Stöd till folkhälsoinsatser

Stöd till folkhälsoinsatser kan sökas av frivilligorganisationer och föreningar och samfinansieras av kommunen och Västra Götalandsregionen. Målet är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsomedel ska fungera som startbidrag för att få i gång en verksamhet och ska inte användas till permanent verksamhet. Bidraget ska ge möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder i folkhälsoarbetet som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där start och sluttider blir tydliga och där den ordinarie verksamheten sedan förväntas ta över. Maxbelopp som kan sökas är 20 000 kronor.

Projekten ska ligga i linje med gällande verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 2020. För 2020 är huvudmålet med folkhälsoarbetet ”fullföljd grundskola och gymnasieutbildning”. Huvudmålet är uppdelat på tre insatsområden med olika delmål:

  1. Goda livsvillkor barn och unga upp till 20 år. Kan bara sökas av kommunens verksamheter
  2. Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Medel kan sökas för ”deltagande i folkhälsoveckan som ska främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor”.
  3. Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar.

Medel kan sökas för aktiviteter som bidrar till god hälsa på lika villkor.

När medel betalats ut

Medel för folkhälsoinsatser beviljas en gång per år och sista ansökningsdag är 15 juni. Projektredovisning ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning inlämnas till folkhälsostrateg varje år före 1 december. Använd samma mall som för projektredovisning och kommentera vad som kommer att genomföras och vilka resultat som ännu inte kan följas upp.

Om ni inte har utnyttjat medel ska dessa återbetalas.

Logotyper vid marknadsföring

Om du beviljas bidrag ska Ulricehamns kommuns logotyp och Västra Götalandsregionens logotyp (hälso- och sjukvårdsnämnden) finnas med vid marknadsföring (annonser, affischer med mera) och vid genomförande av aktiviteten.

Grafiska regler för Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 4 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?