedjehus. Hit räknas också fritidshus. Ska du bygga något av dessa krävs bygglov. Tänk på att du inte får börja bygga förrän du fått startbesked.

Bygglovsprocessen

Var ska du bygga?

Inom detaljplanelagt område

Då finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Aktuella detaljplaner i Ulricehamns kommun

Utanför planlagt område

Planerar du bygga utanför detaljplanelagt område finns inte några bindande besked om hur och vad som får byggas. Sök därför gärna förhandsbesked först för att få svar på om det lämpar sig att bygga på platsen. Du behöver se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt. Kontakta miljöenheten i god tid före du sätter i gång om du har frågor.

Förhandsbesked
Ansökan om enskilt avlopp

Nära en hårt trafikerad väg?

Om tomten ligger nära en hårt trafikerad väg, kan det krävas en bullerutredning, om bullerfrågan inte är hanterad i detaljplanen, eller om huset ska byggas där detaljplan saknas. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Nära en sjö?

Om tomten ligger nära en sjö eller vissa vattendrag behöver strandskyddsdispens sökas, om strandskyddet inte redan är upphävt.

Strandskydd

Nära fornlämningar?

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens (vanligtvis fastighetsägaren) plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras.

Information om fornlämningar och fornfynd hos Länsstyrelsen

Några första steg

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden måste du använda en karta över din fastighet. Inom detaljplanerat område krävs alltid en nybyggnadskarta för nybyggnation. Utanför detaljplan krävs nybyggnadskarta endast om handläggaren bedömer att det behövs. I annat fall räcker det med ett utdrag ur kommunens primärkarta. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta och mätuppdrag

Prata med dina grannar

Processen går ofta både snabbare och smidigare om du pratar med dina grannar redan innan du påbörjar din bygglovsansökan. Om din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen skickar byggenheten brev till dem som berörs. Grannar och andra berörda sakägare får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Utse kontrollansvarig

Vid ansökan om bygglov måste du som byggherre utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige är din sakkunnige under projektet som ser till att rätt kompetens finns på plats.

Kontrollansvarig

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Uppdatera dig om aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Gör ansökan om bygglov

För att handläggaren ska handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Handlingar/ritningar som krävs

 • Situationsplan, som du skapar utifrån en karta
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Konstruktionslösning
 • Certifierad kontrollansvarig

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Ändringar och tillägg som kräver tillstånd

Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Ge byggnaden ett nytt utseende/fasadändring

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du ansöka om lov för att ändra utseende på byggnaden genom att

 • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Takkupor

Om du planerat att bygga takkupor på ditt hus kan det vara en god idé att kolla upp så att inte:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat

Ge byggnaden en annan area

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det är inte alls säkert att detaljplanen tillåter det du vill göra.

Ny användning av en byggnad

Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Det är inte alls säkert att detaljplanen tillåter det du vill göra.

Ge byggnaden en ny planlösning/förändring av konstruktion

Du måste lämna in en anmälan om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Hiss/ventilation/vatten- och avlopp

Installation eller väsentlig ändring av hissar, ackumulatortankar, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp kräver en anmälan.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Ventilation

Installation eller ändring av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan (exempel: du vill installera från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning). För byte av befintlig köksfläkt eller frånluftsfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

Vatten och avlopp

Planerar du att bygga en toalett eller renovera tvättstugan? Ändringar på vatten- eller avloppsanordningen kräver en anmälan.

Anmälan

Handlingar som behövs för att göra en anmälan:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Förslag på kontrollplan

Blanketter och exempelritningar

Inom detaljplanelagt område

Då finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Aktuella detaljplaner i Ulricehamns kommun

Utanför planlagt område

Planerar du bygga utanför detaljplanelagt område finns inte några bindande besked om hur och vad som får byggas. Sök därför gärna förhandsbesked först för att få svar på om det lämpar sig att bygga på platsen. Du behöver se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt. Kontakta miljöenheten i god tid före du sätter i gång om du har frågor.

Förhandsbesked
Ansökan om enskilt avlopp

Nära en hårt trafikerad väg?

Om tomten ligger nära en hårt trafikerad väg, kan det krävas en bullerutredning, om bullerfrågan inte är hanterad i detaljplanen, eller om huset ska byggas där detaljplan saknas. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Nära en sjö?

Om tomten ligger nära en sjö eller vissa vattendrag behöver strandskyddsdispens sökas, om strandskyddet inte redan är upphävt.

Strandskydd

Nära fornlämningar?

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens (vanligtvis fastighetsägaren) plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras.

Information om fornlämningar och fornfynd hos Länsstyrelsen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 6 oktober 2022 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?