Pågående detaljplan del av Bogesund 1:230 m.fl, Bergsäter

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service.

Skiss över detaljplaneområdet BergsäterSkiss över detaljplaneområdet Bergsäter

Genom att omvandla ett skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Fredriksberg till ett område med blandad bebyggelse med bland annat bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. Ambitionen är att det nya området blir en naturlig komplettering av södra Ulricehamn. Stort fokus läggs på bebyggelsens placering och utformning som anpassas till kommande klimatförändringar såsom ökade regnmängder/skyfall genom en medveten höjdsättning inom området. Stor vikt läggs även vid grönstrukturen som genomkorsar området.

Planområdet ligger i Ulricehamns sydöstra den, 2,3 km från centrum. Området ansluter i norr till det befintliga bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i öster av Grönahögsvägen.

Länk till mer information om Bergsäter

Antagande 1 juni 2020

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 § 143/2020 beslutat att anta detaljplanen Bogesund 1:230 m.fl. ”Bergsäter”

Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter  det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

Kontakt med planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?