Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny F-6-skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6-skola med cirka 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Bakgrund

1 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Beskrivning

Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.

Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.

Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område. En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Förväntad tidplan

Samråd

5 oktober – 2 november 2021

Planbeskrivning samråd, Sanatorieskogen 1:3, Ulricehamn (pdf)
Plankarta samråd, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)

Granskning

9 juni – 4 juli 2022

Planbeskrivning granskning, Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)
Plankarta, Sanatorieskogen 1:3 m.fl. granskning (pdf)
Samrådsredogörelse, Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)
Grundkarta, Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (pdf)

Antagande

Mer information kommer.

Utredningar

Arkeologiskutredning steg 1, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Arkeologiskutredning steg 2, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
EST, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
Geoteknisk utredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grod och kräldjur, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
Grod och kräldjursinventering, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, norra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, södra delen (pdf)
PM, påverkan och konsekvensbedömning på naturmiljön, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Slutrapport F-6, tillväxtplan för centralortens grundskolor (pdf)
Bullerutredning, Sanatorieskogen 1:3 mfl (pdf)
Dagvattenutredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Naturvärdesinventering, Sanatorieskogen 1:3, samt hasselmus (pdf)
Funktionsprogram förskola grundskola (pdf)
Lokaliseringsutredning för socialpsykiatriboende (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 4 juli 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?