Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Kommunen har en bred verksamhet där vi arbetar på olika sätt beroende på behov och målgrupp.

Alla verksamheter har ett stort fokus på att förhindra smittspridning, både för personal, men också för brukare, företag vid tillsyn, besökare, elever och barn i förskolan. På en övergripande nivå följer vi de rekommendationer som finns från smittskyddet i Västra Götaland, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Inom vård och omsorg

Skyddsutrustning

Att vår personal har tillräcklig skyddsutrustning och vet hur den ska användas för att skydda sig själva och våra brukare prioriteras högt. Vi har god tillgång till skyddsmaterial.

Informationsfilm om skyddskläder i Ulricehamns kommun under Corona på Youtube

Covid-19-team

Vi har två specialgrupper, så kallade covid19-team, som bara ska arbeta med de brukare som insjuknat. Den ena gruppen är avsedd att arbeta med brukare som bor i eget boende och hemtjänst, och den andra på den avdelning dit sjuka från våra boenden flyttas – om det bedöms lämpligt att flytta personen – i syfte att minska risken för smitta i det egna boendet.

Test av personal

Från och med vecka 19 erbjuder kommunen test för personal inom vård och omsorg som upplever mycket lindriga symtom och vanligtvis skulle gått till jobbet med lite snuva. Tester utförs för att se om personen kan gå tillbaka till arbetet om testet visar negativt för covid-19.

Vid misstanke om smitta

Om en brukare eller patient uppvisar symtom, följer vår personal bestämd process, både vad gäller skyddskläder, rapportering och bedömning kring provtagning.

Västra Götalandsregionens vårdwebb om covid-19

Vårdgivarwebb om Covid-19 hos Västra Götalandsregionen

Inom förskola och skola

Varje förskola och skola och klass har sett över sin verksamhet och vidtagit de åtgärder möjliga utefter aktuella förutsättningar, exempelvis att eleverna sitter en och en, istället för i grupp, justerat schema för att undvika trängsel i korridorer, striktare rutiner kring handtvätt, skyddsutrustning kring blöjbyten, mer utomhusaktiviteter på förskolan och fritidshemmen, etc. Varje skola har ett schemat för att undvika trängsel vid skolmåltiderna.

Allmänt för att minska risk för smittspridning i kommunens verksamheter

  • Information om besöksrutiner, avstånd, etc finns uppsatta på entrédörrar för alla anställda, men också för besökare och vårdtagare.
  • Verksamheter som inte anses nödvändiga eller inte kan säkerställa minimering av smittspridning har stängts tills vidare. Andra verksamheter som familjecentralen har begränsat sin verksamhet att bara verka utomhus.
  • Vi har placerat ut avståndsmarkeringar på golvet vid kommunens bemannade receptioner om det har ansetts nödvändigt med hänsyn till antalet besökare. I vissa fall har vi även satt upp plexiglasskydd.
  • Våra lokalvårdare har fått extra instruktioner att dörrhandtag, tryckknappar och andra ytor som många vidrör ska rengöras och spritas med jämna mellanrum. Detta gäller främst i de byggnader där många vistas under en arbetsdag eller skoldag.
  • Väntrum, personalutrymmen/matsalar samt mötes- och konferensrum har möblerats om för att undvika att anställda och besökare sitter för tätt.
  • Digitala möten istället för att fysiska möten hålls då detta är möjligt.
  • Anställda uppmanas att arbeta hemifrån då arbetsuppgifterna medger detta.
  • Just nu undviker vi i möjligaste mån tjänsteresor utanför kommunen till möten, kurser, konferenser
  • Våra verksamheter som utför tillsyn som exempelvis miljö- och byggenheten, försöker begränsa besök, erbjuda digitala lösningar och uppmuntrar möten digitalt.

Skyddsutrustning

Att vår personal har tillräcklig skyddsutrustning och vet hur den ska användas för att skydda sig själva och våra brukare prioriteras högt. Vi har god tillgång till skyddsmaterial.

Informationsfilm om skyddskläder i Ulricehamns kommun under Corona på Youtube

Covid-19-team

Vi har två specialgrupper, så kallade covid19-team, som bara ska arbeta med de brukare som insjuknat. Den ena gruppen är avsedd att arbeta med brukare som bor i eget boende och hemtjänst, och den andra på den avdelning dit sjuka från våra boenden flyttas – om det bedöms lämpligt att flytta personen – i syfte att minska risken för smitta i det egna boendet.

Test av personal

Från och med vecka 19 erbjuder kommunen test för personal inom vård och omsorg som upplever mycket lindriga symtom och vanligtvis skulle gått till jobbet med lite snuva. Tester utförs för att se om personen kan gå tillbaka till arbetet om testet visar negativt för covid-19.

Vid misstanke om smitta

Om en brukare eller patient uppvisar symtom, följer vår personal bestämd process, både vad gäller skyddskläder, rapportering och bedömning kring provtagning.

Västra Götalandsregionens vårdwebb om covid-19

Vårdgivarwebb om Covid-19 hos Västra Götalandsregionen

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 5 januari 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?