Undersökningar inom folkhälsa

Hälsa på lika villkor

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 personer. Du kan besvara enkäten antingen via pappersenkäten du får i brevlådan eller via webben.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en webbsida med information om enkäten, där hittar du resultat från tidigare år och en sida med vanliga frågor och svar.

Folkhälsoenkäten hos Västra Götalandsregionen

CAN (drogvanor bland elever)

Sedan 1999 har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort undersökningar om drogvanor bland elever. Här nedan kan du se de senaste resultaten.

2016

Drogvanor bland ungdomar boende i Ulricehamns kommun, CAN 2016 (pdf)

Drogvanor i Västra Götalandsregionen, CAN 2016 (pdf)

Öppna jämförelser folkhälsa

”Öppna jämförelser folkhälsa” är en jämförelse mellan kommuner, landsting och regioner. Undersökningen gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i befolkningen. Jämförelsen har genomförts en gång tidigare, i oktober 2009.

Öppna jämförelser är till för att öka insynen och öppenheten om vad kommuner, landsting och regioner åstadkommer. Jämförelsen ska också stimulera till analyser av den egna verksamheten och uppmuntra aktörerna att lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera arbetet.

Öppna jämförelser folkhälsa 2014

2014 års undersökning visar att sociala skillnader mellan olika grupper i befolkningen kvarstår och måste förebyggas. När det gäller bakgrundsvariabler har andel förvärvsarbetande ökat jämfört med förra jämförelsen, 82,5 procent jämfört med rikets 78,6 procent. Ulricehamn kommun har fortfarande en lägre andel utrikesfödda, 12,4 procent jämfört med rikets 14,6 procent. Ulricehamn är ingen höginkomstkommun men ligger något över medianen för riket.

Ulricehamns kommun utmärker sig positivt

Ulricehamn utmärker sig positivt på flera områden. Till exempel visar områdena nedsatt psykiskt välbefinnande och riskkonsumtion av alkohol positiva siffror. För båda indikatorerna ligger Ulricehamn lägre än riket och andelen har dessutom minskat sedan förra jämförelsen.

  • Nedsatt psykiskt välbefinnande, 11 procent jämfört med 17 procent i riket och 14 procent i förra jämförelsen.
  • Riskkonsumtion av alkohol:, 13 procent jämfört med rikets 16 procent och har minskat sedan förra jämförelsen då det var 16 procent.

Andra områden där Ulricehamn utmärker sig positivt är:

  • Insjuknande – Hjärtinfarkt: 235 stycken jämfört med 325 stycken i riket och 308 stycken i förra jämförelsen per 100 000 invånare.
  • Tillgång till gång- och cykelvägar: Medborgarnas bedömning av tillgång till gång och cykelvägar är 7,3 jämfört med 6,1 i riket. Bedömning är gjord på en skala 1-10.
  • Tillgång till parker, grönområden och natur: Medborgarnas bedömning av tillgång till parker och grönområden är 8,2 jämfört med 7,8 i riket. Bedömning på en skala 1-10.

Utmaningar för Ulricehamns kommun

Ett av de områden där Ulricehamns kommun utmärker sig negativt är låg utbildningsnivå och behörighet till gymnasieskolan, vilka är avgörande faktorer för en god och jämlik hälsa.

Utbildningsnivån påverkar alla indikatorer förutom nedsatt psykiskt välbefinnande och riskkonsumtion av alkohol. Detta är en av de största utmaningarna för skolan i Ulricehamn och ett område som kommunen arbetar aktivt med.

  • Behörighet till gymnasieskolan: 80,4 procent jämfört med i riket 87,8 procent och det är lägre än tidigare mätning då det var 81,9 procent.

Andra områden som Ulricehamn utmärker sig negativt på är:

  • Långtidsarbetslöshet: 2,47 procent i Ulricehamn har ökat jämfört med 1,15 procent i tidigare jämförelser men är lägre än i riket som är 3,80 procent.
  • Långvarigt ekonomiskt bistånd: 27,2 procent i Ulricehamn är lägre än rikets 36,7 procent men ökat från tidigare mätning då det var 15,3 procent.
  • Daglig rökning: 13 procent uppger att de röker dagligen i Ulricehamn mot 11 procent i riket och 12 procent i förra mätningen.

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 personer. Du kan besvara enkäten antingen via pappersenkäten du får i brevlådan eller via webben.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en webbsida med information om enkäten, där hittar du resultat från tidigare år och en sida med vanliga frågor och svar.

Folkhälsoenkäten hos Västra Götalandsregionen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?