Pågående detaljplan, Resedan 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för den skolverksamhet som idag finns i området samt möjliggöra för att berörda fastigheter (Resedan 3,5 och 8) även ska kunna användas för bostadsändamål.

Bild på montessoriskolan, en röd tegelbyggnad vid lindängsvägen med skolans park och grind i förgrunden en solig vårdagMontessoriskolan vid Lindängsvägen.

Planen ska även ge möjlighet till att fler byggnader uppförs inom området. Den gällande detaljplanen från 1934 tillåter inte nuvarande verksamhet och är inte heller tillräckligt flexibel för att området ska kunna utvecklas efter nuvarande och framtida behov. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan och tillhörande friytor utreds i detaljplaneprocessen. I den nya detaljplanens område ingår även ett antal privata fastigheter norr om skolområdet samt parken Ekhagen. Detta med syfte att planlägga för dagens användning då de gällande detaljplanerna (från 1934 respektive 1946) innehåller gamla och svårtolkade planbestämmelser och inte stämmer överens med dagens läge.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas av Gullbergsgatan, Borgmästargatan, Jönköpingsvägen, Lindängsvägen samt parken Ekhagens södra gräns. Planområdet inkluderar fastigheterna Resedan 1-8 samt del av Bogesund 1:86.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Alicia Falk
E-post: alicia.falk@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 8 juli 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?