Styrdokument (författningshandbok)

Under denna sida finns styrdokumenten för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och även för de kommunala bolagen. Här nedanför hittar du alla kommunens styrdokument.

Barn och utbildning

Regler

Regler för bidrag för resekostnader till högskolestudier

Regler för elevresor 

Pedagogiska måltider

Skolskjutsregler

Riktlinjer

Val av skola – placering i skola

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Policy

Avgifter i skolan

Planer

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

De kommunala bolagen

Policy

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Bolagspolicy

Bolagsordning NUAB

Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning STUBO

Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB

Ägardirektiv UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Bygga, bo och miljö

Regler

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Brandskyddsregler

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Riktlinjer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för kartunderlag i bygglovsprocessen

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Planer

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedömning

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1

Behovsutredning 2021 bygg

Behovsutredning 2021 miljö

Grönplan – Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad

Vindkraftsplan

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Trafik och samhällsutveckling

Regler

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Riktlinjer

Detaljplaner -riktlinjer för antagande

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Markförvärv

Parkeringsnorm

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Planer

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

 

 

Gemensamma styrdokument i Västra Götaland

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-2023

Vision Västra Götaland

Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

Fritid, föreningar samt uppleva och göra

Regler

Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott

Riktlinjer

Ekonomiskt stöd för elitidrott

Föreningsbidrag

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Planer

Biblioteksplan

Stöd och omsorg

Regler

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Regler för pedagogiska måltider

Riktlinjer

Anhörigstöd

Biståndshandläggning enligt SoL

Boendestöd

Färdtjänst

Handläggning enligt LSS

Kommunal hyresgaranti

Riksfärdtjänst

Riktlinjer förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Socialpsykiatrin

Vård- och omsorgsboende – utformning av 

Planer

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Plan för våld i nära relationer

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Kommun och politik

Regler

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arkivreglemente

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Bilersättningsavtal, BIA

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning miljö- och byggnämnden

Direktupphandling

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

Grafiska regler

Hantering av budget för kapitalkostnader

Instruktion för kommunchefen

Intern kontroll regler

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Pedagogiska måltider

Reglemente individnämnden

Reglemente kommunalt pensionärsråd och KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente för kontroll av verifikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för valnämnden

Regler för partistöd

Regler för flaggning

Riktlinjer

Bisysslor och jäv

Ekonomisk styrning

E-post och internet – riktlinjer för användning

Exploateringsredovisning

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer

Internpriser på lokaler

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Muta och bestickning

Måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Ramuppdrag för IT och prislista 2020

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Rökfri arbetstid

Styr- och ledningssystem

Ulricehamn – en lärande organisation

Upphandling

Policy

Alkohol och drogpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

Finanspolicy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

Kommunikationspolicy

Lönepolitik policy

Mobiltelefoner policy

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Planer

Dokumenthanteringsplan

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Intern kontrollplan 2020

Intern kontrollplan miljö- och byggnämnden

Jämställdhetsplan

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

Plan mot våldsbejakande extremism

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Program

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Strategier

Integrationsstrategi

Kulturstrategi

Ledningsfilosofi

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Landsbygdsstrategi i tre delar 

ABC-lista

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Alkohol och drogpolicy

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arkivreglemente

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedömning

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Avgifter i skolan

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Behovsutredning 2021 bygg

Behovsutredning 2021 miljö

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Bilersättningsavtal, BIA

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bolagsordning NUAB

Bolagsordning STUBO

Bolagsordning UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Bolagspolicy

Brandskyddsregler

D

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning miljö- och byggnämnden

Detaljplaner – riktlinjer för antagande

Direktupphandling

Dokumenthanteringsplan

E

Ekonomisk styrning

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

Exploateringsredovisning

F

Finanspolicy

Färdtjänst

Föreningsbidrag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

G

Grafiska regler

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Grönplan – Ulricehamns stad
– Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer

Handläggning enligt LSS

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

I

IKT-plan 2020 – Sektor lärande

Instruktion för kommunchefen

Integrationsstrategi

Intern kontroll regler

Intern kontrollplan 2020

Intern kontrollplan miljö- och byggnämnden

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

J

Jämställdhetsplan

K

Kommunal hyresgaranti

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunikationspolicy

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kulturstrategi

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

L

Landsbygdsstrategi i tre delar 

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Lönepolitik policy

M

Markförvärv

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Mobiltelefoner policy

Muta och bestickning

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Måltider

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Pedagogiska måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Plan för våld i nära relationer

Plan mot våldsbejakande extremism

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

R

Ramuppdrag för IT och prislista 2020

Reglemente individnämnden

Reglemente för kontroll av verifikationer
– Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för valnämnden

Reglemente kommunalt pensionärsråd och KPR och kommunalt handikappråd KHR

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag för resekostnader till högskolestudier

Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott

Regler för elevresor 

Regler för flaggning

Regler för partistöd

Regler för pedagogiska måltider

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för kartunderlag i bygglovsprocessen

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Riktlinjer förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Rökfri arbetstid

S

Skolskjutsregler

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Styr- och ledningssystem

U

Ulricehamn – en lärande organisation

Upphandling

V

Val av skola – placering i skola

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020

Vindkraftsplan

Vård- och omsorgsboende – utformning av 

Å

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Ä

Ägardirektiv NUAB

Ägardirektiv STUBO

Ägardirektiv UEAB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

 


Publicerat av Lea Greim den 8 april 2020, senast ändrad den 5 augusti 2020 av Anette Westerlund