Pågående detaljplan, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet.

Bild på öppen grönyta och en del trädDelar av aktuellt område för detaljplanen

Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Hantering av enskilda avlopp i Ulricehamns kommun

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

Presentation, granskningsmöte (pptx)

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Samråd

17 november – 21 december 2020

Planbeskrivning samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdF)

Granskning

21 oktober – 18 november 2021.

Planbeskrivning granskning, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta granskning, Hökerum 7;7 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta granskning, Hökerum 7:7, Mogden (pdf)

Antagande

Kvartal 2 2022.

Utredningar

Behovsbedömning detaljplan, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
PM geoteknik, detaljplan Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
VA-utredning, Mogden (pdf)
Översiktlig naturvårdsinventering detaljplan, Mogden (pdf)
PM branta slänter (pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 14 januari 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?