Pågående detaljplan, Verkstaden 1

Här hittar du information om Verkstaden 1.

BIld på glastornet vid Ulricehamns energiUlricehamns energi

Syfte

Syftet med detaljplanen är att medge en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet samt möjliggöra för en successiv omvandling av området till icke störande verksamheter om nuvarande verksamhet skulle flytta. Utveckling ska ske med hänsyn till de risker som riksväg 40 medför. Detaljplanen syftar även till att detaljplanelägga den del av fastigheten Verkstaden 1 som är belägen inom vägområdet tillhörande riksväg 40 för att marken ska kunna nyttjas för upplag.

Bakgrund

Den 30 november 2017 beslutade kommunstyrelsen  att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Verkstaden 1. Planprocessen genomförs med ett standardförförande. Verkstaden 1 har tidigare varit ute på granskning 2020 men efter att planområdet utökats behöver en ny granskning genomföras. Planen avser gå ut på granskning igen under kvartal 4 2021.

Beskrivning

Planområdet omfattar en del av fastigheten Verkstaden 1, som i dagsläget ägs och nyttjas av det kommunala energibolaget Ulricehamns Energi AB:s (UEAB) för deras verksamheter med lager, garage, ställverk och kontor. Detaljplanens avgränsning har anpassats för att inbegripa verksamhetens befintliga utbredning. Planen medger en högre nockhöjd och större tillåten byggnadsarea för att skapa förutsättningar för utveckling av befintlig verksamhet, kontor samt andra icke störande verksamheter.

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Samråd

10 mars – 31 mars 2020

Planbeskrivning samråd, Verkstaden 1 (pdf)
Plankarta samråd, Verkstaden 1 (pdf)

Granskning

23 oktober – 13 november 2020

Planbeskrivning granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Plankarta granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Grundkarta, Verkstaden 1 (pdf)
Samrådsredogörelse, Verkstaden 1 (pdf)

Utredningar för Verkstaden 1

Geoteknisk utredning för planerad verkstadsbyggnad (pdf)
Rapport geoteknisk undersökning RGeo (pdf)
Sammanfattning av diskussion vid sammanträde (pdf)
Utlåtande över grundförhållanden för Karlsnäsområdet i Ulricehamn (pdf)
Bebyggelseplanering och farligt gods (pdf)
Översiktligt PM över grundförhållanden (pdf)
Efterbehandling av förorenat område Ulricehamns Energi AB, Ulricehamns kommun (pdf)
Skyfallskartering Ulricehamn med bilaga 1 och 3 (pdf)

Ny granskning

14 december – 11 januari 2022

Plankarta granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Grundkarta granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Grundkarta planeringsunderlag granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Planbeskrivning granskning, Verkstaden 1 (pdf)
Samrådsredogörelse, Verkstaden 1 (pdf)

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 14 januari 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?