Pågående detaljplan, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet.

Bild på öppen grönyta och en del trädDelar av aktuellt område för detaljplanen

Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Hantering av enskilda avlopp i Ulricehamns kommun

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

Samråd pågår 21 oktober – 18 november 2021

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av fastigheterna Hökerum 7:7 m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 18 november 2021. Granskningshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna kan lämnas på följande sätt:

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Granskningsmöte

Den 2 november bjuder kommunen in till granskningsmöte för att presentera planförslaget och svara på eventuella frågor.
Mer information om mötet och hur du anmäler dig hittar du här:

Inbjudan Granskningsmöte Hökerum 7_7 m.fl_

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 20 oktober 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?