Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny F-6-skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Karta med markerat område för detaljplanen Sanatorieskogen 1:3

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny F-6-skola med cirka 550 elever samt ett nytt bostadsområde öster om Stadsskogen. Området innehåller dessutom flera naturvärden som skyddas.

Beskrivning

Södra delen av Sanatorieskogen som nu är aktuellt för exploatering är i dagsläget ett område med spridd bebyggelse, skog och mindre betesmarker. I området finns flera värden som kulturhistoria, naturvärden och rekreation/utomhuslek. Dessa värden ska tas tillvara när vi utvecklar en ny skola och ett nytt bostadsområde.

Projektet har som mål att skapa en ny låg och mellanstadieskola som är integrerad i naturen och ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Skolans byggnad blir den största i området med tre våningar för att minska fotavtrycket på marken och där med spara så stora lekytor som möjligt för skolgården.

Parallellt med planarbetet arbetar kommunens fastighetsavdelning med projekteringen och gestaltningen av skolans område. En ny väg planeras in i området från Grönahögsvägen för att inte riskera att öka trafiken i Stadsskogen.

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 1 december 2022. Planen har nu överklagats till Mark och miljödomstolen.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

Samråd - handlingar

Samråd 5 oktober – 2 november 2021

Planbeskrivning, samråd Del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Plankarta, samråd Del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)

Granskning - handlingar

Granskning 9 juni – 4 juli 2022

Planbeskrivning granskning, Del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Plankarta granskning, Del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Samrådsredogörelse, Del av Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grundkarta, Del av Sanatorieskogen 1:3  (pdf)
Presentation granskningsmöte, Del av Sanatorieskogen (pdf)

Antagande - handlingar

Antagen 1 december 2022

Granskningsutlåtande del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl (pdf)
Plankarta antagande del av Sanatorieskogen 1.3 mfl, Björkåsen (pdf)
Planbeskrivning Antagande Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl. (pdf)
Protokollsutdrag Sanatorieskogen 1:3 (pdf)

Utredningar

Arkeologiskutredning steg 1, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Arkeologiskutredning steg 2, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
EST Sanatorieskogen 1:3 norra delen (pdf)
EST Sanatorieskogen  södra delen (pdf)
Fladdermusinventerin, Sanatoriskogen 1:3 norra delen (pdf)
Fladdermusinventering, Sanatorieskogen 1:3 södra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3 norra delen (pdf)
Fågelinventering, Sanatorieskogen 1:3 södra delen (pdf)
Geoteknisk utredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Grod och kräldjur, Sanatorieskogen 1:3 norra delen (pdf)
Grod och kräldjursinventering, Sanatorieskogen 1:3 södra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3 norra delen (pdf)
NVI, Sanatorieskogen 1:3, södra delen  (pdf)
PM Påverkan och konsekvensbedömning på naturmiljön Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Slutrapport F-6 tillväxtplan för centralortens grundskolor (pdf)
Bullerutredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Dagvattenutredning, Sanatorieskogen 1:3 (pdf)
Naturvärdesinventering samt hasselmus, Sanatorieskogen samt hasselmus (pdf)
Funktionsprogram förskola grundskola (pdf)
Lokaliseringsutredning för socialpsykiatriboende (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 31 oktober 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?