Pågående detaljplan, Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Här hittar du information om Stockrosen1 m.fl.

Bild på lägenheter och en katt som springer över en gångvägDelar av Stockrosen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Detaljplanen syftar även till att trygga utrymme och trafiksäkerhet för gång- och cykelvägar samt möjliggöra en förlängning av befintlig gång- och cykelväg norr om Stockrosen 1. Detaljplanen ska även bevara områdets naturvärden.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ställde sig 2019-10-16 positiva till att upprätta en ny detaljplan för den östra delen av fastigheten Stockrosen 1. Detaljplanen avses genomföras med standardförfarande. Arbete pågår med ett samrådsförslag.

Beskrivning

Detaljplaneområdet ligger i området Fredriksberg i Ulricehamns tätort och avgränsas av Tre rosors väg i söder samt av Furuvägen i norr. Inom planområdet finns ett bostadsområde med flerbostadshus samt vård- och omsorgsboendet Solrosen. Området ligger nära centrala Ulricehamn med närhet till service, befintlig infrastruktur samt grönområden och bedöms vara lämpligt för bostadsutveckling. Nuvarande vård- och omsorgsverksamhet planeras att flyttas i framtiden vilket öppnar upp för möjligheten att nyttja befintliga lokaler för andra verksamheter.

Samråd pågår – tyck till

Samråd 4 maj – 31 maj 2022

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna del av Stockrosen 1 m.fl. skickas ut på samråd. om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 31 maj 2022. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr2019/477”.

Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Välkomna på samrådsmöte

Kommunen kommer att hålla ett samrådsmöte där representanter från kommunen deltar och berättar mer om detaljplanen och svarar på eventuella frågor.

Datum: Tisdagen 24 maj 2022
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, våning 2 i stadshuset
Tid: 17:30 – 19:00. Presentation av planförslaget 18:00.

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Samråd 4 maj – 31 maj 2022

Planbeskrivning samråd del av Stockrosen 1 m.fl., Stockrosen Östra (pdf)
Plankarta samråd del av Stockrosen 1 m.fl., Stockrosen Östra (pdf)

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Utredningar:

Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018_Underlagsrapport (20190110)(pdf)
Naturvärdesinventering Stockrosen Ulricehamns kommun (180618 Jakobi Sustainability AB) (pdf)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stockrosen 1, etapp 2 (202610-RAP-001) (pdf)
PM Geoteknik Stockrosen 1, etapp 2 (202610-PME-001) (pdf)
PM Kulturmiljö för del av Stockrosen 1 m.fl., Ulricehamns kommun (20210709) (pdf)
Utvärdering av ekosystemtjänster Stockrosen Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 3 maj 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?