Kommunens arbete vid kris och beredskap

Ulricehamns kommun ska snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Som invånare i kommunen har du också ett eget ansvar att hålla dig underrättad och klara dig själv under en tid då kommunens resurser vid en kris först går till dem som bäst behöver den.

Så får du information vid en kris

Från kommunen

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta information eller hänvisning om information på denna webbplats. På kommunens Facebook-sida gör vi uppdateringar som du kan få i ditt nyhetsflöde. Vid större kris startar kommunens krisledningsstab för att samordna arbetet och få fram aktuell information till alla som behöver den.

Ulricehamns kommun på Facebook

113 13 – nationellt informationsnummer

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information – numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13

 • Det har gått ut ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) där jag bor, är det ok att gå ut?
 • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
 • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
 • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
 • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

Att ringa 113 13, SOS Alarm (pdf)

När 113 13 kan användas, SOS Alarm på Youtube

Räddningstjänsten

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

www.serf.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps webbplats där du kan följa senaste nytt om kris och beredskap.

www.krisinformation.se

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Genom VMA kan kommuner och myndigheter få ut viktig information genom radio, tv och i utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Läs mer om VMA och vart du hör det  i fliken nedan.

Förbered dig inför en eventuell kris

Samhällets olika delar kommer samverka för att klara konsekvenserna av olika typer av kriser. Men du har själv ett ansvar för att klara av ett läge där vardagen störs eller förändras helt. Tänk igenom hur du skulle klara flera dygn utan el, värme, möjlighet att nå mataffär och annat som du brukar göra i vardagen. Nedan finner du länkar med bra tips för din egen hemberedskap.

Om krisen eller kriget kommer, MSB (pdf)
Råd till privatpersoner hos MSB
Utan el och värme, Energimyndigheten på Youtube

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Genom VMA kan kommuner och myndigheter få ut viktig information genom radio, tv och i utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

I vilka kanaler får jag ett VMA?

VMA sänds i nedanstående radio- och tv-kanaler:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Sedan den 1 september 2014 kan man även bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på sin fasta telefon ifall ett viktigt meddelande är utfärdat i ditt område. Nytt sedan den 1 februari 2015 är också att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Hur låter ett VMA utomhus?

Signalen utomhus ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. Signalerna testas fyra gånger per år.

Vad ska jag göra när jag hör ett VMA?

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på lokalradion
 • Kolla krisinformation.se

Hur vet jag när faran är över?

När faran är över ljuder en 30 till 40 sekunder lång signal som betyder ”faran över”.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, hos Krisinformation

Kommunens krisarbete

Kommunen har en särskild krisorganisation som ska kunna hantera samhällsstörningar om den vanliga organisationen inte räcker till.

Tre grundprinciper vid kris

Det svenska krishanteringssystemet bygger på de tre grundprinciperna ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ulricehamns kommuns krisarbete följer också tre grundprinciperna.

Krishanteringens grunder hos Krisinformation

Kommunens ansvar inför och vid en kris

”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” är styrande för hur kommunen ska arbeta förebyggande och med planering för att bedriva kommunal verksamhet även under en kris. Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra.

Som exempel är det kommunens ansvar att till vardags bedriva äldreomsorg. I händelse av en kris så är det också kommunens ansvar. För att klara detta genomför kommunen varje mandatperiod fram en risk- och sårbarhetsanalys. Då identifieras vilka verksamheter i kommunen som är de mest samhällsviktiga och planer tas fram för att säkra att dessa verksamheter kan bedrivas även under en kris. Risk- och sårbarhetsanalysen utgår även från olika tänkbara scenarier, exempelvis storm, elavbrott, översvämning, större bränder etc.

Handlingsplan för hantering av kriser

Fullmäktige beslutade i oktober 2019  en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta inför och vid kriser. I den finns nio utvecklingsuppdrag som utgår från risk- och sårbarhetsanalysen.  Bland annat ska kommunens förmåga att kunna fullgöra sina samhällsviktiga verksamheter med störningar i elektricitet och dricksvatten öka. Samlingsplatser ska pekas ut och krismenyer ska tas fram i kostverksamheten.

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid (pdf)

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen genomför varje mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys för att kartlägga vilka risker som finns ur ett krisberedskapsperspektiv. Analysen utgår från den samhällsviktiga verksamhet kommunen bedriver. Klarar kommunen att bedriva den även under störda eller ansträngda förhållanden? Exempel kan vara större elavbrott, en svårare storm eller vid en allvarlig olycka. I juni 2019 fick fullmäktige ta del av en uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys som pekar ut flera utvecklingsområden som kan stärka kommunens förmåga att motstå och hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar.

Risk- och sårbarhetsanalys för Ulricehamns kommun (pdf)

Höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet.

I en situation då Sverige skulle försättas i höjd beredskap är det fortfarande kommunen som ansvarar för att upprätthålla våra viktigaste verksamheter, såsom äldreomsorg, förskola, el- och vattenförsörjning etc. För att ha personal på plats även om Sveriges militära försvar skulle mobiliseras, har många anställda i kommunen en så kallad krigsplacering för att kunna fortsätta arbeta inom kommunens verksamhet.

Vid höjd beredskap ställs det än högre krav på den enskilde invånaren att kunna klara sig själva gällande mat, vatten, hygien, värme etc. då detta är en situation som sannolikt kommer vara längre än de tre dygn som man normalt räknar med att de flesta kriser är över på.

Krisstöd

Ulricehamns kommun har möjlighet att organisera psykiskt och socialt omhändertagande, så kallat krisstöd, vid en allvarlig händelse.

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen, vid socialtjänsten ansvarar för att en krisstödsförmåga finns i kommunen.

Krisstödet aktiveras efter beslut av kommunchef eller inre befäl på räddningstjänsten. Ett antal stödpersoner sammankallas för att ge stöd åt personer som varit med om eller bevittnat en allvarlig händelse. Anhöriga, klasskamrater eller liknande kan också vara målgrupp för krisstöd. Om krisstödet aktiveras informerar kommunen om detta via webb och andra kommunikationskanaler samt samverkar med polis, kyrka, räddningstjänst med flera om behov av detta finns.

Farlig verksamhet/Sevesoverksamhet

På en del platser inom Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds område bedrivs verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (2:4-anläggning) eller som faller under den så kallade Sevesolagstiftningen (lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamhet som klassas under någon av dessa lagar, innebär att den är av en sådan art att om en olycka sker, finns en risk för allvarliga skador på människor eller miljö.

Lista över farlig verksamhet hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Skyddsrum

Om Sverige drabbas av yttre angrepp på något sätt, kan du behöva ta skydd i närmaste skyddsrum. Som en del i din egen beredskap, kan det vara en god idé att ta reda på var det finns skyddsrum i närheten av där du ofta vistas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat information, bland annat hittar du här karta över var skyddsrum finns:

Skyddsrumskarta (msb.se)

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Genom VMA kan kommuner och myndigheter få ut viktig information genom radio, tv och i utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

I vilka kanaler får jag ett VMA?

VMA sänds i nedanstående radio- och tv-kanaler:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Sedan den 1 september 2014 kan man även bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på sin fasta telefon ifall ett viktigt meddelande är utfärdat i ditt område. Nytt sedan den 1 februari 2015 är också att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Hur låter ett VMA utomhus?

Signalen utomhus ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. Signalerna testas fyra gånger per år.

Vad ska jag göra när jag hör ett VMA?

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på lokalradion
 • Kolla krisinformation.se

Hur vet jag när faran är över?

När faran är över ljuder en 30 till 40 sekunder lång signal som betyder ”faran över”.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, hos Krisinformation

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?