Verksamheter i kommunen

Bild på ett barn som kikar fram ur ett fönster i en färgglad väggBarn i förskolan. Foto: Sören Håkanlind

Här beskrivs våra verksamheter som ger service till invånare, besökare och näringsliv.

Miljö och samhällsbyggnad

Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för byggnation och tillstånd, tillsyn, kommunal mark, miljöarbete, planering av kommunen och staden, vägar, trafik och andra frågor.

Inom miljö och samhällsbyggnad finns fyra enheter: miljö, bygg, plan och exploatering. Miljö och bygg har en nämnd som beslutar i myndighetsfrågor, nämnden heter miljö- och byggnämnden. Plan och exploatering går under kommunstyrelsen.

Kontakt

Sebastian Olofsson, sektorchef miljö och samhällsbyggnad
Tel: 0321-59 52 68
E-post: sebastian.olofsson@ulricehamn.se

Gunilla Kock Hansson, enhetschef byggenheten
Tel: 0321-59 52 84
E-post: gunilla.kockhansson@ulricehamn.se

Joanna Miklos Svan, enhetschef miljöenheten
Tel: 0321-59 50 29
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se

Sara Helmrot,  tf enhetschef planenheten
Tel: 0321-59 52 73
E-post: sara.helmrot@ulricehamn.se

Andreas Ekman, enhetschef exploateringsenheten
Tel: 0321-59 50 32
E-post: andreas.ekman@ulricehamn.se

Förskola

Ulricehamns kommun har 19 förskolor fördelat på ett antal förskoleområden där en rektor ansvarar för varje förskoleområde.

Du som förälder har möjlighet att välja förskola. Valet tillgodoses i mån av plats.

Kontakt

Malin Molid Svenningsson, chef för förskolan
0321-59 65 88
malin.molidsvenningsson@ulricehamn.se

Grundskola

11 skolor i kommunen har klasser upp till årskurs 6. Skolorna finns i Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum, Hössna, Marbäck, Tvärred och Timmele. Två skolor – Bogesundsskolan och Ulrikaskolan – finns i centrala Ulricehamn.

Ätradalsskolan i Timmele och Stenbockskolan i Ulricehamn är kommunens skolor med klasser från årskurs 7-9.

Kontakt

Elisabeth Johansson, verksamhetschef
Tel: 0321-59 53 02
E-post: elisabeth.johansson@ulricehamn.se

Skolutveckling och stöd

Skolutveckling och stöd arbetar just med skolutveckling centralt inom lärande. Det innefattar också utveckling inom den digitala utvecklingen inom skolan. Elevhälsan med skolsköterskor, kuratorer och skolpsykolog tillhör denna verksamhet också.

Kontakt

Ann-Christin Barsjö Stomberg, verksamhetschef på skolutveckling och stöd
0321-59 68 10
annchristin.barsjostomberg@ulricehamn.se

Gymnasiet (Tingsholm)

Kommunen har en gymnasieskola – Tingsholmsgymnasiet – i centrala Ulricehamn. Här kan du välja olika program och profilera med till exempel idrott eller musik. Verksamhetsområde Tingsholm består av Tingsholmsgymnasiet, vuxenutbildningen, särskolorna, modersmålsenheten, den kommunala musikskolan och förberedelseklasserna

Kontakt

Thony Kankare, verksamhetschef
Tel. 0321-59 54 48
E-post: thony.kankare@ulricehamn.se

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst och hemsjukvård tillhandahåller hjälp och vård i hemmet efter att de godkänts av biståndshandläggare.

Bostadsanpassning

Person med funktionsnedsättning har möjlighet att få bostaden anpassad efter behov. För att kunna få bidrag ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Verksamheten omfattar även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Kommunens hemsjukvård ansvarar i vissa fall för hälso- och sjukvård som berör personer

  • Bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • Har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • Vistas i dagverksamhet
  • Hemsjukvård består av sjuksköterskor/distriktsköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Färdtjänst, bostadsanpassning och LOV samordnare

Färdtjänst är särskilda transporter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst.

Lag om valfrihetssystem (LOV)

LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Kontakt

Nina Landström, verksamhetschef
Tel: 0321-59 56 20
E-post: nina.landstrom@ulricehamn.se

Vård- och omsorgsboende

Kommunens äldreomsorg finns för dig som behöver bo på äldreboende, behöver hemtjänst, rehabilitering, dagverksamhet, hälso- och sjukvård eller annan hjälp för att klara din vardag.

Kommunen har fem vård- och omsorgsboenden för äldre: Ekero i Gällstad, Hökerumsgården, Parkgården i Dalum, samt Ryttershov och Solrosen i Ulricehamn.

Kontakt

Anna-Karin Asp Berg, verksamhetschef
Telefon 0321-59 56 99
E-post: annakarin.aspberg@ulricehamn.se

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning utför de insatser som regleras i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om man tillhör LSS personkrets har man rätt att söka insatser enligt LSS.

Verksamheten arbetar med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De insatser som beviljas och som kan erbjudas är särskilt boende, korttidsvistelse och korttidstillsyn, daglig verksamhet och personlig assistans. Man kan även ansöka om avlösarservice i hemmet, ledsagarservice samt kontaktperson.

Insatserna används för att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och skapa delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.
Det är kommunens LSS-handläggare som utreder och fattar beslut om man har rätt till insatser.
Inom vår verksamhet har vi som mål att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kundval Daglig verksamhet

I Ulricehamns kommun finns kundval inom Daglig verksamhet. Det innebär att den som enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt till Daglig verksamhet själv kan välja utförare bland dem som Ulricehamns kommun godkänt.

Kontakt

Ann-Christin Efraimsson, verksamhetschef
Tel. 0321-59 67 12
E-post: ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se

Individ- och familjeomsorg

Kommunens individ- och familjeomsorg ansvarar för ekonomiskt bistånd och andra insatser för familjer, barn, ungdomar och vuxna. Här finns även stöd för dig som behöver komma in på arbetsmarknaden eller komplettera din grundskole- eller gymnasieutbildning.

Handläggarenhet 1

Omfattar myndighetsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) gällande äldres behov av hjälp och stöd.

  • vård och stöd för vuxna med beroendeproblematik
  • stöd för psykisk funktionsnedsättning

Kontakt

Kristina Rosenberg, verksamhetschef
Telefon: 0321-59 56 60
E-post: kristina.rosenberg@ulricehamn.se

Kultur och fritid

Kommunen jobbar för ett rikt kultur- och fritidsutbud för dig som bor här eller besöker oss. Bland kultursatsningarna hittar du olika utställningar och kulturprogram, arrangemang för barn och unga, författarsamtal på biblioteket och arbete med kulturarvet i kommunen.

Fritidsutbudet i kommunen varierar från allt från vintersport till friluftsliv och simhall.

Kontakt

Lena Moritz, verksamhetschef
Tel: 0321-59 51 70
E-post: lena.moritz@ulricehamn.se

Fastighet

Verksamheten fastighet har hand om kommunens lokaler och fastigheter. Vi underhåller både inomhus och utomhus, ser till att ventilation, värme, el och annan drift fungerar. Vi har också hand om nybyggnation och ombyggnation.

Kontakt

Crister Dahlgren, verksamhetschef
Tel: 0321-59 52 14
E-post: crister.dahlgren@ulricehamn.se

Kost

Verksamheten kost omfattar samtliga kök på förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Målet med kostverksamheten är att servera god, vällagad och näringsriktig mat som är anpassad till gästens behov och önskemål.

Kontakt

Anna-Lena Johansson, verksamhetschef
Tel: 0321-59 52 04
E-post: annalena.johansson12@ulricehamn.se

Kommunservice

Kommunservice består av kommunens servicecenter, vilket innebär växel, posthantering och konferensservice. Hit hör också lokalvård och ansvar för kommunens parker och skogsområden.

Kontakt

Ulf Meijer, verksamhetschef
Tel: 0321-59 50 77
E-post: ulf.meijer@ulricehamn.se

IT

IT-enheten på Ulricehamns kommun jobbar med drift av servrar, virusskydd och brandväggar, licenser för programvaror, uppdatering och utveckling, reparation, support och mycket mer. IT-enheten har också hand om datorer, skärmar, telefoni och annat.

Kontakt

Lena Schoultz, verksamhetschef
Tel: 0321-59 50 00
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se

Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för byggnation och tillstånd, tillsyn, kommunal mark, miljöarbete, planering av kommunen och staden, vägar, trafik och andra frågor.

Inom miljö och samhällsbyggnad finns fyra enheter: miljö, bygg, plan och exploatering. Miljö och bygg har en nämnd som beslutar i myndighetsfrågor, nämnden heter miljö- och byggnämnden. Plan och exploatering går under kommunstyrelsen.

Kontakt

Sebastian Olofsson, sektorchef miljö och samhällsbyggnad
Tel: 0321-59 52 68
E-post: sebastian.olofsson@ulricehamn.se

Gunilla Kock Hansson, enhetschef byggenheten
Tel: 0321-59 52 84
E-post: gunilla.kockhansson@ulricehamn.se

Joanna Miklos Svan, enhetschef miljöenheten
Tel: 0321-59 50 29
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se

Sara Helmrot,  tf enhetschef planenheten
Tel: 0321-59 52 73
E-post: sara.helmrot@ulricehamn.se

Andreas Ekman, enhetschef exploateringsenheten
Tel: 0321-59 50 32
E-post: andreas.ekman@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 9 december 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?