Pågående detaljplan, Timmele 9:32 (Timmele förskola)

Syftet med detaljplaneändringen är att göra huvudbyggnaden planenlig vilket resulterar i att verksamheten kan söka bygglov i framtiden.

Bild på delar av karta som visar Timmele skola och byggnader och vägar runt omkring denKarta över området vid Timmele skola

Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande och därför utgår granskningsförfarandet efter godkänt samrådsförslag.

Samråd pågår – tyck till

Samråd 2 oktober  – 23 oktober 2020

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheterna Timmele 9:32. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 23 oktober 2020. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna skickas skriftligen till:
Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se
märk med ”Dnr 2020/159”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakta planarkitekt

Adrian Hammar
E-post: adrian.hammar@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 2 oktober 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?