Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny f-6 skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Flygbild över området Sanatorieskogen

Syfte:
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6 skola med ca 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Bakgrund:Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-01 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Beskrivning:
Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.
Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.
Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område.
En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Kontakt med planarkitekt

Gustav Larsson
E-post: gustav.larsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

  • Samråd – sommaren 2021
  • Granskning 
  • Antagande 

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 8 juli 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?