Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Förväntad tidplan

Samråd

16 augusti – 30 september 2019

Planbeskrivning samråd (pdf)
Plankarta samråd (pdf)
Arkeologisk undersökning för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Geoteknisk utredning (pdf)
Naturvärdesinventering för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)

Granskning

18 november – 16 december

Planbeskrivning granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Plankarta granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse, Gällstad 1:132 m.fl
Grundkarta granskning, Gällstad 1;132 (pdf)
Lokaliseringsutredning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Skyfallskartering åtgärder mot översvämning, Gällstad (pdf)
Grodinventering, Gällstad (pdf)
PM, geoteknik (pdf)
Dagvattenutredning, Gällstad Frölunda 1:3 (pdf)

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 2 juni 2022. Planen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Protokollsutdrag, antagande, Gällstad 1:132 (pdf)
Granskningsutlåtande, Gällstad 1:132 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning, antagande, Gällstad 1:132 m.fl. (pdf)
Plankarta, antagande, Gällstad 1:132 m.fl. (pdf)
Grundkarta, antagande, Gällstad 1:132(pdf)
PM, dagvatten, Gällstad 1:132 (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 2 september 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?