Bogesund 1:188 m.fl. ”Fridhem” planändring, vilande tills vidare

Ändringen av detaljplanen ligger vilande tills vidare. Detta innebär att inget arbete pågår med planändringen just nu, men att arbetet inte är avslutat utan planeras återupptas.

Syfte

Syftet med planändringen är att utöka den högsta tillåtna nockhöjden för fastigheterna Fridhem 6 och 7 i Ulricehamns centralort. Planändringen säkerställer genom den utökade byggrätten att den planerade bebyggelsen kan utformas med tillgängliga och användbara entréer till lokalgatan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade på delegation 2021-07-05 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan för fastigheterna Fridhem 6 och 7.
Detaljplanen som planändringen avser att ändra har en gällande genomförandetid fram till och med 2026-10-11. Under en detaljplans genomförandetid har fastighetsägare en säkerställd byggrätt i enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig ändringen.
Samrådsförslaget för ändringen av detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 11:e maj 2022 till den 1:a juni 2022. Planarbetet pausades under augusti 2022 på grund av att det under samrådstiden framkommit att fastighetsägare motsätter sig samrådsförslaget.

Beskrivning

Den gällande detaljplanen Bogesund 1:188 m fl fick laga kraft 2011-10-11 och innehar totalt tio bostadsfastigheter. I samband med projektering och bygglovsansökan för fastigheterna Fridhem 6 och 7 har det framkommit att den gällande detaljplanen inte möjliggör för den planerade bebyggelsen. Av den anledningen har fastighetsägaren ansökt om en planändring av gällande detaljplan

Planändringen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till ändring av detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Planändringen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan eller vara av betydande intresse för allmänheten.
Planarbetet planeras återupptas i starten av år 2026.

 

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 1 november 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?