Hökerum 7:7 m.fl., ”Mogdens fritidshusområde”

Bebyggelsen inom planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbunden drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena. Planen syftar till att anlägga en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet.

Området föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöpåverkan framöver. Under de senare åren har det varit flera önskemål om avstyckning av fastigheter samt om- och tillbyggnader. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna till den befintliga bebyggelsen i området utökas för att möjliggöra ny- och tillbyggnad. Sammantaget ska planförslaget skapa bättre förutsättningar för permanent boendet i området.

Hantering av enskilda avlopp i Ulricehamns kommun

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Ulricehamn och utgörs av fritidshusområdet i anslutning till Mogdens badplats i Hökerums samhälle. Fastighetsområdet avgränsas i söder av Mogdens norra strand, i norr av skogs- och åkermark, i väster av gränsen för idrottsanläggningen och i öster av bebyggelse och kulturminnesområde kallad Svedjorna.

Förväntad tidplan

Samråd

17 november – 21 december 2020

Planbeskrivning samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta samråd, Hökerum 7:7 m.fl. (pdF)

Granskning

21 oktober – 18 november 2021

Planbeskrivning granskning, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta granskning, Hökerum 7;7 m.fl (pdf)
Samrådsredogörelse, Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Grundkarta granskning, Hökerum 7:7, Mogden (pdf)

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 2 juni 2022. Planen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Protokollsutdrag, Hökerum 7:7 Mogden fritidshusområde (pdf)
Planbeskrivning, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum (pdf)
Plankarta, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum (pdf)
Granskningsutlåtande, Hökerum 7:7 m.fl., Mogden fritidshusområde (pdf)
Grundkarta, Hökerum 7:7 Mogden (pdf)

Utredningar

Behovsbedömning detaljplan, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
Fastighetsutredning, Mogden (pdf)
PM geoteknik, detaljplan Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
VA-utredning, Mogden (pdf)
Översiktlig naturvårdsinventering detaljplan, Mogden (pdf)
PM, branta slänter (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 25 oktober 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?