Båtar och miljö

Under sommaren blir båttrafiken intensivare på våra sjöar och bidrar till utsläpp och skräp i våra vatten. Det finns en hel del du kan göra som båtägare för att skydda miljön från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Båtbotten färg – välj rätt

Det är hemmahamnen som avgör vilken färg som får användas. Det är olagligt att använda giftfärg i sötvatten.

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen på återvinningscentral.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Nästan alla båtbottenfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionen, bottenfärger.

Testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt. Påväxt är exempelvis alger och musslor på båtbottnar som kan vara ett problem då det ökar båtens motstånd i vattnet och därmed också båtens förbrukning av bränsle och utsläpp av avgaser. Testa också att måla mer sällan och att bara måla vattenlinjen och andra mindre områden.

Skötsel och service

Utöver målningen finns det flera sätt att skydda miljön när du tar hand om din båt.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg/färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp eventuella musslor och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall.

Även om en spolplatta inte är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen så gäller anmälningsplikt för avloppsanordningen. Mer om detta finns att läsa i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är din båt inte målad med antifoulingfärg/färg innehållande biocider och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

Mer information om båtbottenfärger:

Regler om båtbottenfärg på: Kemikalieinspektionens webbplats

Läs mer om hur du håller båtbotten ren på: Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Läs mer om giftfri båtbotten på: Transportstyrelsens webbplats

När motorn behöver service

Det är viktigt att service sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar, det vill säga i samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger.

Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.

Avfall

Lämna farligt avfall på återvinningscentral

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, slipdamm, förbrukat blästermedel, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, konserverings- och frostskyddsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör, glödlampor och slagvatten. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Töm båttoaletten på land

Sjöar, vattendrag och hav hotas av övergödning och en av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet. Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Utöver målningen finns det flera sätt att skydda miljön när du tar hand om din båt.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg/färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp eventuella musslor och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall.

Även om en spolplatta inte är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen så gäller anmälningsplikt för avloppsanordningen. Mer om detta finns att läsa i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är din båt inte målad med antifoulingfärg/färg innehållande biocider och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

Mer information om båtbottenfärger:

Regler om båtbottenfärg på: Kemikalieinspektionens webbplats

Läs mer om hur du håller båtbotten ren på: Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Läs mer om giftfri båtbotten på: Transportstyrelsens webbplats

När motorn behöver service

Det är viktigt att service sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar, det vill säga i samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger.

Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2018, senast ändrad den 25 februari 2021 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?