Partistöd

I kommunallagens (KL) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En, av mottagaren för partistödet, utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Redovisning av partistöd och granskningsintyg


Publicerat av Anette Westerlund den 30 januari 2020, senast ändrad den 4 februari 2020 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?