Pågående detaljplan, Rönnåsen Etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Bild på en bit mark med gräs och grus.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Utredning Radon

Utredningar arkeologi
Arkeologisk utredning – steg 1
Steg 1 arkeologisk utredning
Steg 2 arkeologisk utredning

Utredningar Dagvatten
Rönnåsen dagvattenutredning

Utredningar Geoteknik
Geoteknik Rönnåsen MUR
Geoteknik Rönnåsen PM
Komp. geoteknik MUR
Komp. geoteknik PM

Utredningar Miljö
Bilaga 5. Rapport flodpärlmussla_Hilleredsån
Bilaga 6. Biotopkartering Hillaredsån – Sportfiskarna
EST Rönnåsen190121
NVI Rönnåsen
PM Påverkan Rönnåsen

Utredningar Väg och gata
Bilaga 1 – Plan
Bilaga 2 – Profil
Bilaga 3 – Sektion
Bilaga 4 – PMS beräkning Förbifart
Bilaga 5 – PMS beräkning Industrigata
Bilaga 6 – Mängdförteckning
RAPPORT-093528-v.0.33 PM Väg och mark
PM Trafikalstring Rönnåsen etapp 2

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 19 november 2021 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?