Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny F-6-skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Karta över detaljplansområde för del av Sanatorieskogen 1:3

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6-skola med cirka 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Bakgrund

1 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Beskrivning

Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.

Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.

Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område. En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Samråd pågår 5 oktober – 2 november 2021

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av fastigheten Sanatorieskogen 1:3. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 2 november 2021. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna kan lämnas på följande sätt:

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Samrådsmöte

Presentation från samrådsmötet 19 oktober

Kontakt

Gustav Larsson, planarkitekt
gustav.larsson@ulricehamn.se
0321-59 52 17

Förväntad tidplan

Utredningar

Arkeologiskutredning steg 1, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Arkeologiskutredning steg 2, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Dagvattenhantering, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Geoteknisk utredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grod och kräldjur, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Grod och kräldjursinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
PM, påverkan och konsekvensbedömning på naturmiljön, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Del av Sanatorieskogen 1_3

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 20 oktober 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?