Pågående detaljplan, Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Antagande 2 juni 2022

Kommunstyrelsen har den 2 juni 2022 §166/2022 beslutat att anta detaljplan Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad. Antagandehandlingar hittar du via länkarna längre ner på denna sida, i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn. Datum för tillkännagivande: 9 juni 2022.
Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 30 juni 2022. Om inget överklagande inkommit och länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 1 juli 2022.

Vem får överklaga?

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Vad ska ett överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:
• Vilket beslut som överklagas, ange Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad, diarienummer 2018/100,
• Varför du anser att beslutet är felaktig och hur du vill att beslutet ska ändras. Har du handlingar som du anser stödjer ditt överklagande kan du skicka med dessa.
• Namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning.
• Överklagandet bör också undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.
Märk med ”Överklagande Dnr 2018/100, Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Samråd

Samråd hölls 16 augusti – 30 september 2019.

Planbeskrivning samråd (pdf)
Plankarta samråd (pdf)
Arkeologisk undersökning för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Geoteknisk utredning (pdf)
Naturvärdesinventering för VO-boende och förskola, Gällstad (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)

Granskning

18 november – 16 december.

Planbeskrivning granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Plankarta granskning, Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse Gällstad 1_132 m.fl
Grundkarta granskning, Gällstad 1;132 (pdf)
Lokaliseringsutredning Gällstad 1:132 m.fl (pdf)
Skyfallskartering åtgärder mot översvämning, Gällstad (pdf)
Grodinventering Gällstad (pdf)
PM geoteknik 2020 (pdf)
Dagvattenutredning, Gällstad Frölunda 1:3 (pdf)

Antagande

2 juni 2022

Protokollsutdrag antagande Gällstad 1 132 (pdf)
Granskningsutlåtande Gällstad 1_132 m.fl (pdf)
Planbeskrivning Antagande Gällstad 1_132 m.fl (pdf)
Plankarta Antagande Gällstad 1_132 m.fl. (pdf)
Grundkarta Gällstad 1 132 antagande (pdf)
PM Dagvatten -2022-05-29 Detaljplan Gällstad 1-132 (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 10 juni 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?