Vindkraft

I vår vindkraftsplan finns en detaljerad beskrivning av hur vindkraft kan användas i kommunen och vilka möjligheter och konsekvenser det får.

Bild på ett vindkraftverk på en slätt med grönt gräs och klarblå himmel.Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Kommunfullmäktige har tagit ett förtydligande beslut om hur vindkraftsplanen ska användas.

Vem som prövar vindkraftsfrågor

Myndigheter, länsstyrelser och kommuners roller i vindkraftsfrågor (vindlov.se)

Via Vindbrukskollen (en nationell karttjänst som ges ut av länsstyrelserna) kan du se vindkraftverks etableringar inom kommunen. Det är en karttjänst som via uppdateringar ska ha aktuell information. Dock är det projektörer/ägare av vindkraftverk, kommunerna själva m.m. som uppdaterar informationen.

Vindbrukskollens karttjänst

Vindkraftverk i Ulricehamn

I Ulricehamns kommun finns idag tre vindkraftverk som är i drift. 2012 uppfördes de mellan Ulricehamn och Marbäck med en totalhöjd på 170 meter var och en sammanlagd effekt på 9 MW.

Tillståndsärenden

Etableringar av sju eller fler vindkraftsverk med upp till en totalhöjd på 120 meter och etableringar av två eller fler verk med en totalhöjd på 150 meter och högre klassas som stora anläggningar och prövas av länsstyrelsen som tillståndsärenden.

Stora delar av processen sker innan en ansökan skickas in till länsstyrelsen. Första delen i processen består av samråd. Där ansvarar den sökande för att samråda med länsstyrelsen, tillståndsmyndigheten och enskilda som kan blir särskilt berörda.
Samrådsunderlaget ska beskriva den planerade etableringens:

 • Lokalisering
 • Omfattning
 • Utformning
 • Miljöpåverkan

Länsstyrelsen ska under samrådsprocessen beskriva hur omfattande krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningen. Om etableringen innebär en betydande miljöpåverkan ska den sökande också samråda med övriga statliga myndigheter, kommunen, allmänheten och övriga organisationer som kan tänkas bli berörda.

När samrådet är slutfört ansvarar den sökande för att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen inkluderas i tillståndsansökan som skickas in till länsstyrelsen.

När en tillståndsansökan kommit till länsstyrelsen, skickas en remiss till miljö- och byggnämnden för behov av eventuella kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen. Parallellt bedömer länsstyrelsen om de ser att det finns behov av kompletteringar av MKB:n. Om kommunen bedömer att det finns behov av kompletteringar kan dessa medtas och begäras av länsstyrelsen om de anser att kommunens begärda kompletteringar är nödvändiga.

En remiss skickas också till kommunfullmäktige angående beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan enligt miljöbalkens 16 kap 14 §, det så kallade kommunal vetot.
I Ulricehamns kommun bedömer och bereder en vindkraftsgrupp bestående av tjänstemän från olika delar av den kommunala förvaltningen ärendet för beslut.

Efter att ett beslut om tillstyrkan eller avstyrkan fattats skickas det till länsstyrelsen som prövar tillståndsansökan. Vid ett beslut om tillstyrkan fortsätter deras prövning av ansökan, vid ett beslut om avstyrkan kan tillstånd från länsstyrelsen inte ges.

Pågående tillståndsärenden

Dållebo

Länsstyrelsens beslut om att lämna tillstånd i ärende 551‐25162‐2014 gällande: Tillstånd till vindkraftverksamhet, Vindpark Dållebo, Ulricehamns kommun har överklagats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/173
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551‐25162‐2014, Vindpark Dållebo

Lundby

Ulricehamns kommun tillstyrkte ansökan 7 september 2017. Tillståndsansökan behandlas nu av Länsstyrelsen.

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/167
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551-10033-2012, Vindpark Lundby.

Boarp

Tillståndsansökan har kommit till länsstyrelsen och remitterats till kommunen.
Kompletteringar på ansökan har kommit till länsstyrelsen.
Tjänstemän inom kommunen bereder ärendet för beslut.

Förväntat beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan – april 2018

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/264
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551-8618-2017, Vindpark Boarp

Stigared

Tillståndsansökan har kommit till länsstyrelsen och remitterats till kommunen
Tjänstemän inom kommunen bereder ärendet för beslut.

Förväntat beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan – januari 2018

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/266
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange:  ärende 551-20684-2017, Vindpark Stigared

Anmälningsärenden

Vindkraftverk ger en ren och miljövänlig energi. Det kan också orsaka olägenheter för människor och natur. Det krävs tillstånd eller anmälan för att bygga och ta i drift vindkraftverk. I planeringen och ansökningsförfarandet krävs ofta ett underlag i handlingarna. Nedan finns pågående anmälningsärenden i kommunen. Vid efterfrågan kring handlingar i nedan ärenden, kontakta Länsstyrelsen och kansliet på Ulricehamns kommun.

 • Duvered och Hössna
 • Fänneslunda
 • Hallabro

kommun@ulricehamn.se

 

Tillstånd för byggnation av vindkraft

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar vindens energi till elektricitet. Ett vindkraftverk påverkar både miljön och människorna runt omkring. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som inte påverkar miljön negativt som fossila bränslen.

Riksdagen har antagit en planeringsram att till år 2020 ska det produceras 30 TWh/år vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Planeringsramen markerar behovet av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindbruk.

Platsen

När ett vindkraftverk ska byggas granskas platsen det ska placeras på. Blåser det tillräckligt mycket för att ett vindkraftverk ska löna sig? Vid för låg hastighet kommer inte rotorbladen igång och vid en för hög vindhastighet så stängs vindkraftverken av för att minska slitage.

Ett vindkraftverk påverkar inte bara miljön där det byggs eller bebyggelsen runt omkring utan det finns fler parter som finner ett intresse av att höras i frågan. Luftfartsverket måste höras så att verken inte påverkar flygtrafiken. Det skickas även ut ifall telekomföretag har något att invända på verkens placering.

 • Hur ser området ut?
 • Finns det planer på en annan användning av området?
 • Ser försvaret några hinder med att uppföra dessa verk?
 • Finns det några hinder för väg/järnväg med att bygga dessa verk?

Det finns alltså många frågor att ta hänsyn till.

Om det ligger bostäder i närheten av den uttänkta placeringen av vindkraftverket får inte avståndet vara mindre än 400 m. Det får även inte bullra mer än 40 dB vid bostadshus för att en ansökan ska kunna godkännas. Då vindkraftverk är väldigt höga så kastar de långa skuggor när solen står lågt på himlen. Växlingar mellan ljus och skugga kan uppfattas som störande. Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden slagit fast att fast praxis är att faktisk skuggbildning inte får överskrida 8 h/år, 30 min/dag.

Passar vindkraftverket in i omgivningen? I ett naturskönt område kan ett vindkraftverk tyckas opassande. Ifall området är tänkt för rekreation kan det finnas invändningar mot verkets placering.

Om vindkraftverket uttänkta plats ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

lansstyrelsen.se

I ärendet granskas även hur man tar sig till vindkraftverket, det måste finnas en anlagd väg så att man kommer fram.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Situationsplan
 • Bullerutredning – Här redovisas en utredning om hur hög bullernivån blir vid närliggande bostäder.
 • Miljökonsekvensbeskrivning som redovisar hur miljön påverkas av vindkraftverket.
 • Skuggberäkning – var skuggorna från vindkraftverket hamnar och hur länge om dagen.
 • Fotomontage – från de närmast berörda bostäderna ska finnas med.
 • Certifierad kontrollansvarig

Information om och exempel på ansökningshandlingar

Etableringar av sju eller fler vindkraftsverk med upp till en totalhöjd på 120 meter och etableringar av två eller fler verk med en totalhöjd på 150 meter och högre klassas som stora anläggningar och prövas av länsstyrelsen som tillståndsärenden.

Stora delar av processen sker innan en ansökan skickas in till länsstyrelsen. Första delen i processen består av samråd. Där ansvarar den sökande för att samråda med länsstyrelsen, tillståndsmyndigheten och enskilda som kan blir särskilt berörda.
Samrådsunderlaget ska beskriva den planerade etableringens:

 • Lokalisering
 • Omfattning
 • Utformning
 • Miljöpåverkan

Länsstyrelsen ska under samrådsprocessen beskriva hur omfattande krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningen. Om etableringen innebär en betydande miljöpåverkan ska den sökande också samråda med övriga statliga myndigheter, kommunen, allmänheten och övriga organisationer som kan tänkas bli berörda.

När samrådet är slutfört ansvarar den sökande för att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen inkluderas i tillståndsansökan som skickas in till länsstyrelsen.

När en tillståndsansökan kommit till länsstyrelsen, skickas en remiss till miljö- och byggnämnden för behov av eventuella kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen. Parallellt bedömer länsstyrelsen om de ser att det finns behov av kompletteringar av MKB:n. Om kommunen bedömer att det finns behov av kompletteringar kan dessa medtas och begäras av länsstyrelsen om de anser att kommunens begärda kompletteringar är nödvändiga.

En remiss skickas också till kommunfullmäktige angående beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan enligt miljöbalkens 16 kap 14 §, det så kallade kommunal vetot.
I Ulricehamns kommun bedömer och bereder en vindkraftsgrupp bestående av tjänstemän från olika delar av den kommunala förvaltningen ärendet för beslut.

Efter att ett beslut om tillstyrkan eller avstyrkan fattats skickas det till länsstyrelsen som prövar tillståndsansökan. Vid ett beslut om tillstyrkan fortsätter deras prövning av ansökan, vid ett beslut om avstyrkan kan tillstånd från länsstyrelsen inte ges.

Pågående tillståndsärenden

Dållebo

Länsstyrelsens beslut om att lämna tillstånd i ärende 551‐25162‐2014 gällande: Tillstånd till vindkraftverksamhet, Vindpark Dållebo, Ulricehamns kommun har överklagats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/173
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551‐25162‐2014, Vindpark Dållebo

Lundby

Ulricehamns kommun tillstyrkte ansökan 7 september 2017. Tillståndsansökan behandlas nu av Länsstyrelsen.

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/167
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551-10033-2012, Vindpark Lundby.

Boarp

Tillståndsansökan har kommit till länsstyrelsen och remitterats till kommunen.
Kompletteringar på ansökan har kommit till länsstyrelsen.
Tjänstemän inom kommunen bereder ärendet för beslut.

Förväntat beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan – april 2018

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/264
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange: ärende 551-8618-2017, Vindpark Boarp

Stigared

Tillståndsansökan har kommit till länsstyrelsen och remitterats till kommunen
Tjänstemän inom kommunen bereder ärendet för beslut.

Förväntat beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan – januari 2018

Vid kontakt med kommunen ange: 2015/266
Vid kontakt med Länsstyrelsen ange:  ärende 551-20684-2017, Vindpark Stigared

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 maj 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?