Pågående detaljplan, Rönnåsen Etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Samråd pågår – tyck till

Samråd 14 juni – 12 juli 2021

Ett förslag till ny detaljplan för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde” etapp 2 skickas ut på samråd. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 12 juli 2021. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

o Via kommunens e-tjänst https://sjalvservice.ulricehamn.se/s/yttrandedetaljplan
o Mejl till kommun@ulricehamn.se
o Post till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
Märk med ”Dnr: 2018/786”.

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Utredning Radon

Utredningar arkeologi
Arkeologisk utredning – steg 1
Steg 1 arkeologisk utredning
Steg 2 arkeologisk utredning

Utredningar Dagvatten
Rönnåsen dagvattenutredning

Utredningar Geoteknik
Geoteknik Rönnåsen MUR
Geoteknik Rönnåsen PM
Komp. geoteknik MUR
Komp. geoteknik PM

Utredningar Miljö
Bilaga 5. Rapport flodpärlmussla_Hilleredsån
Bilaga 6. Biotopkartering Hillaredsån – Sportfiskarna
EST Rönnåsen190121
NVI Rönnåsen
PM Påverkan Rönnåsen

Utredningar Väg och gata
Bilaga 1 – Plan
Bilaga 2 – Profil
Bilaga 3 – Sektion
Bilaga 4 – PMS beräkning Förbifart
Bilaga 5 – PMS beräkning Industrigata
Bilaga 6 – Mängdförteckning
RAPPORT-093528-v.0.33 PM Väg och mark
PM Trafikalstring Rönnåsen etapp 2

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 14 juni 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?