Pågående detaljplan, Timmele 9:32 (Timmele förskola)

Syftet med detaljplaneändringen är att göra huvudbyggnaden planenlig vilket resulterar i att verksamheten kan söka bygglov i framtiden.

Bild på delar av karta som visar Timmele skola och byggnader och vägar runt omkring denKarta över området vid Timmele skola

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

Antagande 14 januari 2021

Kommunstyrelsen har den 14 januari 2021 § 19/2021 beslutat att anta detaljplanen Timmele 9:32, ”Timmele förskola”, Timmele. Antagandehandlingarna hittar du via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Datum för tillkännagivande var 20 januari 2021.Den som vill överklaga ska göra det skriftligen senast 10 februari 2021. Om ingen överklagande inkommit och Länsstyrelsen inte beslutar att överklaga detaljplanen får den laga kraft den 11 februari 2021.

Vem får överklaga?
Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagan skickas skriftligen till:
Ulricehamns kommun
Kommunstyrelsen
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se
Märk med ”Överklagande Dnr 2020/159, Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Kontakta planarkitekt

Adrian Hammar
E-post: adrian.hammar@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 januari 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?