Pågående detaljplan, Vist 10:58 (Energi- och miljöcenter)

Detaljplanen var tidigare del av Vist 10:12 och 10:24. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nytt energi- och miljöcenter i det utpekade området. Avsikten är att skapa möjlighet för uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Bild tagen från skidbacken med området för detaljplanen i vinsterskrudDetlaljplaneområdet Vist sett från skidbacken

Planområdet ligger norr om Ulricehamns tätort och riksväg 40. Planområdet är lokaliserat söder om Bjättlundavägen mellan Ätran och skidbacken.

Antagande 26 september 2019

Kommunstyrelsen har den 26 september 2019 beslutat att anta detaljplanen Vist 10:58 ”energi- och miljöcenter”.
Planen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för vidare prövning.
Mark- och miljödomstolens handläggningstid är cirka 6-9 månader, efter det kommer ett beslut, som de inblandade får ta ställning till.

Kontakta planarkitekt

My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?