Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, så även inom Ulricehamns kommun.

Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning och samtidigt ha våra verksamheter öppna som vanligt, i så stor utsträckning som möjligt.

Om smitta bland medarbetare inom Ulricehamns kommun

Inom kommunen sammanställs statistik över sjukfrånvaro, men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om en medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska anmälan till Arbetsmiljöverket göras.

Om någon av kommunens medarbetare frivilligt meddelat oss att hen har bekräftad covid-19-infektion, är det ändå inget som vi i normalläget informerar om, eftersom vi då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.

Om någon av kommunens medarbetare genom provtagning konstaterats smittad med covid-19, påbörjas en smittspårning. Det är Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare som är ansvariga för detta arbete. Den eller de personer som behöver kommer att få information, som en del av smittspårningen.

Provtagning av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna erbjuder Västra Götalandsregionen provtagning av medarbetare som är hemma med luftvägssymtom, men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete trots lindriga luftvägssymtom. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgiften delges eller ej.

Om smitta inom vård och omsorg

Vi uttalar oss aldrig om enskilda brukares hälsotillstånd. Boende, brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter som till exempel sjukdomstillstånd, om och hur en brukare vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

Med anledning av att detta informerar Ulricehamns kommun inte om:

  • vilka enskilda boenden eller enheter som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på boendet eller enheten
  • hur många enskilda personer på respektive boende/enhet som har bekräftad covid-19-infektion

Ulricehamns kommun kan informera om:

  • antalet personer med konstaterad covid-19-infektion inom kommunens samtliga vård- och omsorgsverksamheter

När någon i vår vård- och omsorgsverksamhet insjuknar i covid-19 informeras berörda anhöriga. Övriga brukare på enheten informeras om vi anser det nödvändigt.

Om smitta inom förskola och skola

Vad gör vi om vi får kännedom om smitta på en förskola/skola?

Om och när något barn, någon elev eller personal på förskolan/skolan genom provtagning konstaterats smittad med covid-19, påbörjas en smittspårning. Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare är ansvariga för denna smittspårning och skolans/förskolans rektor är behjälplig i arbetet.

Om personen med covid-19 har varit i skolan eller förskolan under smittsam period och träffat andra personer, ska rektor informera dessa personer om denna risk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras om att de varit i kontakt med eller i närheten av en person med covid-19. Genom att berörda personer* informeras och får råd om att träffa så få personer som möjligt och om testning, kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

*Enligt Smittskydd Västra Götalands rekommendationer omfattar det alla som haft nära kontakt med den smittade från och med 48 timmar före symtomdebut fram till smittfrihet. Som nära kontakt räknas personer som varit i närheten av, inom 1,5 – 2 meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus.

Hur informerar vi barn, elever och vårdnadshavare om smitta?

Skolan/förskolan följer de riktlinjer som tagits fram av Smittskydd Västra Götaland: Vi informerar de klasser/grupper, vårdnadshavare och arbetslag som är berörda – det vill säga varit i nära kontakt med en person som har covid-19.

Om barn/elev vistats nära en person med covid-19 får förälder/vårdnadshavare skriftlig information från skolan/förskolan. Informationen är framtagen av Smittskydd Västra Götaland och innehåller viktiga råd och förhållningssätt.

Av sekretesskäl informerar vi inte om vem som är smittad, hur många personer på skolan eller förskolan som är smittade, eller om det är personal eller barn/elever. Vi lämnar heller inte ut information som innebär att den smittade personen kan identifieras eller på annat sätt ”komma till skada” – här är lagstiftningen för oss som kommun väldigt tydlig.

Inom kommunen sammanställs statistik över sjukfrånvaro, men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om en medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska anmälan till Arbetsmiljöverket göras.

Om någon av kommunens medarbetare frivilligt meddelat oss att hen har bekräftad covid-19-infektion, är det ändå inget som vi i normalläget informerar om, eftersom vi då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.

Om någon av kommunens medarbetare genom provtagning konstaterats smittad med covid-19, påbörjas en smittspårning. Det är Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare som är ansvariga för detta arbete. Den eller de personer som behöver kommer att få information, som en del av smittspårningen.

Provtagning av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna erbjuder Västra Götalandsregionen provtagning av medarbetare som är hemma med luftvägssymtom, men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete trots lindriga luftvägssymtom. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgiften delges eller ej.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 9 december 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?