Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, även inom Ulricehamns kommun.

Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning och samtidigt ha våra verksamheter öppna som vanligt, i så stor utsträckning som möjligt.
Samtidigt får vi många frågor om smittfall och smittspridning i våra verksamheter.

Om smitta bland medarbetare inom Ulricehamns kommun

Inom kommunen sammanställs statistik över sjukfrånvaro, men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om en medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska anmälan till Arbetsmiljöverket göras.

Om någon av kommunens medarbetare frivilligt meddelat oss att hen har bekräftad covid-19-infektion, är det ändå inget som vi i normalläget informerar om, eftersom vi då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.

Provtagning av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna erbjuder Västra Götalandsregionen provtagning av medarbetare som är hemma med luftvägssymtom, men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete trots lindriga luftvägssymtom. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgiften delges eller ej.

Om smitta inom vård och omsorg

Vi uttalar oss aldrig om enskilda brukares hälsotillstånd. Boende, brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter som till exempel sjukdomstillstånd, om och hur en brukare vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

Med anledning av att detta informerar Ulricehamns kommun inte om:

  • vilka enskilda boenden eller enheter som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på boendet eller enheten
  • hur många enskilda personer på respektive boende/enhet som har bekräftad covid-19-infektion

Ulricehamns kommun kan informera om:

  • antalet personer med konstaterad covid-19-infektion inom kommunens samtliga vård- och omsorgsverksamheter

När någon i vår vård- och omsorgsverksamhet insjuknar i covid-19 informeras berörda anhöriga. Övriga brukare på enheten informeras om vi anser det nödvändigt.

Om smitta inom förskola och skola

Vi uttalar oss aldrig kring våra barns eller elevers hälsotillstånd. Det råder stark sekretess kring barn. Det betyder att uppgifter om barnets personliga förhållanden inte får röjas om det finns minsta risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada.

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma från förskolan och skolan för att minska smittspridning. Vårdnadshavare har ansvar för att säkerställa att sjuka barn eller elever stannar hemma vid sjukdom eller symptom.

Kommunen får inte efterfråga eller registrera anledning till sjukfrånvaro eller uppge information där det finns risk att det kan härledas till enskilda barn eller elever. Det görs inte i ordinarie sjukdomstider och inte heller med anledning av covid-19.

Ingen provtagning

Kommunen har inte information om hur smittspridning bland barn och elever ser ut i förskolan eller skolan, eftersom provtagning för covid-19 inte görs i dessa verksamheter. I vissa fall har vårdnadshavare på frivillig väg meddelat förskolan eller skolan att barnet eller eleven genom provtagning är konstaterad med covid-19. Detta är dock inget som dokumenteras.

Inom kommunen sammanställs statistik över sjukfrånvaro, men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om en medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter, och det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, ska anmälan till Arbetsmiljöverket göras.

Om någon av kommunens medarbetare frivilligt meddelat oss att hen har bekräftad covid-19-infektion, är det ändå inget som vi i normalläget informerar om, eftersom vi då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.

Provtagning av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna

För att säkra bemanningen inom vård- och omsorgsverksamheterna erbjuder Västra Götalandsregionen provtagning av medarbetare som är hemma med luftvägssymtom, men som bedöms kunna återvända till arbetet vid negativt provsvar. Bedömning av provtagning av medarbetare görs av ansvarig chef.
Provtagningen görs för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå i arbete trots lindriga luftvägssymtom. Dessa uppgifter är en känslig personuppgift och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgiften delges eller ej.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 14 maj 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?