Pågående detaljplan planändring Bogesund 1:188 m.fl.

Här hittar du information om planändring  Bogesund 1:188 m.fl.

Syfte

Syftet med planändringen är att utöka den högsta tillåtna nockhöjden för fastigheterna Fridhem 6 och 7. Planändringen säkerställer att den planerade bebyggelsen kan utformas med tillgängliga och användbara entréer samt med goda byggnadstekniska förutsättningar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade på delegation 2021-07-05 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan för fastigheterna Fridhem 6 och 7.

Beskrivning

Den gällande detaljplanen Bogesund 1:188 m fl fick laga kraft 2011-10-11 och innehar totalt tio bostadsfastigheter. I samband med projektering och bygglovsansökan för fastigheterna Fridhem 6 och 7 har det framkommit att den gällande detaljplanen inte möjliggör för den planerade bebyggelsen. Av den anledningen har fastighetsägaren ansökt om en planändring av gällande detaljplan.

Kontakta planarkitekt

Namn: Sebastian Norgren
E-post: sebastian.norgren@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Planändringen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till ändring av detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Planändringen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan eller vara av betydande intresse för allmänheten.

Samråd

Hölls 11 maj 2022 – 1 juni 2022

Planbeskrivning, ändring av detaljplan för del av Bogesund 1.188 m fl.
Plankarta, ändring av detaljplan för del av Bogesund 1.188 m fl.
Genomförandebeskrivning, Bogesund 1.188 m fl.
Bilaga A, Solstudie, ändring av detaljplan för del av Bogesund 1.188 m fl.
Bilaga B, Volymstudie, ändring av detaljplan för del av Bogesund 1.188 m fl.
Undersökning av betydande miljöpåverkan, ändring av detaljplan för del av Bogesund 1.188 m fl.
Planbeskrivning, Bogesund 1.188 m fl.
Plankarta, Bogesund 1.188 m fl.

Granskning

Mer information kommer

Antagande

Mer information kommer

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 7 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?